Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Forskningsrådet viderefører STIM-OA med variget til og med 2022. Første utlysning vil få frist 25. september 2019.

Mål for programmet:

Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning i størst mulig grad er åpent tilgjengelig. Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter institusjoners publiseringsfond eller lignende ved å dekke inntil 50 % av institusjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige regnskapsår. Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet på fem år (2015 - 2019).

STIM-OA gjelder alle fagfelt og er åpen for alle godkjente forskningsinstitusjoner i Norge. Se Forskningsrådets definisjon av forskningsinstitusjon PDF - 282 KB .

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrift med fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke kostnader til frikjøp av enkeltartikler i ellers abonnementsbaserte tidsskrift ("Hybrid Open Access").

STIM-OA erstatter all finansiering av artikkelavgifter over driftskostnader i enkeltprosjekter. Artikkelavgifter skal derfor ikke inngå som driftskostnad i ordinære prosjektsøknader.

Utlysninger

Vi lyser ut STIM-OA-midler én gang i året. Det er kun kostnader til artikkelavgifter ("Article Processing Charges", APC) fra forrige regnskapsår som dekkes. Utlysningen vil være aktiv senest seks uker før søknadsfristen.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norske forskningsinstitusjoner (se lenke til definisjon over).

Varighet:

2015-2022

Dokumenter

Kontaktpersoner