Gå direkte til innhold
 

STUD-ENT 2018: Støtte på inntil 1 million kroner til studenter og nyutdannede masterkandidater som har en forretningsidé

STUD-ENT-prosjektet må støttes av et norsk universitet eller en norsk høyskole og prosjektet skal også bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved institusjonen.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
14.02.2018 13:00 CET

Meldinger:

Søkere som kommer videre til trinn 2 i behandlingsprosessen, vil bli invitert til panelpresentasjoner den 21. eller 22. mars.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en planlagt ramme på 20 millioner kroner, hvor hvert prosjekt kan få inntil 1 million kroner i støtte.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Les nøye hele utlysningsteksten og søknadsdokumentene som dere finner i kolonnen til høyre. Legg merke til at utlysningsteksten består av to deler. Den første delen er beskrevet her, mens dere får tilgang til den andre delen ved å klikke på "Velg" ovenfor.

Hva er et STUD-ENT-prosjekt?

I et STUD-ENT-prosjekt er det studenter/nyutdannede masterkandidater som sitter i førersete knyttet til realiseringen av en kunnskaps- eller forskningsbasert forretningside. Selve STUD-ENT-prosjektet må støttes av et norsk universitet eller en norsk høyskole og prosjektet skal også bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved institusjonen. Prosjektet kan være relatert til alle typer fagfelt og bransjer.

Det er ingen krav om høy markedsmodenhet, men prosjektet skal være forretningsstyrt og ikke forskningsdrevet. Dette vil si at aktivitetene i prosjektet skal bidra til å senke risikoen/gi svar på spørsmål som en kunde, industripartner, investor eller annen offentlig/privat finansieringskilde vil ha svar på før de tar en beslutning om å investere i videre utvikling eller kjøp.

Hvem kan søke?

Målgruppe og krav til prosjektteam:

 • Prosjektleder må ha gründerevner, være den drivende kraften i prosjektet, ha en sentral rolle i etablert/planlagt bedrift og:
  a) planlegge å levere inn hovedoppgaven knyttet til mastergraden senest 6 måneder etter at søknaden er sendt inn, eller
  b) ha mottatt vitnemålet for mastergraden inntil 12 måneder før søknaden er sendt inn.
 • Kjerneteamet må bestå av prosjektleder og studenter/nyutdannede masterkandidater, og disse må sitte i førersetet knyttet til realiseringen av forretningsideen og eie etablert/planlagt bedrift helt eller delvis (minimum 80 %).
 • Studenter i kjerneteamet  kan være på bachelor- eller masternivå og nyutdannede masterkandidater må ha mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden senest 12 måneder før søknaden er sendt inn.
 • Minst én faglig mentor fra universitetet/høyskolen må være en del av prosjektteamet og bidra med relevant kompetanse.
 • Minst én entreprenørskapsmentor, gjerne fra næringslivet, må være en del av prosjektteamet og bidra med relevant kompetanse.
 • Prosjektteamet må samlet sett ha nødvendig tverrfaglig og relevant kompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet.

Krav til støtten fra universitet/høyskolen:

 • En avdeling eller et institutt må stå som "Prosjektansvarlig" i søknaden, og en person med myndighet til å godkjenne prosjektet på instituttnivå må stå oppført som "Administrativt ansvarlig".
 • Prosjektansvarlig har ansvar for å fylle ut søknadsdokumentet Prosjektgodkjenning fra universitetet/høyskolen DOCX - 28 KB Dette dokumentet er en bekreftelse på at studentene/de nyutdannede masterkandidatene oppfyller kravene i utlysningsteksten og at prosjektet støttes. I prosjektgodkjenningen skal det i tillegg komme tydelig frem hvorfor prosjektansvarlig støtter prosjektet, og hvordan dette samarbeidet vil bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved institusjonen.
 • Universitetet/høyskolen må stille med minst en faglig relevant mentor i prosjektet og inngå en avtale med studentene/de nyutdannede kandidatene om hvilke bidrag institusjonen skal gi til STUD-ENT-prosjektet. Dette innebærer at studentene i samarbeid med administrativt ansvarlig og faglig(e) mentor(er) må fylle ut tabellen "Bidrag fra universitetet/høyskolen" i Prosjektbeskrivelsen DOCX - 50 KB . Denne tabellen utgjør grunnlaget for avtalen som inngås mellom prosjektet og institusjonen.
 • Vi krever ikke at studentene/de nyutdannede masterkandidatene har studert eller avlagt eksamen ved universitet/høyskolen som støtter STUD-ENT-prosjektet. Universitetet/høyskolen må derimot gi bidrag som er faglig relevante og kritiske for prosjektet, og som øker sjansen for at prosjektet blir vellykket.

Krav til forretningsideen:

 • Forretningsideen må være relatert til kunnskap studentene/de nyutdannede masterkandidatene har tilegnet seg i løpet av studiet.
 • Forretningsideen må ta utgangspunkt i et konkurransefortrinn som kan bevares over tid.
 • Studentene/de nyutdannede masterkandidatene må ha sikret seg de nødvendige rettighetene til konseptet, teknologien eller forskningen som forretningsideen bygger på for å kunne gjennomføre STUD-ENT-prosjektet.
 • Forretningsideen trenger ikke å være knyttet til en spesiell bransje og studenter/nyutdannede masterkandidater fra alle studieretninger kan søke ordningen.
 • Det er ingen krav knyttet til markedsmodenhet og STUD-ENT-ordningen er derfor like aktuell for prosjekter innen eksempelvis medisinsk teknologi, som ofte vil ha lengre vei til markedet, og for IKT-prosjekter, som i noen tilfeller vil ha kortere vei til markedet.

For mer informasjon se Vurderingskriteriene PDF - 302 KB og Veiledning for utfylling av mal for prosjektbeskrivelse og e-søknadsskjemaet PDF - 536 KB .

Er det noen spesielle prioriteringer?

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Hva kan dere søke støtte til?

STUD-ENT midler skal brukes til å gjennomføre aktiviteter  som gir svar på spørsmål som en kunde, industripartner, investor eller annen offentlig/privat finansieringskilde vil ha svar på før de velger å investere i videre utvikling eller tar en beslutning om kjøp av et produkt, en tjeneste eller en prosess.

Midlene kan for eksempel brukes til å

 • dekke veilednings og rådgivningstjenester, infrastruktur-, materiell-, utstyrs og lønnskostnader, teknisk og administrativ bistand, men ikke til å finansiere etableringen av et aksjeselskap
 • bekrefte og verifisere at forretningsidéen kan gjennomføres
 • utvikle prototyper og verifisering av konseptet/teknologien
 • ytterlig definere kundegrupper til produktet eller tjenesten og avklare hvordan bedriften skal tilnærme seg kundene
 • utarbeide planer for realisering av innovasjonen utover prosjektets varighet, som f. eks. tekniske utfordringer som må løses, hvordan skaffe nødvendig kapital og hvordan eventuell produksjon skal settes opp, osv.

Merk at støtten dekker inntil 100 % av kostnadene for en periode på inntil 12 måneder. Det vil si at vi ikke krever egenfinansiering. Støtten til STUD-ENT-prosjekter gis med hjemmel i EUs gruppeunntaksforordning artikkel 22. For mer informasjon, se Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtteregelverket.

Kan man få støtte fra Innovasjon Norge og STUD-ENT?

I STUD-ENT-søknaden må studentene/de nyutdannede masterkandidatene vise til allerede utførte kunde- og markedsundersøkelser. Før søknaden sendes inn til oss, oppfordrer vi derfor studentene/de nyutdannede masterkandidatene til å søke "Markedsavklaring" hos Innovasjon Norge og delta på seminaret deres "Fra idé til marked". Kunde- og markedsforståelsen et Markedsavklaringsprosjekt kan danne et godt grunnlag for STUD-ENT-søknaden.

Merk at det vil ikke være mulig for prosjekter å søke Markedsavklarings- eller Kommersialiseringstilskudd hos Innovasjon Norge (gjelder kun disse to støtteordningene) etter at prosjektet har fått støtte fra STUD-ENT.

For mer informasjon om Markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge, se her.

Kontaktpersoner