9 milliarder kroner har funnet veien fra Brussel til Norge

Norge fortsetter suksessen i Horisont 2020.

Næringsliv, akademia og offentlig forvaltning fortsetter den positive trenden med å konkurrere seg til EU-midler.

- Dette er midler som kommer norske innbyggere til gode i form av flere arbeidsplasser og som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer. Nye tall viser at mer enn 9 milliarder kroner har funnet veien fra Brussel til Norge så langt i Horisont 2020-perioden. Det har vi grunn til å være stolte av, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Returandelen er på over 2,2 prosent og viser andelen av programmets totalsum som går til norske miljøer. Andelen har holdt seg over 2 prosent i hele år og har for Norges del aldri vært høyere.

Rundt 72 prosent av Horisont 2020-budsjettet er nå fordelt. Av midlene Norge har konkurrert seg til, står forskningsinstitusjoner for 58 prosent og næringslivet for 30 prosent, viser de nye tallene fra EU-kommisjonen.

Støtteordningene bidrar til suksess

- Det er to viktige årsaker til at norske aktører har suksess i Horisont 2020. Det ene er styrkingen av støtteapparatet vi i Forskningsrådet tilbyr søkere til Horisont 2020. Det andre skyldes den formidable innsatsen forskningsmiljøene selv gjør, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

- Våre støtteordninger er mer målrettet mot aktører med størst sjanse for å lykkes. Eksempelvis har Forskningsrådet arrangert mer enn 40 kurs om Horisont 2020 med nærmere 2000 deltakere årlig. 90 prosent av de norske prosjektene som lykkes i EU har fått hjelp fra Forskningsrådet. Vi ser nå resultatene av skreddersydd veiledning og økt kompetanse hos norske søkere, sier Røttingen.

Flere søker

Antallet søknader med norsk deltakelse har økt med 805 fra forrige oppdatering i mars. Samlet antall søknader med norsk deltakelse er nå 8 405.

Av de 805 nye søknadene er 108 innstilte for finansiering. Så langt i Horisont 2020 ligger Norge an til å motta om lag 9,1 mrd. kroner i de innstilte søknadene. Deltakelsen gir norske aktører tilgang på forskning og innovasjon på rundt 66 mrd. kroner.

Universitets og høgskolesektoren gjør det godt

De nye EU-tallene viser særlig gode resultater innenfor utlysninger fra Horisont 2020 som omhandler fremragende forskning (Det europeiske forskningsrådet (ERC), Forskermobilitet og karriereutvikling (MSCA). Her er det primært universiteter og høgskoler som søker. De øker derfor sin andel av EU-midlene til Norge i denne omgangen, fra 29 prosent i mars til 31 prosent nå i november.

Lover godt for Horisont Europa

- Norske søkere blir stadig bedre i konkurransen om forsknings- og innovasjonsmidler fra EU. Vi får stadig mer igjen i forhold til hva vi bidrar med. I 2021 overtar Horisont Europa for Horisont 2020. De to programmene er veldig like og Norge har derfor gode forutsetninger for å fortsatt lykkes med å hente prosjektmidler fra EU, sier Røttingen.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i nøkkeltall aggregert pr. november 2019.

Tabell med tall for norsk deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont2020

Neste oppdatering av eCorda kan forventes å være klar i løpet av april 2020. Kommisjonens visualiseringsverktøyet med kontraktresultater fra Horisont 2020-Funding og Tenders portal. Her oppdateres dataene månedlig.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 09.16 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.