Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

SkatteFUNN - Skattefradragsordning (SKATTEFUNN)

Frist Utlysning
Løpende Skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter Velg

Meldinger:

OBS!
Vi minner om at du må logge inn med e-postadresse og passord for å få tilgang til søknadsskjemaet. Dersom du ikke har etablert en slik tilgang, vil du bli bedt om å gjøre det når du kommer til del 3 Opprett søknad.

Mål for programmet:

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene eller sammen med andre. Ordningen er rettighetsbasert og lovregulert, og gjelder alle bransjer og alle bedrifter - uansett størrelse. Foretaket behøver ikke være i skatteposisjon, men det er krav om at foretaket er skattepliktig i Norge.

Mål for ordningen:

  • Bidra til finansiering av FoU-prosjekter i bedrifter
  • Bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv
  • Motivere til at de gode ideene realiseres
  • Motivere norske bedrifter til å bli mer systematiske og målrettede i sitt FoU-arbeid
  • Stimulere til økt bruk av utviklingsarbeid og forskning som strategiske virkemidler for økt konkurranseevne

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Alle som driver en type næring og er skattepliktig i Norge.

Varighet:

Det kan søkes om godkjenning for maksimalt 3 år.

Totalbudsjett:

SkatteFUNN er en indirekte støtteordning. Støtten fremkommer som fradrag i skatt på inntil 20 prosent av kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter. Kostnadene må være dokumenterbare og må kunne gjenfinnes i et prosjektregnskap.

Fradragsgrunnlaget er knyttet til følgende prosjektrammer gjeldende per bedrift per år:

25 millioner kroner for egenutført FoU (internt eller sammen med andre). Inntil 20 prosent fradrag = maksimalt 5 millioner kroner.
Ved prosjektramme over 25 millioner kroner (og maksimalt 50 millioner) må alle kostnader mellom 25 og 50 millioner være knyttet til innkjøp av FoU-tjenester fra godkjent FoU-institusjon. Inntil 20 prosent fradrag = maksimalt 10 millioner kroner.
Fradrag kan kun gjøres gjeldende for prosjekt(er) som er godkjent av Forskningsrådet (SkatteFUNN). Selve fradraget (= prosjektstøtten) foretas ved likningsoppgjøret, på bakgrunn av innsendt fradragskrav på revisorattestert skjema (RF-1053) fra bedriften.

Se forøvrig hjemmesiden www.skattefunn.no.

Kontaktpersoner