Gå direkte til innhold
 

40 millioner kroner til samarbeidsprosjekter for effektive, sikre og bærekraftige transportløsninger

Forskningsorganisasjoner i samarbeid med andre aktører kan søke om midler til prosjekter som bidrar til kunnskap, kompetanse og innovasjon for effektive, sikre og bærekraftige transportløsninger.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen av midler til Samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling (Annen støtte) innenfor transportsektoren, har en antatt ramme på 40 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke?

Søker kan være: forskningsorganisasjoner. Se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 282 KB .

Tematiske føringer
Formålet med utlysningen er å bidra til kunnskap, kompetanse og innovasjon for effektive, sikre og bærekraftige transportløsninger for fremtiden. Det er programplanen for Transport 2025 som legger rammene for denne utlysningen. Programplanen har følgende tre tematiske prioriteringer: 
  • Et innovativt transportsystem som tar i bruk ny teknologi eller nye forretningsmodeller
  • Et bærekraftig transportsystem som bidrar til mindre utslipp av klimagasser og mindre forurensning av det lokale miljø
  • Et transportsystem for fremtidsrettet by- og regionalutvikling
Utlysningen retter seg mot alle fire transportformene bane, luft, vei og sjø. Merk at innenfor sjø er det snakk om kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger som bidrar direkte til sjøtransport, mens det som bidrar til maritime operasjoner knyttet til offshore-operasjoner eller fiskeri faller innenfor MAROFF-programmet
 
Merk at programmet er avgrenset mot programmet ENERGIX på områder knyttet til miljøvennlig energi i transport og ladeinfrastruktur, og ikke tar imot søknader på dette området. Det gis heller ikke støtte til prosjekter som omhandler utvikling av fysisk infrastruktur som for eksempel betong og asfalt og konstruksjonstekniske løsninger. 
 
For at prosjekt skal kunne få støtte fra Transport 2025, må følgende være innfridd: 
  • Høy vitenskapelig kvalitet
  • Søknaden skal være strategisk forankret hos søker og andre samarbeidspartnere. 
  • Prosjektet skal ha én eller flere samarbeidspartner(e) fra næringsliv/ offentlig sektor eller frivillige organisasjoner. Partneren(e) skal ha en tydelig rolle i prosjektet, og denne skal være beskrevet i søknaden. 
Krav om samarbeid
Det er problemstillingen som avgjør hvilke samarbeidspartnere som er relevante bidragsytere for å løse samfunnsutfordringen i prosjektet. Prosjektene skal stimulere til og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og brukere av forskningen. Formålet er å utvikle ny kunnskap og bygge kompetanse og kompetansemiljøer som samfunnet, næringsliv og/eller offentlig sektor har behov for. 
 
Samarbeidspartner(e) kan være fra næringsliv, offentlig sektor eller andre organisasjoner. Det legges vekt på at prosjektenes forventede nytteverdi er begrunnet i samarbeidspartnernes behov og at gjennomføring av prosjektet og kostnader i prosjektet gjenspeiler dette. Det er ingen krav til omfanget av samarbeidet. Sammensetningen og brukerinvolvering er et av kriteriene som vil bli vurdert av fagekspertene. For mer informasjon om vurderingskriterier les her.
 
Vi vil prioritere prosjekter 
  • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt
Programmet vil vurdere søknader i henhold til de generelle krav og kriterier for denne søknadstypen. Det er første gang Transport 2025 lyser ut samarbeidsprosjekter, og søkere oppfordres til å sette seg godt inn i mal for prosjektbeskrivelse og vurderingskriterier for søknadstypen. 
 
Forutsetning for støtte
Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. 
 
Prosjektkostnader kan i denne utlysningen inkludere kostnader hos samarbeidspartnere. Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).
 
Kandidater til doktorgradsstipend som skal ansettes i prosjektet, vil ikke bli vurdert av Forskningsrådet. Dere skal derfor ikke oppgi navn eller sende inn CV-er for stipendiatene i søknaden. Vi gir kun støtte til doktorgradsstipendiater som ikke har doktorgrad fra før. Vi kan tildele støtte for doktorgradsstipend i tre år innenfor prosjektperioden. 
 
Dere kan gjerne legge inn navn på kandidater til postdoktorstipend som vil ha en sentral rolle i gjennomføring av prosjektet. Dere må i så fall også levere CV-er for disse. Vi kan tildele støtte for postdoktorstipend i minimum to og maksimum tre/fire år innenfor prosjektperioden. En kandidat kan ikke motta stipend for mer enn én periode fra Forskningsrådet.
 
Dere kan ikke føre høyere utgifter for doktorgrads- eller postdoktorstipendiater i prosjektene enn fastsatte rundsumsatser for stipend. Når det er differanse mellom budsjetterte kostnader og Forskningsrådets satser, må differansen finansieres av andre kilder, for eksempel med utdanningsinstitusjonens og/eller prosjektansvarliges egne midler.
 
Dere har ikke anledning til å ansette noen i mer enn én åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon. Se "Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat" fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
 
Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold
Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.
 
Om utviklingsplan for postdoktorer
Dersom prosjektet finansierer postdoktorstipendiater skal det utarbeides en utviklingsplan som dere sender inn til Forskningsrådet senest tre måneder etter tilsetting. Utviklingsplanen skal være signert av den ansatte og nærmeste leder, og dere må revidere planen ved vesentlige endringer i løpet av stipendperioden. Les mer om krav og føringer for utviklingsplanen i dokumentet "Krav om utviklingsplan for postdoktorer", og på nettsiden om "personlig postdoktorstipend" (lenke).
 
Arkivering av forskningsdata
Prosjektansvarlig institusjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig institusjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.
 

Dokumenter

Kontaktpersoner