Bli med å utforme Horisont Europa – midler tilgjengelig

Forskningsrådet ønsker slagkraftig norsk deltakelse i utformingen av Horisont Europa, og lyser ut midler for å stimulere til koordinert norsk deltakelse på EU-arenaen.

- Vi er spesielt interessert i å støtte de miljøene som vil gjøre en ekstra innsats for fellesskapet, ivareta norske interesser og ta på seg litt tyngre roller. Dette er en unik mulighet til å påvirke innretningen av Horisont Europa og samtidig utvide sitt eget nettverk, sier Kristin Danielsen, direktør for internasjonalisering i Forskningsrådet.

Dette er en pilotutlysning som bygger på erfaringene fra lignede utlysninger på energiområdet. Fristen for å komme med i neste søknadsbehandling er 22. november 2019.

Vi ønsker at norske aktører skal:

  • bruke de muligheter de ser til å medvirke i utforming av EU-relaterte strategier, prioriteringer og samarbeidsarenaer, og
  • fremme de samlede norske prioriteringer på deres fagområder, og
  • samarbeide og koordinere seg på norsk side, inkl. ha tett dialog med Forskningsrådet underveis.

Foruten å fremme slagkraftig ivaretagelse av norske interesser, ønsker vi at prosjektene, som støttes under denne ordningen, skal bidra til god integrering mellom norske miljøer og sentrale arbeidsprosesser i EU.

Relevans er viktig

I denne ordningen legges det stor vekt på å vurdere "Relevans" og dette vurderes ut fra:

  • I hvilken grad er tematikken søknaden dekker relevant for norske interesser og strategier?
  • I hvilken grad er prosessen(e)/forumet det skal medvirkes i relevant for utformingen av (innretningen av/prioriteringer i/utlysninger under) Horisont Europa?

Neste mulighet 22. november

Neste frist for utlysningen er 22.november og det er 9,25 millioner kroner til disposisjon for resten av denne pilotutlysningen. Dersom det er tilgjengelige midler etter neste søknadsbehandling (22. november-fristen) vil disse lyses ut. Utlysningen stenges når potten er brukt opp. Deretter skal en videreføring basert på erfaringene vurderes.

Utlysningen gjelder alle fagområder utenom energi. Energi-området (ved programmene Energix og Climit) som har godt etablerte lignende ordninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 08.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.