Forskningsrådet signerer DORA-erklæringen

Forskningsrådet signerer nå DORA-erklæringen. Dermed stiller Forskningsrådet seg bak prinsippet om at søkernes faglige kvalifikasjoner og kvaliteten til oppnådde resultater skal vurderes på et bredere grunnlag enn hvor forskerne publiserer.

 – Når vi nå signerer DORA (San Fransisco Declaration on Research Assessment) vil vi være tydelige på at vurderingene av søkernes kvalifikasjoner ikke er avhengig av hvilke kanaler forskerne har publisert i. Det er kvaliteten på forskningen og et bredt sett av resultater og virkninger fra forskningen som skal ligge til grunn, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Han understreker at Forskningsrådet også i dag benytter andre innganger til å vurdere søkernes kvalifikasjoner enn bare publikasjonslistene. I tillegg er vurdering av kvaliteten i selve prosjektet det aller viktigste elementet i evalueringsprosessen.

[Asset Included(Id:1254032006482;Type:ImageFile_flex)]To anbefalinger

DORA-erklæringen har to spesifikke anbefalinger til forskningsfinansiører. For det første anbefaler deklarasjonen at forskningsfinansiører skal være eksplisitt om kriteriene som brukes til å evaluere den vitenskapelige produktiviteten til søkere. Videre anbefales det også at forskningsfinanisører skal vurdere verdien og virkningen av alle forskningsresultater i vurdering av forskning.

– I dag er det slik at Forskningsrådets fageksperter blir forelagt CV-er med publikasjonslister fra søkerne, og ofte gjør en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt publikasjonene er i høyt ansette tidsskrifter innenfor de relevante fagfeltene, sier Røttingen.

Forskningsrådets søknadsbehandling

I søknadsbehandlingen vil det i de fleste tilfeller være for ressurskrevende å be fagfeller i stort omfang lese publikasjoner fra søkerne for å vurdere kvalitet.

- Vi kan imidlertid gjennom vurderingskriteriene gi instrukser til fagekspertene om ikke å legge vekt på publikasjonskanalenes status og om ikke å bruke Journal Impact Factors i vurderingene, sier Røttingen. I stedet ønsker vi at forskere skal vurderes etter kvaliteten på de konkrete forskningsresultatene og hvilket gjennomslag de har.

[Asset Included(Id:1254035176622;Type:ImageFile_flex)]

- Samtidig vet vi at det det vil være vanskelig å komme utenom en skjønnsmessig vurdering av publiseringsprofilen til søkerne når prosjektleders og prosjektgruppens kvalifikasjoner skal vurderes, sier han.

Fremmer åpen tilgang

DORA trekkes fram som viktig i de nasjonale retningslinjene for åpen tilgang som ble lansert av Kunnskapsdepartementet i fjor. Prinsippene i DORA vil kunne fremme publisering med åpen tilgang fordi få Open Access tidsskrifter har høy Journal Impact Factor.

- Ved å se bort fra publiseringskanalenes status, vil det være enklere for forskere å publisere i kanaler som ikke scorer høyt på Journal Impact Factor. På denne måten støtter DORA opp under Forskningsrådets mål om å stimulere til åpen publisering, sier Røttingen.

Fakta om DORA
  • San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA) ble offentliggjort i 2012 og anbefaler at vurdering av forskningsresultater ikke bør basere seg på hvilke tidsskrifter forskerne har publisert i, men på en kvalitetsmessig vurdering av innholdet i artiklene uavhengig av publiseringskanal.
  • Erklæringen er særlig negativ til bruken av Journal Impact Factor ved for eksempel ansettelser i vitenskapelige stillinger, opprykk og tildeling av forskningsmidler. DORA anbefaler også å vurdere et bredere spekter av resultater fra forskningen enn vitenskapelige artikler, blant annet datasett, software og innflytelse på policyutforming eller utvikling av praksis.
  • DORA retter seg mot forskningsfinansiører, forskningsutøvende institusjoner, enkeltforskere, vitenskapelige forlag og institusjoner som frambringer bibliometriske data om forskning. Per 07.05 2018 hadde 12 040 enkeltpersoner og 474 organisasjoner undertegnet DORA. Enkelte norske aktører har allerede signert, deriblant UiT og Havforskningsinstituttet.