Gå direkte til innhold
 

Utstyr og forskningsinfrastruktur

Her finner du informasjon om prosjektkostnader knyttet til innkjøp og drift av utstyr og forskningsinfrastruktur.

Kostnader til anskaffelse og drift av utstyr og forskningsinfrastruktur

  1. Støtte til innkjøp av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet slik dette er definert i Verktøy for forskning – Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur 2018-2025 (gis kun gjennom egne utlysninger for støtte til forskningsinfrastruktur).
  2. Kostnader til anskaffelse og drift av prosjektspesifikt utstyr som ikke har gjenbruksverdi utover prosjektet, og som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet, regnes som direkte prosjektkostnader og kostnaden føres under “Utstyr”.
  3. Utstyr, herunder laboratorie- og kontorutstyr, som har gjenbruksverdi utover prosjektet og en anskaffelsesverdi under 100 000 kr, regnes som generelle driftskostnader ved institusjonen og inngår under beregning av personal og indirekte kostnader. Innkjøp av slikt utstyr skal derfor ikke beregnes som en egen kostnad for prosjektet.

Prosjektkostnader til drift og avskrivning av forskningsinfrastruktur og utstyr

Kostnader til drift og avskriving kan føres under utstyrskostnader dersom utstyret har en anskaffelsespris på mer enn kr 100.000 og utstyret er definert som "leiested".  Det betyr at driftskostnader, inkludert avskrivingskostnader, synliggjøres særskilt ved institusjonens regnskap og fordeles forholdsmessig mellom prosjektene og aktivitetene som bruker infrastrukturen.

For UH-sektoren, se informasjon om TDI-modellens leiestedsbegrep.

Dersom utstyret/infrastrukturen er eller vil bli anskaffet med støtte fra Forskningsrådet, skal avskrivningskostnader ikke inngå i leiestedskostnaden.

Dersom utstyret ikke er definert som "leiested", kan en andel av avskrivningskostnaden for utstyr/forskningsinfrastruktur likevel føres under utstyrskostnader, etter følgende prinsipper:

  • Utstyret er ikke anskaffet/anskaffes med støtte fra Forskningsrådet
  • Avskrivningstiden skal ta utgangspunkt i den tidsperioden for avskrivning som eieren av utstyret (prosjektansvarlig eller samarbeidspartner) har lagt til grunn i sine ordinære regnskap eller finansieringsplaner. Dersom institusjonen ikke har klare retningslinjer for avskrivningstid på utstyr, skal fem års avskrivningsperiode benyttes.
  • Avskrivningskostnadene beregnes på grunnlag av hvor stor prosentandel av utstyrets kapasitet prosjektet skal bruke. Hvis prosjektet skal utnytte x % av utstyrets kapasitet, kan x % av avskrivningskostnadene føres som prosjektkostnad. Avskrivningskostnader kan bare inkluderes innenfor avskrivningsperioden for utstyret (se over).
  • God regnskapsskikk og eventuelle retningslinjer for regnskapsmessig avskrivning skal legges til grunn.
  • Dersom prosjektsøknad bevilges støtte, skal utstyrskostnader føres i prosjektregnskap slik de beregnes i offisielt regnskap.
Publisert:
03.03.2010
Sist oppdatert:
27.09.2018
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no