Gå direkte til innhold
 

Ca. 20 millioner til nye VRI-satsinger 2011-2013. Samhandlingsprosjekt og forskningsprosjekt

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) lyser ut midler til nye 3-årige prosjekter som fremmer samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Annen støtte Velg
Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
13.04.2011 13:00 CEST

Meldinger:

Sidetallsbegrensninger: Prosjektbeskrivelsen kan være inntil 15 sider for samhandlingsprosjektet og inntil 10 sider for forskerprosjektet. Det er ikke mulig å laste opp dokument som overskrider dette sideantallet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilgjengelige midler for samhandlingsaktiviteter og forskerprosjekter vil ved nullvekst over statsbudsjettet samlet være ca 20 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknadene skal i utgangspunktet gjelde for aktiviteter i perioden 1. aug.2011 – 31.des.2013.

Seks regioner fikk avslag i forrige søknadsrunde, og det er disse som nå inviteres til å søke på nytt.

Hver regionale VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet: én samhandlingssøknad og minst én forskersøknad. Disse to delene utgjør sammen den regionale VRI-satsingen. Et fylke kan kun delta i én VRI-satsing, men flere fylker kan gå sammen om en felles satsing. Flere regionale VRI-satsinger kan gå sammen om en felles forskersøknad istedenfor eller i tillegg til en egen forskersøknad. Søknadene skal ha en varighet på inntil tre år og skal være forankret i og godkjent av det/de regionale partnerskap.

Alle utførende og ledende institusjoner i en regional VRI-satsing må inngå i et avtalefestet samarbeidskonsortium.

Søknadene må prioritere innsatsområder det skal arbeides innenfor. Aktivitetene innenfor innsatsområdene skal bygge opp under regionalt definerte delmål som igjen bidrar til å nå hovedmålene i VRI. Søknaden må synliggjøre hvordan virkemidlene i VRI bidrar til å nå målene. Minst to av virkemidler slik de er beskrevet i programplanen må brukes. Forskerprosjektet(ene) skal bygge et kunnskapsgrunnlag som er relevant for og tett integrert med samhandlingsaktivitetene.

Det oppfordres til å se VRI i sammenheng med regionale forskningsfond der det er relevant.

Programplanen for VRI åpner for at VRI-arbeidet også kan rettes mot offentlig sektor. Dette betinger imidlertid vekst over statsbudsjettet. Dersom VRI får vekst over statsbudsjettet som er myntet på offentlig sektor, vil det komme en tilleggsutlystning som kan supplere satsingene. Dersom søkere ønsker å omfavne også offentlig sektor i sine nye VRI-satsinger, må dette derfor i første omgang finansieres av regionale midler.

Se for øvrig programplanen og søknadsmalen med vurderingskriterier.

Relevante dokumenter

Kontaktpersoner