Gå direkte til innhold
 

Delta aktivt i strategiske prosesser på den europeiske transportforskningsarenaen

Planlegger du å delta i arbeidet som leder frem mot nye transport- satsinger på den europeiske forskningsarenaen (ERA)? Vi lyser ut midler til organisasjoner og grupperinger med nasjonal gjennomslagskraft som kan fremme norske transport- og logistikkinteresser internasjonalt.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
31.12.2017 23:59 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

150 000 kroner i 2016, med intensjon om tilsvarende beløp kommende år. Utlysningen lukkes 31.12.2016, eller når alle avsatte midler er fordelt.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke:
Norske forskningsinstitusjoner, universiteter/høyskoler, næringslivsaktører, offentlige virksomheter, interesseorganisasjoner med nasjonal gjennomslagskraft og grupperinger av disse.

Støttenivå:
Forskningsrådet kan bidra med inntil 50 % av støtteberettigede kostnader. Forskningsrådet dekker kun kostnader som er påløpt etter at søknaden har blitt sendt inn. Støtten utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av faktiske kostnader. Støttenivået vil vurderes individuelt i hver enkelt søknad. Totalt støttebeløp vil avhenge av prosjektets omfang. Maksimalt støttebeløp er 50 000 kroner.

Formål:
Formålet er å fremme norske forskningsinteresser i det strategiske arbeidet som foregår på EUs forskningsarena, og arbeide for at nasjonale prioriteringer og forskningsbehov blir en del av de planer som til slutt realiseres i form av nye utlysninger. Det overordnete målet er økt norsk deltakelse i Horisont 2020 og i andre europeiske satsinger innenfor transport forskning.

Støtten skal stimulere norske aktører til å delta i faglige fora, interessegrupper etc. som opererer som innspillsarenaer for forskjellige initiativer på den europeiske forskningsarenaen (ERA). Dette kan f.eks. være rammeprogrammet (Horisont 2020), teknologiplattformer, «Joint Programming Initiatives», «Public-Private-Partnerships» og lignende initiativ der transport forskning er viktig. Forumet/aktiviteten det søkes  støtte til å delta i må være et formelt organ innenfor ERA.

Støtteberettigede kostnader:

  • Direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med møter.
  • Personalkostnader ved deltakelse i EU-fora-møter/workshops, inkludert noe for- og   etterarbeid, typisk 2-3 dager, og noe mer ved lederroller.
  • Begrenset for- og etterarbeid i forbindelse med arrangering av nasjonal «skyggegruppe»/samarbeidsmøter/workshops der dette er relevant.
  • Arrangementskostnader til nasjonal «skyggegruppe»/informasjons- og koordineringsmøter der dette er relevant.

Personalkostnader dekkes i henhold til forskningsrådet gjeldene satser, se: Regler for beregning av timesatser, se www.forskningsradet.no > Søk om midler > Skrive søknad > Satser.

Dokumenter

Kontaktpersoner