Gå direkte til innhold
 

Inntil 1 million kroner i støtte til studenter og nyutdannede masterkandidater med en lovende forretningsidé

STUD-ENT-søknader må støttes av et norsk universitet eller en norsk høyskole og forretningsideen må være relatert til kunnskap studentene har tilegnet seg i løpet av studiet.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
13.02.2019 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 20 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Les nøye hele utlysningsteksten og søknadsdokumenter som finnes i kolonnen til høyre. Legg merke til at utlysningsteksten består av to deler. Den første delen er beskrevet her, mens tilgang til den andre delen fås ved å klikke på knappen "Velg" ovenfor.

Hva er et STUD-ENT-prosjekt?

STUD-ENT-støtte skal brukes til å avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av forretningsideen som er kommet ut av lovende forskningsresultater eller kunnskap ervervet gjennom studiet, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen. STUD-ENT-søknader må kunne vise til forretningsideer som er tilstrekkelig modne til å kunne bidra til vesentlige forbedringer i forhold til "state of the art". STUD-ENT-prosjekter skal være kommersielt rettet og drevet, ikke forskningsdrevne.

STUD-ENT-støtte er ikke ment å være et alternativ til privat kapital, prosjekter som allerede har annen finansiering eller ansees å være i posisjon til å kunne oppnå annen finansiering vil kunne vurderes til å falle utenfor målgruppen. Virkemidlet er heller ikke ment å finansiere hele kommersialiseringsfasen og støtter heller ikke generell produkt- og selskapsutvikling.

STUD-ENT-ordningen er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer-/entreprenørskapsevner.

Hvem kan søke?

Studenter på master- eller bachelornivå, men prosjektleder må være en nyutdannet masterkandidat, dvs:

 • Prosjektleder må planlegge å levere inn hovedoppgaven knyttet til mastergraden senest 6 måneder etter søknadsfrist, eller
 • Prosjektleder må være nyutdannet masterkandidat som har mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden tidligst 12 måneder før søknadsfrist.

Prosjektsøknad må støttes av et norsk universitet eller en norsk høyskole og forretningsideen må være relatert til kunnskap studentene har tilegnet seg i løpet av studiet.

Hva kan det søkes støtte til?

STUD-ENT-midler skal brukes til å realiserer forretningsideen eller gjennomføre kritiske aktiviteter som gir svar på viktige spørsmål som en kunde, industripartner, investor eller annen offentlig/privat finansieringskilde ønsker svar på før de kan bidra/delta i prosjektet. Midlene kan for eksempel brukes på følgende:

 • forretningsutvikling
 • markedsavklaringer
 • utvikle prototype
 • teknisk verifisering
 • teknisk utstyr
 • rådgivningstjenester og teknisk bistand
 • lønn

Støtten dekker inntil 100 % av kostnadene for en periode på inntil 12 måneder.

Vurderingskriterier

For informasjon om vurderingskriterier se Vurderingskriteriene PDF - 104 KB .

Prioriteringer

Prosjekter kan være relatert til alle typer fagfelt og bransjer. Det er ingen krav til markedsmodenhet, men prosjekter skal være forretningsstyrt og ikke forskningsdrevet.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Krav til prosjektteam:

 • Prosjektleder må oppfylle kravene beskrevet i avsnitt over "Hvem kan søke?"
 • Kjerneteamet skal bestå av studenter, det vil si prosjektleder samt andre studenter på bachelor- eller masternivå, herunder også nyutdannede masterkandidater som har mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden tidligst 12 måneder før søknadsfrist.
 • Kjerneteamet må samlet eie minimum 80 % av aksjene i etablert/planlagt bedrift, og aksjene skal være fordelt/planlagt fordelt på en slik måte at den reflekterer innsatsen i prosjektet og at alle i kjerneteamet er riktig insentivert.
 • Prosjektet må knytte til seg minst én akademisk mentor som bidrar med relevant kompetanse, eksempelvis relevant fag-, teknologikompetanse. Prosjektet kan gjerne knytte til seg akademiske mentorer fra ulike universiteter/høyskoler.
 • Prosjektet må knytte til seg minst én kommersiell mentor fra næringslivet som bidrar med relevant erfaring fra bransje, marked eller bidrar inn i kritiske oppgaver i prosjektet.
 • Samlet sett må kjerneteamet med støtte fra mentorer ha nødvendig tverrfaglig og relevant kompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet.

Krav til universitet/høyskolen:

 • En avdeling eller et institutt må stå som "Prosjektansvarlig" i søknaden, og en person med myndighet til å godkjenne prosjektet på instituttnivå må stå oppført som "Administrativt ansvarlig".
 • Universitetet/høyskolen må stille med minst én akademisk mentor i prosjektet og inngå en avtale om hvilke bidrag institusjonen skal gi til STUD-ENT-prosjektet.
 • Det kreves ikke at studentene har studert eller avlagt eksamen ved universitet/høyskolen som støtter STUD-ENT-prosjektet.

Krav til forretningsideen:

 • Forretningsideen må være relatert til kunnskap studentene har tilegnet seg i løpet av studiet.
 • Studentene må ha sikret seg de nødvendige rettighetene til konseptet, teknologien eller forskningen som forretningsideen bygger på for å kunne gjennomføre STUD-ENT-prosjektet.
 • Forretningsideen trenger ikke å være knyttet til en spesiell bransje, og studenter fra alle studieretninger kan søke ordningen.
 • Det er ingen krav knyttet til markedsmodenhet. STUD-ENT-ordningen er derfor like aktuell for prosjekter innen eksempelvis medisinsk teknologi, som ofte vil ha lengre vei til markedet, og for IKT-prosjekter, som i noen tilfeller vil ha kortere vei til markedet.

Krav til aksjeselskap:

 • Det er ikke et krav at aksjeselskapet er etablert når søknaden sendes inn, men selskapet som skal være kontraktspartner må etableres før evt. innvilget støtte kan mottas. Evt. støtte blir utbetalt til selskapet.
 • Dersom aksjeselskapet allerede er etablert før søknaden er sendt inn, er det et krav at selskapet ikke kan være mer enn 5 år gammelt, kan ikke ha flere enn 10 ansatte, kan ikke hatt en omsetning eller balanse på over 1 million de siste fem år, kan ikke være en del av et konsern eller ha eierandeler i et annet selskap.

Krav til prosjektperioden:

 • I utgangspunktet skal prosjektstart være satt til 1. juni og prosjektperioden strekke seg over 1 år. Dersom dette ikke er mulig skal det komme tydelig frem i søknaden hvorfor prosjektstart og prosjektets varighet må avvike fra dette.
 • Første utbetaling, som normalt utgjør 50 % av bevilget sum, skjer etter at revidert søknad er godkjent og kontrakt er inngått mellom Forskningsrådet og bedriften.
 • Andre utbetaling, som normalt utgjør 30 % av bevilget sum, utbetales etter at framdriftsrapporten er godkjent. Legg merke til at dokumentasjon på godkjent mastergrad for prosjektleder må være lastet opp sammen med framdriftsrapporten for å utløse den andre utbetalingen.
 • Tredje utbetaling, som normalt utgjør 20 % av bevilget sum, utbetales etter at slutt- og prosjektregnskapsrapporten er godkjent. Legg merke til at autorisert regnskapsfører må ha godkjent prosjektregnskapsrapporten før den kan godkjennes av Forskningsrådet.
 • Det er ikke et krav om at prosjektleder skal ha avlagt mastergraden når søknaden sendes inn, men hovedoppgaven knyttet til mastergraden må være innlevert før prosjektstart.

Statsstøtte

For øvrig er støtten til STUD-ENT-prosjekter gitt med hjemmel i EUs gruppeunntaksforordning artikkel 22 (Start-up aid). For mer informasjon, se Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtteregelverket.


Kan man få støtte fra Innovasjon Norge og STUD-ENT?

Studentprosjekter som tidligere har mottatt markedsavklarings- eller kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge kan også søke om STUD-ENT, men Innovasjon Norge vurderer at det ikke er relevant å søke om markedsavklarings- eller kommersialiseringstilskudd hos Innovasjon Norge for prosjekter som tidligere har fått støtte fra STUD-ENT.

Et markedsavklaringsprosjekt kan danne et godt grunnlag for STUD-ENT-søknaden. Vi oppfordrer derfor studenter til å søke markedsavklaringstilskudd hos Innovasjon Norge og delta på seminaret deres "Fra idé til marked" i forkant av en STUD-ENT søknad.

For mer informasjon om markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge, se her.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Kontaktpersoner