Gå direkte til innhold
 

Vurderingskriterier for alle søknadstyper

Forskningsrådet bruker et sett med vurderingskriterier som gjelder for alle søknadstyper. I tillegg til vurderingskriteriene på denne siden, gjelder et sett med vurderingskriterier som er definert i beskrivelsen av hver enkelt søknadstype.

Etikk

Forskningsrådet legger vekt på at prosjektene holder høy forskningsetisk standard og ikke kommer i konflikt med grunnleggende forskningsetiske prinsipper.
Det vises til forskningsetiske retningslinjer utarbeidet av de nasjonale forskningsetiske komitéene og Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning.

Miljøkonsekvenser

Forskningsrådet legger vekt på at hensynet til konsekvenser (positive og negative) for naturmiljøet (ytre miljø) er ivaretatt i prosjektene, der det er relevant. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

Internasjonalisering

Med internasjonalisering menes det i hvilken grad prosjektet bidrar til å fremme internasjonalisering av norsk forskning gjennom for eksempel:

  • Internasjonale nettverk
  • Internasjonal mobilitet
  • Tiltak for å gjøre Norge til et attraktivt vertsland for forskning

Rekruttering av kvinner

Forskningsrådet legger vekt på at prosjektene skal bidra til å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag (matematikk, naturfag og teknologi).

Kjønnsbalanse i prosjektet

Forskningsrådet arbeider for å fremme bedre kjønnsbalanse i norsk forskning. Hvert enkelt prosjekt kan bidra gjennom å tilstrebe en balansert kjønnssammensetning i prosjektgruppen.

Kjønnsperspektiv i forskningen

Forskningsrådet legger vekt på at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene, der det er relevant. God forskning må ta hensyn til biologiske og sosiale forskjeller mellom kvinner og menn, og kjønn bør være en sentral dimensjon ved utvikling av ny kunnskap. I prosjektene kan dette komme til uttrykk gjennom hvilke problemstillinger som blir reist, hvilke teoretiske tilnærminger og metoder som benyttes, og i vurderinger av om resultatene av forskningen kan ha ulik betydning for kvinner og menn.