Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Nærings-ph.d. (NAERINGSPHD)

Frist Utlysning
Løpende Utenlandsstipend for Nærings-ph.d. Velg

Mål for programmet:

Mål for programmet:
Ordningens overordnede målsettinger er økt forskerrekruttering i næringslivet, økt langsiktig kompetansebygging og forskningsinnsats i næringslivet og økt samspill mellom akademia og næringsliv.


Forskningsrådet skal stimulere til økt forskningsaktivitet i norske bedrifter og tilbyr støtte til gjennomføring av forskningsprosjekter. Det ligger en klar forventning fra myndighetene om at Forskningsrådet skal bidra til å øke kunnskapsintensiteten i næringslivet, blant annet gjennom rekruttering av dr. gradskandidater. Det er konstatert at det er behov for tettere samspill mellom akademia og nærings- og samfunnsliv. Nye rekrutteringstiltak er nødvendig for at nærings- og samfunnsliv skal leve opp til målet om økt forskningsinnsats og for å styrke kunnskapsoverføringen fra forskningen til samfunnet.
Nærings-ph.d. utgjør en liten, men viktig vekst i totalt antall doktorgradskandidater, og skal gi bedrifter en mulighet til å øke forskningskompetansen uten å være med i et mer omfattende prosjekt (Innovasjonsprosjekt i næringslivet, Kompetanseprosjekt for næringslivet).
Nærings-ph.d.-ordningen skal ivareta næringsrettet langsiktig forskning med samme vitenskapelig kvalitetsnivå som gjelder for den generelle doktorgradsutdanningen.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra NAERINGSPHD-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Ordningen mottar søknader fra næringslivet. En bedrift kan normalt få støtte til å starte opp maks to nye prosjekter per kalenderår.
Søkere til denne ordningen vil være bedrifter som driver markedsrettet virksomhet. Virksomheter som finansieres gjennom offentlige tilskudd, har statlige eller kommunale forvaltningsoppgaver eller driver produksjon til eget bruk vil normalt ikke kvalifisere som søkere til denne ordningen. Det samme gjelder lag, foreninger og andre organisasjoner som drives med andre hensikter enn verdiskapning i økonomisk forstand. Bedrifter med bare én ansatt kan ikke søke. Søkerbedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha virksomhet i Norge.
Forskningsinstitutter og helseforetak er ikke i målgruppa for denne ordningen. Organisasjoner som er godkjent av Forskningsrådet som forskningsinstitusjon kan ikke søke Nærings-ph.d.-prosjekter.
Ordningen støtter ikke ferdigstilling av påbegynte doktorgrader. Forskningsrådet gir kun støtte til kandidater som ikke har doktorgrad/ph.d. fra før.

Varighet:

2008-

Totalbudsjett:

Det er beregnet å sette i gang 40-50 nye prosjekter i 2019.