Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Tiltak for økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram (STIM-EU)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

I 2012 er det bevilget 26 millioner kroner til stimuleringstiltak for forskningsinstitutter i EUs rammeprogram. STIM-EU har som mål å stimulere til økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, samt å styrke samarbeidet mellom instituttene og næringslivet, med sikte på økt deltakelse fra bedriftene i rammeprogrammet. Innenfor det pågående 7. rammeprogrammet gjelder ordningen kun for særprogrammet Cooperation.

STIM-EU er åpen for søknader fra institutter som er omfattet av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter og et fåtall andre forskningsinstitutter. Instituttene som kan søke, vil motta et særskilt brev om dette. Instituttene er listet opp i dokumentet "Liste over institutter" til høyre på denne siden. Det kan søkes om midler på grunnlag av prosjekter der det foreligger en innstilling for finansiering fra EU. Hvert institutt kan sende én samlet søknad til hver utlysning av STIM-EU. Tildeling av midler skjer på grunnlag av samlet prosjektomfang i nye EU-prosjekter, dvs. EUs støtte til søkers (godkjente) FoU-kostnader og kostnader ved koordinering i innstilte prosjekter.

En nærmere beskrivelse av ordningen finnes i dokumentet "Prinsipper for ordningen" til høyre på denne siden.

STIM-EU forvaltes av Divisjon for vitenskap. Ordningen vil bli vurdert etter den første søknadsrunden, for å se om den fungerer etter hensikten.

Kontaktpersoner