Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Sentre for forskningsdrevet innovasjon - SFI (SFI)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Mål og overordnede kriterier

SFI-ordningen skal:
• Stimulere bedrifter til innovasjon gjennom økt satsing på langsiktig forskning, og gjøre det attraktivt for bedrifter som arbeider internasjonalt, å etablere FoU-virksomhet i Norge.
• Skape aktivt samarbeid mellom innovativt næringsliv og framstående forskningsmiljøer.
• Fremme utvikling av næringsrettede forskningsmiljøer som ligger i den internasjonale forskningsfronten og som inngår i sterke internasjonale nettverk.
• Stimulere til forskerutdanning på områder som er viktig for næringslivet og til forskningsbasert kunnskaps- og teknologioverføring.

SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon som Forskningsrådet har. Satsingen er spesielt rettet mot den FoU-aktive delen av norsk næringsliv. SFI-ordningen gir næringslivet mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i satsingen på forskning. For forskningsmiljøene åpner SFI mulighet for en langsiktig kompetanseoppbygging gjennom forskning på et høyt vitenskapelig nivå i nært samspill med bedrifter.

SFI har to overordnede kriterier som danner grunnlaget for utvelgelse av sentrene:
• Potensial for innovasjon og verdiskaping
• Vitenskapelig kvalitet

Andre hovedtrekk ved ordningen

Et SFI er knyttet til en forskningsinstitusjon eller bedrift som står ansvarlig som vertsinstitusjon for virksomheten. Vertsinstitusjoner for sentrene kan være universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, FoU-aktive bedrifter og forskningsaktive offentlige tjenesteytende foretak som har forutsetninger for å realisere SFI-konseptet. Vertsinstitusjonen og et antall samarbeidspartnere utgjør senteret (SFI-konsortiet). Samarbeidspartnere kan være bedrifter, offentlige foretak og forskningsinstitusjoner. Et SFI er et tidsbegrenset forskningssenter som ikke er å anse som et eget rettssubjekt.

SFI-sentrene skal ha en varighet på åtte år, men forlengelse ut over fem år er avhengig av et positivt resultat av en evaluering som blir gjennomført etter 3,5 år. Veiledende økonomisk ramme for Forskningsrådets finansiering av et SFI er 9-12 mill. kroner pr. år i inntil åtte år. Minst 50 prosent av senterets årlige budsjett skal dekkes av SFI-konsortiet. Det forventes videre at bedriftspartnerne i konsortiet alene skal dekke minst 25 prosent av senterets årlige budsjett. Dette innebærer at et senter normalt vil ha et årlig budsjett på 20-30 mill. kroner.

Forskningen ved senteret, også den som finansieres av brukerpartnere, skal være langsiktig forskning som forventes å gi grunnlag for innovasjon og verdiskaping. Forskningsresultater fra senteret skal være åpne. Dette forhindrer ikke at det skal være mulig å beskytte kommersielt utnyttbare resultater for eksempel gjennom patentering før publisering.

Utfyllende informasjon

Dokumentene ”Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Beskrivelse av ordningen” og ”Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) - Krav og retningslinjer” gir mer informasjon om bakgrunn og mål for SFI-ordningen og beskriver hovedtrekkene i SFI-ordningen nærmere. (Se dokumentene på høyre side)

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SFI-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 


 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Vertsinstitusjon for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) kan være universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, FoU-aktive bedrifter og forskningsaktive offentlige tjenesteytende foretak.

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

Totalbudsjettet for de 21 sentrene som var i gang i 2012, var 604 mill. kroner. Forskningsrådets bevilgning for 2012 var 210 mill. kroner, vertsinstitusjonene bidro med 104 mill. kroner, samarbeidende forskningsinstitusjoner med 87 mill. kroner, brukerpartnerne med 188 mill. kroner og internasjonale midler utgjorde 15 mill. kroner.

Kontaktpersoner