Veileder til implementering av Plan S er nå klar

Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S har nå offentliggjort en veileder til hvordan planen skal settes ut i livet. Veilederen konkretiserer hovedprinsippene for Plan S og hvordan disse prinsippene kan gjennomføres. Veilederen legges nå frem for innspill og tilbakemeldinger, både nasjonalt og internasjonalt, med frist 1.februar.

- Siden Plan S ble lansert i september i år har en rekke aktører i hele Europa diskutert åpen tilgang, både i media og i andre forum, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. - Flere av innspillene fra enkeltforskere og organisasjoner har vært både nyttige og viktige, og er blitt brukt i det internasjonale arbeidet med hvordan vi skal sette Plan S ut i livet. Vi ønsker nå å ta dette et skritt videre ved å systematisere innspill til den mer detaljerte veilederen som er utarbeidet, både internasjonalt og nasjonalt, sier Røttingen.

Innspill på gjennomføring av Plan S

- Samtidig er det viktig å huske at selve Plan S ikke er ute på høring. Det er gjennomføringen av planen som vi nå går aktivt ut og ber om innspill på, sier Røttingen. - Vi håper at vi gjennom denne dialogen kan jobbe sammen med forskningsmiljøene og samfunnet generelt for å få til en så smidig overgang til full og umiddelbar åpen tilgang som mulig. Vi har allerede sett flere konstruktive forslag til implementering i media og noen av disse er allerede ivaretatt i veilederen. Nå ser vi frem til å motta flere tilbakemeldinger, sier Røttingen.

Forskningsrådet ønsker nå konkrete innspill til de ulike delene av veilederen. I innspillsrunden blir det bedt om synspunkter på om det er områder i veilederen som bør klargjøres, og om det er viktige problemstillinger og temaer som ikke er behandlet. I tillegg blir det bedt om synspunkter på hva gjennomføringen vil bety for aktørene i det norske forskningssystemet, og hvordan andre virkemidler i det norske systemet kan bidra til å nå målene om full og umiddelbar åpen tilgang.

- Innspillene vil være nyttige for Forskningsrådet i arbeidet med nasjonal implementering, men også som innspill til samarbeidet i den internasjonale koalisjonen. Samtidig anbefaler jeg alle norske organisasjoner og forskere som ønsker det å benytte seg av anledningen til å delta i den internasjonale innspillsrunden, sier Røttingen.

Innspill til den internasjonale koalisjonen vil bli åpnet 27. november, og det vil være mulig å komme med innspill frem til 1. februar 2019. Det er samme tidsramme som for den nasjonale innspillsrunden. Alle er velkommen til å komme med innspill.

Publisering i samsvar med Plan S

Den nye veilederen gir en mer detaljert beskrivelse av hvordan prinsippene i Plan S skal forstås og hvordan Plan S vil bli implementert. Følgende punkter er særlig viktige: Publisering i samsvar med Plan S, publikasjonskostnader, støtte til kvalitet i Open Access-tidsskrifter og plattformer, og tidslinje for implementering. Veilederen er todelt, med en generell, overordnet del, og et mer spesifikt og teknisk tillegg.

[Den nye veilederen beskriver tre tilnærminger til vitenskapelig publisering som er i samsvar med Plan S. For det første kan publisering gjøres i tidsskrifter eller plattformer med umiddelbar åpen tilgang. Videre kan det publiseres i abonnementstidsskrift, men da med samtidig deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i et åpent og søkbart arkiv, uten embargo og med åpen lisens. I tillegg vil det også være i samsvar med Plan S med åpen publisering i abonnementstidsskrift som inngår i en overgangsavtale.

Full overgang til åpen tilgang

I tillegg til å beskrive hvordan publisering kan skje i samsvar med Plan S, viser veilederen hvordan cOAlition S skal følge opp at overgangen til full åpen tilgang skjer på en tilfredsstillende måte. cOAlition S vil i 2023 gjennomføre en formell evaluering av hvordan tilnærmingene i Plan S bidrar til en full overgang til åpen tilgang. cOAlition S vil også i 2019 ta initiativ til en uavhengig undersøkelse av publiseringskostnader, for å sikre at disse er rimelige og transparente. For å sørge for god dekning av åpne publiseringskanaler innfor alle fagfelt vil cOAlition S også gjennomføre behovsanalyser og bidra med støtte til etablering og eller overganger for tidsskrift på områder hvor det er et særlig behov for dette.

Tidslinje for implementering

Veilederen beskriver at tidslinjen for implementering av Plan S vil variere mellom de ulike organisasjonene som har signert Plan S. Hvordan tidslinjen vil se ut avhenger av den enkelte organisasjons bestemmelser. Norges forskningsråd vil implementere Plan S med virkning fra og med 2020, enten for nye prosjekter som starter i 2020 eller for nye utlysninger etter 1. januar 2020. Plan S vil altså ikke gjelde for kontrakter som er inngått med Forskningsrådet før 2020. Det vil være anledning til å gi innspill på tidslinjen for innføring av Plan S i skjemaet.

Debattmøter om Plan S

Forskningsrådet arrangerer i samarbeid med NTNU, UiO og UiB debattmøter om åpen publisering og Plan S i Trondheim, Oslo og Bergen mellom 29.11 og 7.12.  I tillegg arrangerer Akademisk forum debattmøte i Oslo 28.11. Se lenker øverst til høyre i saken.  

Fakta:
  • Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S har offentliggjort en veileder til hvordan planen skal implementeres.
  • Veilederen konkretiserer hovedprinsippene for Plan S og hvordan disse prinsippene kan gjennomføres.
  • Veilederen legges frem for innspill og tilbakemeldinger, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Nasjonale innspill kan sendes inn ved å bruke innspillskjema
  • Internasjonale innspill kan sendes inn på https://www.coalition-s.org/feedback.
  • Innspillsrunden vil gå fra uke 48 til 1. februar 2019.