Gå direkte til innhold
 

Støtte til reiser, profilering eller søk etter samarbeidspartnere innenfor transportfeltet på den europeiske forskningsarena

Dersom du trenger støtte til reiser, profilering eller søk etter relevante samarbeidspartnere, kan du søke om midler til dette. Støtten skal bidra til aktørenes egen posisjonering på relevante områder i H2020 eller fellesfinansierte satsinger som ERA-NET og «Joint Programming Initiatives», og lignende initiativ der transportforskning har en sentral plass.

Annen støtte Velg

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

150.000 kroner i 2016, med intensjon om tilsvarende beløp kommende år. Utlysningen lukkes 31.12.2016, eller når alle avsatte midler er fordelt.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke:
Enkeltpersoner eller grupper tilknyttet norske forskningsinstitusjoner, universiteter/høyskoler, næringslivsaktører, offentlige virksomheter, interesseorganisasjoner med nasjonal gjennomslagskraft og grupperinger av disse.

Formål:
Det overordnete målet for støtteformen er økt norsk deltakelse i europeisk forskningssamarbeid på transportområdet. Den skal bidra til å gjøre norske søkere til mer attraktive partnere på den europeiske forskningsarenaen (ERA) gjennom å støtte aktørenes egen posisjonering gjennom for eksempel nettverksbygging, konsortiedannelse og andre relaterte aktiviteter, fram mot søknadsutlysninger der transport er en del av forskningsagendaen.

Aktivitetene skal være rettet mot identifiserbare programmer/arenaer innenfor ERA der utlysninger er varslet i nær framtid. Dette kan f. eks være rammeprogrammet (Horisont 2020), teknologiplattformer, «Joint Programming Initiatives», ERA-NET, «Public-Private-Partnerships» og lignende initiativ der transportforskning er en viktig innsatsfaktor.

Dette kan du få støtte til:

  • Direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med møter i EU, f.eks. Brokerage Events, der hensikten er å finne mulige samarbeidspartnere. Støtten forutsetter aktiv deltakelse på møtet gjennom presentasjon av egne prosjektidéer og interesseområder.
  • Kostnader knyttet til profilering og synliggjøring, som for eksempel produksjon og distribusjon av informasjonsmateriale.
  • Kostnader knyttet til å skape møteplasser for å kople internasjonale aktører. Dersom du ønsker å legge til rette for eller skape en slik møteplass, krever vi normal at aktører fra forskningsmiljøer, næringsliv og/eller offentlig sektor er med, ikke bare forskergrupper fra universitetene eller fra forskningsinstitutter.

Støttenivå:
Maksimalt støttebeløp for enkeltpersoner er 20 000 kroner og maksimalt støttebeløp til grupperinger er 50 000 kroner.

Forskningsrådet kan bidra med inntil 50 % av støtteberettigede kostnader. Støttenivået i hver enkelt søknad vil bli vurdert. Forskningsrådet dekker kun kostnader som er påbeløpt etter at søknaden har blitt sendt inn. Det er som hovedregel ikke mulig å søke i ettertid.

Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av faktisk medgåtte kostnader. Dersom enkeltpersoner har fått tildelt reisestøtte, kan de bruke statens skjema for reisegodtgjøring for å rapportere kostnader.

Dokumenter

Kontaktpersoner