Gå direkte til innhold
 

25 millioner til innovasjonsprosjekter som skal gi bedre transport- og mobilitetsløsninger

For å styrke fornyelse og innovasjon i norsk transportsektor kan enheter i offentlig sektor søke om midler til innovasjonsprosjekter.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Flere program lyser ut innovasjonsprosjekter i offentlig sektor til fristen 10. oktober 2018 og søknadsbehandlingen vil bli samordnet. Søknaden kan bli vurdert som aktuell for finansiering fra andre programmer. Dere må sende søknaden til det programmet som prosjektet er mest relevant for og oppgi hvilke(t) program søknaden i tillegg er relevant for (se eget punkt for dette i selve søknadsskjemaet). Det er ikke anledning til å sende samme søknad til flere programmer til denne fristen. Programmene som vil samordne søknadsbehandlingen er: Forskning og innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE), Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL), Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT) og Transport 2025 (TRANSPORT).

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på 25 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med oppstart i 2019.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Vi ønsker nye prosjekter som bidrar til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en systematisk og effektiv måte.

Prosjektet skal ta utgangspunkt i søkers konkrete behov og inngå i virksomhetens planer for utvikling.

Transport 2025 skal bidra til kunnskap, kompetanse og innovasjon for effektive, sikre og bærekraftige transportløsninger for fremtiden. Det er programplanen som er det overordnede strategiske dokumentet for Transport 2025, og som legger rammene for denne utlysningen. Programplanen har følgende tre tematiske prioriteringer:

  • et innovativt transportsystem som tar i bruk ny teknologi eller nye forretningsmodeller
  • et bærekraftig transportsystem som bidrar til mindre utslipp av klimagasser og mindre forurensning av det lokale miljø
  • et transportsystem for fremtidsrettet by- og regionalutvikling

Krav til samarbeidspartner

Problemstillingene må være av en slik karakter at det er behov for ny kunnskap. Vi stiller derfor krav om at prosjektet må samarbeide med en godkjent forskningsorganisasjon. Både behovene og innholdet i dette forskningssamarbeidet, må tydeliggjøres i prosjektbeskrivelsen. Se oversikten over godkjente FoU-organisasjoner PDF - 282 KB

Merk at programmet er avgrenset mot programmet ENERGIX på områder knyttet til miljøvennlig energi i transport og ladeinfrastruktur, og ikke tar imot søknader på dette området.

Hvem kan søke?

Målgruppen er offentlig sektor som vil bruke forskning og utvikling (FoU) i sitt arbeid med fornyelse og innovasjon. Enheter i offentlig sektor, sammenslutninger av slike og organisasjoner som representerer offentlig sektor, kan søke. Se definisjonen av offentlig sektor PDF - 62 KB . En eller flere godkjente FoU-organisasjoner må delta i prosjektet. Forskningsrådet oppfordrer til samarbeid mellom offentlige enheter, og mellom offentlige enheter og næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet.

Hva kan dere søke om?

Dere kan søke om mellom 3 og 7 millioner kroner fra Forskningsrådet. For prosjekter fra kommunal sektor er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 75 % av de totale godkjente prosjektkostnadene. For prosjekter fra etater eller andre statlige virksomheter, er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 50 % av de totale godkjente prosjektkostnadene. Egeninnsats kan være arbeidsinnsats (timer), og/eller kontantbidrag. Prosjektet må vare i minimum 2 år og maksimalt 4 år. 

Vi ber om at dere informerer om dere er med i Pilot-T søknader med beslektet tematikk.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). 

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Vi vil prioritere prosjekter

  • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Dokumenter

Kontaktpersoner