Gå direkte til innhold
 

250 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon

Vi lyser ut midler innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon. Utlysningen gjelder alle temaområdene i den nye programplanen til VAM. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er inntil 250 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Vi lyser ut inntil 250 millioner kroner til forskning på alle temaområdene i den nye programplanen til velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM-programmet).

Prosjektene skal gi kunnskap om og bidra til å løse samfunnsutfordringer innenfor et eller flere av de tre temaområdene:

  • Velferd, levekår og ulikhet
  • Omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmende arbeidsliv
  • Aktivt medborgerskap, migrasjon og institusjonenes rolle

Prosjektet skal ta utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus på de aktuelle områdene innenfor VAMs programplan som prosjektet ønsker å utforske.

Vi forutsetter at søkere har oversikt over forskningen på området, og søknader som i vesentlig grad overlapper igangsatt forskning, vil ikke bli prioritert. Videre ønsker vi prosjekter som bidrar til fornyelse av forskningen tematisk og/eller metodisk.

Programmet skal bidra til kunnskap som danner grunnlag for forskningsbasert politikk på VAM-feltet. Derfor må dere i søknaden vise hvilke samfunnsutfordringer prosjektet tar sikte på å belyse. Vi vil dessuten legge vekt på at dere begrunner prosjektets nytte og relevans ut fra samfunnets og sektorenes kunnskapsbehov. På samme måte er det viktig at dere viser til kunnskapshull innenfor de temaene som programplanen omtaler.

Prosjektene må ha konkrete planer for vitenskapelig publisering, i tillegg til bruker- og allmennrettet formidling.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

Det vil telle positivt om prosjektene

  • har et komparativt perspektiv
  • har et reelt internasjonalt forskningssamarbeid, som også kan styrke mulighetene for framtidig deltakelse i EU-finansierte prosjekter
  • bidrar til kompetansebygging og rekruttering
  • er tverrvitenskapelige og/eller flerfaglige

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Dokumenter

Kontaktpersoner