Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Virkemidler for regional FoU og innovasjon - forskerprosjekter og samhandlingsprosjekter (VRI)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

FAQ - Spørsmål til utlysningen for VRI3 er lagt ut på programmets hjemmeside www.forskningsradet.no. Link direkte til FAQ er http://tinyurl.com/nwz8afe

Mål for programmet:

Hovedmålet med VRI er å utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet.

Dette gjøres ved:
• Å styrke samhandling og kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører.
• Å mobilisere til- og øke kvaliteten på forskningsbaserte utviklingsprosesser i bedrifter, offentlige virksomheter, nettverk og regioner
• Å gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med regional betydning

VRI ble opprettet i 2007 som et tiårig program og går i 2014 inn i sin tredje ordinære periode.

Programmet består av to hoveddeler:
• Regionale samhandlingsprosjekter
• Innovasjonsforskning

Samhandlingsprosjekter
Samhandlingsprosjektene skal sikre god kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører og slik styrke de regionale innovasjonssystemene. VRI skal være en pådriver for forskningsbaserte utviklingsprosesser og få fram gode forskningsprosjekter til regionale, nasjonale og internasjonale finansieringsordninger. Samhandlingsprosjektene har et sett av virkemidler som benyttes i dette arbeidet.

Prosjektansvarlig for samhandlingsprosjektene bør være en fylkeskommune. Så langt i programmet har alle landets fylker vært representert i 15 samhandlingsprosjekter. Hvert samhandlingsprosjekt har en styringsgruppe. Denne skal forankres i de fylkesvise regionale partnerskapene som består av representanter fra blant annet forvaltningen, arbeidslivsorganisasjonene, Innovasjon Norge, forsknings- og utdanningssektoren etc.


Innovasjonsforskning
Den andre hoveddelen av programmet er innovasjonsforskningen. Forskningsprosjektene skal ha regional betydning og bedre kunnskapsgrunnlaget for innovasjonsarbeidet. Prosjektene skal ha høy vitenskapelig kvalitet og bidra til kunnskapsutvikling nasjonalt og internasjonalt gjennom bl.a. vitenskapelige publikasjoner. Prosjektene skal bidra til relevant kunnskapsutvikling for og kunnskapsutveksling med aktører som driver utvikling og gjennomføring av innovasjonspolitikk regionalt og nasjonalt. Regionale aktører generelt og fylkeskommunene spesielt bør benytte denne anledningen til å koble sin region direkte til et innovasjonsforskningsprosjekt og på den måten få forskning på egen region.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

SAMHANDLINGSPROSJEKT
Skal være forankret i det regionale partnerskapet i de involverte fylkene. Prosjektansvarlig institusjon bør være en fylkeskommune.

INNOVASJONSFORSKNINGSPROSJEKT og SYNTESEPROSJEKT
FoU-institusjoner er prosjektansvarlig.


Varighet:

2014-2017

Totalbudsjett:

Under forutsetning av bevilgninger over Statsbudsjettet er total ramme for perioden er ca. 163 millioner kroner.

Relevante nettsider

Programplan

Kontaktpersoner