Gå direkte til innhold
 

Reisestøtte til NOIA-konferansen i St. Johns

Forskningsrådet lyser ut reisestøtte til bedrifter og forskningsorganisasjoner som ønsker å utvikle forsknings- og teknologiprosjekter innenfor olje og gass i samarbeid med canadiske partnere. Reisestøtten gjelder for deltagelse på NOIA-konferansen som arrangeres i tidsrommet 17.–20.6.2019.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019.

Utlysningen er kun tilgjengelig på norsk.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 300 000 kroner tilgjengelig for hele utlysningen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


The Newfoundland & Labrador Oil & Gas Industries Association (NOIA) er den største foreningen for aktører som er aktive innenfor offshore petroleumsvirksomhet i Canada. Foreningen har oljeselskaper, leverandører, forskningsorganisasjoner og myndigheter som medlemmer. Hvert år arrangerer de den største møteplassen i Canada rettet mot offshore petroleumsvirksomhet.

Under NOIA-konferansen vil norske forskere og bedrifter kunne møte leverandørbedrifter og oljeselskaper som er aktive på Canadas øst-kyst, samt forskningsmiljøer i området slik som National Research Council of Canada, C-Core og Memorial University. Program for NOIA-konferansen oppdateres fortløpende og dette kan dere finne her.

Utlysningen om reisestøtte er åpen frem til og med fredag 5.4.2019. Hvis det ikke kommer mange og gode nok søknader vil Forskningsrådet kunne vurdere å forlenge fristen. Informasjon om dette vil bli gitt på nettsiden.

Programmene PETROMAKS 2 og DEMO2000 vil i år ha utlysning for bedrifter (IPN og demonstrasjon) med søknadsfrist 25. september 2019 og utlysning for forskningsorganisasjoner i samarbeid med bedrifter (KPN) 4. september 2019. Programmene vil prioritere norsk-canadisk prosjektsamarbeid i disse utlysningene.

Utlysning av reisestøtte til NOIA-konferansen er et ledd i å mobilisere norske bedrifter og forskningsorganisasjoner til å utnytte mulighetene for samarbeid og etablere prosjektsøknader med canadiske partnere. Forskningsrådet har tett dialog med den Canadiske Ambassaden i Oslo om dette arbeidet. Trade Commissioner John Winterbourne ved ambassaden kan i denne anledning bistå norske bedrifter med å finne gode kontaktpunkter og nye partnere i Canada.

Kontaktinformasjon:

John Winterbourne
Trade Commissioner
E-post: John.Winterbourne@international.gc.ca
Telefon: +47 22 99 53 33

Hvem kan søke?

Norske bedrifter eller forskningsorganisasjoner PDF - 282 KB  som ønsker å etablere et samarbeid med canadiske bedrifter og/eller FoU-miljøer innenfor tematikken beskrevet nedenfor kan søke. Enkeltpersoner kan ikke søke.

Prioriteringer

Utlysningen er avgrenset til å gjelde forskningsorganisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjektsamarbeid med canadiske partnere innenfor følgende fagområder og under følgende forutsetninger:

 • Tematikken i prosjektene er knyttet til produksjon og feltutvikling under værharde betingelser, oljevern- og beredskap, EOR og/eller HMS.
 • Prosjektaktivitetene faller inn under enten grunnforskning, industriell forskning eller eksperimentell utvikling.
 • Prosjektene skal ha nytteverdi for både norsk og canadisk sokkel.

Om støtten

Maksimal søknadssum er 50 000 kr fra samme søker (bedrift eller FoU-organisasjon), begrenset oppad til 25 000 kr per person. Hver bedrift/FoU-organisasjon kan maksimalt søke om støtte til to personer. Forskningsrådet kan dekke inntil 50 % av godkjente kostnader.

Reisestøtte til bedrifter blir utbetalt som "bagatellmessig støtte". Se mer informasjon nedenfor.

Støtten kan dekke følgende kostnader:

Reisestøtten skal gå til direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med bilaterale møter, der hensikten er å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige bilaterale, næringsrettede prosjekter. Påmeldingsavgift til NOIA-konferansen vil også omfattes av ordningen. Reiseutgifter vil dekkes etter Statens reiseregulativ. Det gis kun støtte til rimelige reisealternativer. Time- eller lønnskostnader dekkes ikke.

Slik vurderer vi søknadene

Vurderingskriterier:

 • Relevans
 • Addisjonalitet
 • Prosjektkvalitet

I vurderingen av søknadene vil vi legge vekt på følgende aspekter:

 • Har søker konkrete planer rundt et mulig forskningssamarbeid innenfor tematikken som er foreslått i utlysningen?
 • Er partnere spesifisert og kontaktpersoner oppført?
 • Beskriver søknaden i tilstrekkelig grad hvordan reisen vil bidra til etablering av prosjektsamarbeid?
 • Har søker sendt inn nødvendige opplysninger?
 • Er søknaden strategisk forankret i søkers bedrift eller forskningsorganisasjon?

Forskningsrådet vil prioritere en portefølje av bedrifter og forskningsorganisasjoner som dekker flere tema i utlysningen hvis konkurransen blir så stor at ikke alle interesserte kan delta.

For prosjekter med tilnærmet lik kvalitet vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Bedrifter vil få utbetalt reisestøtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at en virksomhet maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Krav til rapportering for bevilgede prosjekter

Reisestøtten utbetales etter at prosjektet er gjennomført. For at bevilget reisestøtte skal utløses må det foreligge en sluttrapport som blant annet kort beskriver gjennomførte aktiviteter og resultater, samt faktura med kopi av reiseregning(er) og eventuelle bilag.

Bedrifter må i tillegg legge ved en bekreftelse og en oversikt over all annen bagatellmessig støtte som virksomheten har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder som nevnt maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Skjemaet "Egenerklæringsskjema bagatellmessig støtte" som finnes på denne siden skal benyttes.

Kontaktpersoner