Gå direkte til innhold
 

Støtte på inntil 1 million kroner til studenter med en kunnskapsbasert forretningsidé.

Studenter og nylig utdannede masterkandidater kan søke i samarbeid med universitet eller høyskole.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Utlysningen har behandlingsfrist 29. mars kl. 16.00. Vi vil behandle søknader som sendes inn innen fristen fra og med 30. mars. Det vil ikke bli satt opp en ekstra behandlingsfrist i 2017. Kun administrativt ansvarlig ved universitetet/høyskolen som prosjektet er tilknyttet kan sende inn søknaden.

Merk at utkast til søknaden med tilhørende vedlegg kan lagres på "Mitt nettsted". Vi anbefaler å starte arbeidet med søknaden i god tid før behandlingsfristen.

Så snart det foreligger en fullstendig versjon av søknaden, anbefaler vi på det sterkeste at den sendes inn noen dager før behandlingsfristen. Grunnen til at vi anbefaler dette er om dere skulle oppdage at eksempelvis et vedlegg mangler. Da kan dere kontakte oss og be om å få trukket søknaden. Når vi har trukket søknaden vil dere kunne sende inn søknaden på nytt med de nødvendige rettelsene. For at dere skal kunne gjøre rettelser på denne måten, må dere ta kontakt med oss noen dager før behandlingsfristen.

Søkere som kommer videre til trinn 2 i behandlingsprosessen vil bli invitert til panelpresentasjoner den 2, 3, eller 4 mai.

Utlysningen blir publisert på norsk og engelsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på 27 millioner kroner (hvorav 2 mill. fra satsingen IKTPLUSS) til prosjekter med oppstart medio 2017. Rammen skal dekke en prosjektperiode på inntil 1 år. Støtten kan dekke inntil 100 % av prosjektkostnadene.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Les utlysningsteksten nøye. Teksten består av to deler,  hvor den første delen er beskrevet her under "Om utlysningen". Den andre delen er beskrevet under "Opprett søknad" (velg Annen støtte over). I tillegg finner dere nødvendige dokumenter og maler til søknaden i kolonnen til høyre.

Vi anbefaler at dere leser hele utlysningsteksten før dere setter dere inn i dokumentene i kolonnen til høyre.

Målgruppe og krav

STUD-ENT ordningen retter seg mot studenter/masterkandidater som

 • har en kunnskaps- eller forskningsbasert idé med forretningspotensial.
 • har gründerevner og/eller skolering i entreprenørskap.
 • ønsker faglig og kommersiell bistand for å realisere ideen sin.

For å kunne søke støtte fra denne ordningen krever vi at studentene/masterkandidatene sitter i førersete i realiseringen av forretningsideen. Studentene kan være på bachelor- og/eller masternivå, og/eller være nyutdannede masterkandidater som har mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden senest 12 måneder før innsending av søknad.

Vi krever videre at studentene/masterkandidatene (heretter studentene) etablerer et prosjektteam med en prosjektleder som

 1. planlegger å levere inn hovedoppgaven knyttet til mastergraden senest 6 måneder etter at søknaden er sendt til oss, eller
 2. har mottatt vitnemålet for mastergraden inntil 12 måneder før søknaden er sendt inn

Prosjektleder skal være den drivende kraften i prosjektet.

Før dere sender inn søknad til oss, oppfordrer vi dere til å søke Markedsavklaringstilskudd hos Innovasjon Norge og delta på seminaret deres "Fra idé til marked". Kunde- og markedsforståelsen et markedsavklaringsprosjektet gir, kan danne et godt grunnlag for søknaden til oss. Det er imidlertid ikke et krav at man skal ha mottatt Markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge eller ha deltatt på seminaret for å kunne søke STUD-ENT. Merk at prosjekter som har fått støtte fra oss ikke vil kunne søke Markedsavklaringstilskudd eller Kommersialiseringstilskudd hos Innovasjon Norge (gjelder kun disse to støtteordningene).

Krav til prosjektet og bedriften

Studentene må forankre prosjektet i et relevant fagmiljø ved et norsk universitet eller en norsk høyskole. I søknaden må studentene beskrive hvordan fagmiljøet og universitetet/høyskolen vil bidra til å gjøre prosjektet vellykket.                                                                                                                          

Studentene må knytte til seg

 • en administrativt ansvarlig som har myndighet til å godkjenne prosjektet på instituttnivå ved universitetet/høyskolen
 • en faglig mentor fra universitetet/høyskolen som er tilknyttet fagmiljøet prosjektet er forankret i
 • en entreprenørskapsmentor som bidrar med relevant erfaring knyttet til kommersialiseringsaktivitetene (kan være fra næringslivet)

Studentene må synliggjøre hvem som har rettigheter i prosjektet og eierskap til ideen, konseptet, teknologien eller forskningen som prosjektet bygger på. De må i tillegg beskrive planen for hvordan rettighetene skal avklares, eventuelt hvordan de allerede er avklart. For å få utbetalt eventuell støtte fra oss, må studentene ha sikret seg de nødvendige rettighetene for å kunne gjennomføre prosjektet.

Hvis vi velger å støtte prosjektet må studentene etablere et aksjeselskap. Dersom bedriften allerede er etablert kan den ikke være mer enn 2 år gammel. Vi krever ikke at studentene har etablert et aksjeselskap når søknaden sendes inn.

Det skal fremkomme tydelig av aksjefordelingen/planlagt aksjefordeling i selskapet at studentene  sitter i førersetet i realiseringen av forretningsideen. I tillegg krever vi at

 • den etablerte eller planlagte bedriften skal eies helt eller delvis (minimum 80%) av studentene
 • prosjektleder skal ha en sentral rolle i bedriften
 • støtten fra Forskningsrådet blir utbetalt til bedriften.

STUD-ENT-prosjektet kan først starte opp etter at prosjektleder har avlagt sin mastergradseksamen. Tidligst tillatte prosjektstart og –slutt er henholdsvis 01.04.2017 og 01.10.2017.

Krav til søker

Et norsk universitet eller en norsk høyskole skal være prosjektansvarlig for søknaden. Selve søknaden må sendes inn til oss av administrativt ansvarlig, ansatt ved universitet eller høyskolen på vegne av studentene. Universitet/høyskolen ved administrativt ansvarlig kan sende inn flere søknader på vegne av flere studenter/studentgrupper. Vi krever ikke at prosjektleder har studert eller avlagt mastergradseksamen ved universitetet/høyskolen som sender inn søknaden på vegne av prosjektet.

Dersom prosjektet får innvilget STUD-ENT-midler, forplikter universitetet/høyskolen seg til å

 • delta med en faglig mentor i prosjektet
 • bli enige om en avtale om å gi prosjektet tilgang til bruk av nødvendig infrastruktur og utstyr, relevant fagkompetanse og arbeidsplasser for prosjektleder og -teamet ved behov
 • avgi en kort sluttrapport til Forskningsrådet om egen innsats i prosjektet

Formål og støtteverdige aktiviteter

STUD-ENT-midlene skal bidra til å avklare spørsmål knyttet til kommersielle og forretningsmessige, konseptuelle og teknologiske aspekter. Midlene kan for eksempel brukes til å dekke veilednings-, mentor- og rådgivningstjenester, infrastruktur-, materiell-, utstyrs og lønnskostnader, teknisk og administrativ bistand. Merk at midlene ikke kan benyttes til å finansiere etableringen av aksjeselskapet.

I løpet av prosjektperioden kan det arbeides med:

 • å bekrefte og verifisere at forretningsidéen kan gjennomføres.
 • å ytterlig definere kundegrupper til produktet eller tjenesten og avklare hvordan bedriften skal tilnærme seg kundene.
 • planer for realisering av innovasjonen utover prosjektets varighet, som f. eks tekniske utfordringer som må løses, hvordan skaffe nødvendig kapital, hvordan eventuell produksjon skal settes opp, etc. 

Prioriteringer:

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Andre nettsider