Gå direkte til innhold
 

Viktige begreper

Her finner du nærmere forklaringer på en del sentrale ord og uttrykk vi bruker i Forskningsrådet.

Administrativt ansvarlig: Den stillingsinnehaver som har fullmakt til å representere og forplikte prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet.

Avtaledokument: Det dokumentet som partene signerer og som inneholder avtalte presiseringer og reguleringer for prosjektet.

Bevilgning: Bindende løfte om finansiering fra Forskningsrådet.

Faktiske inntekter: Ressurser til gjennomføring av prosjektet, herunder finansielle midler og verdien av lokaler, forskningsinfrastruktur og personellressurser.

Faktiske kostnader: Utgifter som utbetales av prosjektet og utgifter som henføres til prosjektet og som ikke utløser en utbetaling fra prosjektet, herunder utgifter til lokaler, forskningsinfrastruktur og personellressurser.

Finansieringsplan: Oppstilling over forventede faktiske inntekter i prosjektet.

Force majeure: Upåregnelige og ekstraordinære omstendigheter utenfor partenes kontroll.

Forskningsinfrastruktur: Vitenskapelig utstyr, laboratorier, pilotanlegg, elektronisk infrastruktur, vitenskapelige databaser (inkl. tidsserier), vitenskapelige samlinger m.v.

Forskningsutførende sted: Sted/enhet hvor prosjektet gjennomføres i regi av prosjektansvarlig.

FoU: Forskning og utvikling.

Framdriftsplan: Tidsplan for gjennomføring av prosjektets hovedaktiviteter/milepæler.

Generelle vilkår for FoU-prosjekter: Det dokumentet som inneholder Forskningsrådets gjeldende generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Hovedmål og delmål: Beskrivelse av hvilke resultater som forventes oppnådd i løpet av prosjektperioden.

Immaterielle rettigheter: Alle rettigheter til tekniske løsninger, metoder, prosesser og prosedyrer enten disse er patentert, kan patenteres eller ikke, samt alle opphavsrettigheter og rettigheter til varemerker, design, plantesorter, databaser, kretsmønstre, tegninger, spesifikasjoner, prototyper, bedriftshemmeligheter og lignende.

Kommersiell utnyttelse: Direkte eller indirekte bruk av prosjektresultater i utvikling og markedsføring av produkt/tjeneste eller prosess basert på prosjektresultater, eller overdragelse og/eller lisensiering av prosjektresultater til tredjemenn, unntatt forlagsmessig utgivelse.

Kontrakt: Avtaledokumentet, prosjektbeskrivelsen, Forskningsrådets generelle vilkår for FoU-prosjekter og eventuelle avtalte tilleggsdokumenter, utgjør til sammen kontrakten.

Kontraktsparter: Forskningsrådet og prosjektansvarlig.

Kostnadsplan: Oppstilling over forventede faktiske kostnader i prosjektperioden.

Milepæl: Tidspunktet for når prosjektets hoved-/delmål, bestemte aktiviteter eller hendelser skal være nådd i følge framdriftsplanen.

Part/Partene: Prosjektansvarlig og Forskningsrådet, individuelt eller samlet.

Prosjekt: Den samlede aktiviteten som omfattes av søknaden / den samlede aktiviteten som etter avtaleinngåelsen omfattes av kontrakten.

Prosjektansvarlig: Den institusjon, bedrift eller virksomhet som overfor Forskningsrådet er ansvarlig for at prosjektet gjennomføres i henhold til kontrakt.
I særtilfeller kan prosjektansvarlig være en person.

Prosjektbakgrunn: Den kunnskap, herunder immaterielle rettigheter, som prosjektansvarlig og samarbeidspartnere bringer med seg inn i prosjektet.

Prosjektbeskrivelse: Faglig og administrativ plan for gjennomføring av prosjektet.

Prosjektleder: Den personen som på vegne av prosjektansvarlig skal ivareta den faglige framdriften og gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektperioden: Den perioden som prosjektet utføres i og som er nærmere definert i avtaledokumentet.

Prosjektregnskap: Prosjektansvarliges regnskap over prosjektets faktiske inntekter og kostnader.

Prosjektresultater: Alle resultater som er skapt eller oppnådd i forbindelse med prosjektet, herunder immaterielle rettigheter, uavhengig av om resultatene er vernet av lovgivningen.

Prosjektsammendrag: Kortfattet beskrivelse av prosjektet som offentliggjøres for allmennheten.

Samarbeidsavtale(-r): Avtale(-r) som regulerer bl.a arbeidsform, rettigheter og plikter mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner(-e) som plikter å delta i prosjektet.

Samarbeidspartnere: Institusjoner, bedrifter og virksomheter (eventuelt med navngitte personer) som Forskningsrådet i kontrakten med prosjektansvarlig har stilt som vilkår at skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser.

Søknad: Anmodning fra prosjektansvarlig om støtte til prosjekt.

Tilsagn:
Betinget løfte fra Forskningsrådet om finansiering.
 

Publisert:
19.12.2005
Sist oppdatert:
26.03.2013
Sideansvarlig:
Knut Dirk van der Wel Spesialrådgiver +47 22 03 71 63 kw@forskningsradet.no