Gå direkte til innhold
 

Pilot-T: Forprosjektmidler til innovasjonsprosjekter på transport

Midlene dekker nødvendig arbeid og/eller reiser som er forbundet med å etablere hovedprosjektet. Søknadsfristen for hovedutlysningen er 10. oktober 2018.

Forprosjekt Velg

Meldinger:

13.6.18: Utlysningen er lukket og det er ikke lengre mulig å søke om forprosjekt.

Programstyret for Transport 2025 har vedtatt å øke rammen til forprosjekter fra 5 mill. kroner til 7 mill. kroner grunnet stor pågang.

Utlysningen blir aktiv 3. april, det er ikke mulig å opprette søknad før dette.
Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Støtte til forprosjekter er begrenset til maksimalt 250 000 kroner per prosjekt, og støtten fra Forskningsrådet kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente prosjektkostnader.

Det er satt av inntil 7 mill. kroner i 2018 for denne ordningen. Vi lukker utlysningen når beløpsgrensen nås og/eller senest ni uker før søknadsfristen 10. oktober 2018.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hva er et forprosjekt til Pilot-T?

Pilot-T skal bidra til å utnytte potensialet for næringsutvikling og innovasjon knyttet til nye mobilitetsløsninger, og til at teknologi som har potensial for å bidra til et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og/eller reduserte utslipp, tas raskere i bruk.

Dere kan her søke om økonomisk støtte til forprosjekter. Hensikten med forprosjektordningen er å støtte prosjekter i en tidlig fase hos bedriftene. Forprosjektene skal ha som målsetting å lede fram til en søknad til Pilot-T, som lyses ut som Innovasjonsprosjekt i næringslivet med frist 10. oktober 2018.

Pilot-T ønsker prosjekter som jobber med utvikling og testing av ny teknologi som kan komme raskt til anvendelse innenfor transportsektoren. Pilot-T vil ha særlig vekt på prosjekter i skjæringsfeltet transport, IKT og digitalisering.

Prosjekter knyttet til miljøvennlig energi i transport, herunder batteri, hydrogen og biodrivstoff inkludert ladeinfrastruktur knyttet til dette, vil ikke få finansiering gjennom denne ordningen. Vi viser til programmet ENERGIX for prosjektideer knyttet til dette området.

Samarbeidspartnere er ikke et krav før i hovedutlysningen i oktober

Det er ikke krav om samarbeidspartnere i forprosjektet. Bedrifter som samarbeider med andre bedrifter eller FoU-institusjoner i prosjektet, må opplyse om dette, beskrive rollen de har i prosjektet og vise hvordan kostnadene fordeler seg mellom partnerne.

I utlysningen av innovasjonsprosjekter i næringslivet vil det være krav om samarbeid med forskningsinstitusjon, altså må dette på plass dersom dere skal søke om midler i oktober. Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i konsortiet, men merk at vi krever at prosjektet skal gjennomføres i Norge og at prosjektet skal bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge.

Hvem kan søke?

Bedrifter, foretak, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer, kan søke. Enkeltpersoner kan ikke søke.

Frist

Vi lukker utlysningen når beløpsgrensen nås og/eller senest ni uker før søknadsfristen for hovedutlysningen 10. oktober 2018.

Hva støtter vi?

Forprosjektordningen omfatter ikke utarbeidelse av selve søknaden om et hovedprosjekt, men nødvendig arbeid og/eller reiser som er forbundet med å etablere hovedprosjektet. Formålet med forprosjektet bør være å avklare viktige forutsetninger for at prosjektideen lar seg realisere, og potensialet for anvendelse/kommersialisering. Forprosjektmidlene skal for eksempel brukes til å etablere samarbeidskonstellasjoner og gjennomføre forberedende utredninger. Relevante prosjektkostnader er for eksempel personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og reise- og møtekostnader. 

Dere kan søke om inntil 250 000 kroner, og støtten fra Forskningsrådet kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente prosjektkostnader. Merk at statsstøtteregelverket vil kunne innebære visse begrensninger.

Dere kan ikke ta med utstyrskostnader eller kostnader forbundet med testing i kostnadsgrunnlaget.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Kontaktpersoner