Gå direkte til innhold
 

Viktige begreper

Her finner du nærmere forklaringer på en del sentrale ord og uttrykk vi bruker i Forskningsrådet.

Administrativt ansvarlig: Stillingsinnehaver som har fullmakt til å representere og forplikte prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet. Hvis prosjektansvarlig har oppnevnt en egen kontraktsansvarlig, vil denne tre i stedet for administrativt ansvarlig når det gjelder fullmakt til å inngå og/eller endre avtaledokumentet i alle FoU-prosjekter som prosjektansvarlig har med Forskningsrådet.

Avtaledokumentet: Dokument som partene signerer og som inneholder avtalte presiseringer og reguleringer for prosjektet.

Bevilgning: Forskningsrådets vedtatte bidrag til finansiering av prosjektet og som gis med bindende virkning for ett budsjettår om gangen.

Direkte kostnader: Kostnader som er direkte henførbare til gjennomføring av prosjektet.

Finansieringsplan: Plan for hvordan prosjektkostnadene skal finansieres gjennom prosjektperioden.

Force majeure: Upåregnelige og ekstraordinære omstendigheter utenfor partenes kontroll.

Forskningsgenererte data: Registreringer, nedtegnelser og rapporteringer i form av tall, tekst, bilder og lyd som genereres eller oppstår underveis i forskningsprosjektet.

Forskningsinfrastruktur: Utstyr, ressurser og tilknyttede tjenester som forskningsmiljøene bruker til å utføre forskning innenfor sine respektive fagområder. Dette omfatter blant annet vitenskapelig utstyr og utstyrsfasiliteter, kunnskapsbaserte ressurser slik som samlinger, arkiver eller strukturert vitenskapelig informasjon som muliggjør forskning, elektronisk infrastruktur (nettverk, beregningsressurser, lagringsressurser, programvare, grids) og enhver annen unik enhet som er avgjørende for å kunne utføre forskning. Forskningsinfrastrukturer kan være samlet på ett sted eller distribuerte (et organisert nettverk av ressurser).

Framdriftsplan: Plan for gjennomføring av prosjektets hovedaktiviteter/arbeidspakker, med delmål og milepæler.

Generelle vilkår for FoU-prosjekter: Dokumentet som inneholder Forskningsrådets gjeldende generelle vilkår for FoU-prosjekter og er en integrert del av alle FoU-kontrakter som inngås med Forskningsrådet. 

Immaterielle rettigheter: Patenter og alle øvrige rettigheter til tekniske løsninger, metoder, prosesser, prosedyrer, tegninger, prototyper, spesifikasjoner, design, kretsmønstre og bedriftshemmeligheter, uavhengig av om disse er patentert eller registrert eller kan patenteres eller registreres, samt alle opphavsrettigheter, databaserettigheter og andre nærstående rettigheter, rettigheter til varemerker, domener og andre forretningskjennetegn og rettigheter vernet etter markedsføringsloven, uavhengig av om disse kan registreres eller er registrert.

Indirekte kostnader: Kostnader knyttet til prosjektets forholdsmessige bruk av ressurser som ikke er direkte henførbare til gjennomføring av prosjektet.

Kommersiell utnyttelse: Direkte eller indirekte bruk av prosjektresultater i utvikling og/eller markedsføring av produkt, tjeneste eller prosess, eller overdragelse og/eller lisensiering av prosjektresultater til tredjepart. Forlagsmessig utgivelse regnes ikke som kommersiell utnyttelse.

Kontrakten: Avtaledokumentet, prosjektbeskrivelsen, Generelle vilkår for FoU-prosjekter og eventuelle avtalte tilleggsdokumenter.

Kontraktsansvarlig: Én person som har fullmakt til å inngå og/eller endre avtaledokumentet i alle FoU-prosjekter som prosjektansvarlig har med Forskningsrådet.

Kostnadsplan: Samlede budsjetterte prosjektkostnader for prosjektperioden fordelt på kostnadstyper.

Part/partene: Prosjektansvarlig og Forskningsrådet, hver for seg eller samlet.

Prosjekt: Den samlede aktiviteten som omfattes av kontrakten.

Prosjektansvarlig: Den som overfor Forskningsrådet er ansvarlig for at prosjektet gjennomføres i henhold til kontrakten, mottar Forskningsrådets bevilgning og for øvrig har forpliktelser etter kontrakten.

Prosjektbakgrunn: Kunnskap, herunder immaterielle rettigheter, som prosjektansvarlig og samarbeidspartnere bringer med seg inn i prosjektet.

Prosjektbeskrivelse: Faglig og administrativ beskrivelse av og plan for gjennomføring av prosjektet.

Prosjektfinansiering: Ressurser som stilles til rådighet for å gjennomføre prosjektet og dekke prosjektkostnadene, herunder finansielle midler og bidrag i form av lokaler, forskningsinfrastruktur, personellressurser mv.

Prosjektkostnader: Direkte og indirekte kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet.

Prosjektleder: Personen som på vegne av prosjektansvarlig skal ivareta den faglige framdriften og gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektperioden: Perioden som prosjektet utføres i, og som er angitt i avtaledokumentet.

Prosjektregnskap: Prosjektansvarliges regnskap over prosjektkostnader og prosjektfinansiering.

Prosjektresultater: Alle resultater som skapes eller oppnås i forbindelse med prosjektet, herunder immaterielle rettigheter, uavhengig av om resultatene er vernet av lovgivning eller ikke.

Prosjektsammendrag: Kortfattet, faglig prosjektbeskrivelse som kan offentliggjøres for allmennheten.

Samarbeidsavtale: Avtale som regulerer blant annet arbeidsform, oppgavefordeling og rettigheter og plikter mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere: De som i henhold til avtaledokumentet skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med prosjektansvarlig.

Signere/signering: Elektronisk aksept av kontrakten i Forskningsrådets elektroniske system og/eller fysisk signatur på avtaledokumentet.

Tilsagn: Betinget løfte fra Forskningsrådet om finansiering.

Underleverandør: Aktør som leverer varer eller tjenester eller bidrar til gjennomføring av enkelte oppgaver i prosjektet på oppdrag fra prosjektansvarlig, og som ikke er samarbeidspartner.

 

Publisert:
19.12.2005
Sist oppdatert:
20.11.2018
Sideansvarlig:
Knut Dirk van der Wel Spesialrådgiver +47 22 03 71 63 kw@forskningsradet.no