Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Frist Utlysning
Løpende Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om SFI Velg

Mål for programmet:


Mål og overordnede kriterier

Det overordnete målet for ordningen Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

SFI-ordningen skal

  • legge til rette for et aktivt og langsiktig samarbeid mellom innovasjonsorienterte, FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer
  • fremme utvikling av fremragende næringsrettede forskningsmiljøer som inngår i sterke internasjonale nettverk og bidra til internasjonalisering av norsk næringsliv
  • stimulere og bidra til forskerutdanning, kunnskaps- og teknologioverføring på områder med store muligheter for framtidig verdiskaping

SFI-ordningen har et høyere ambisjonsnivå, større langsiktighet og sterkere konsentrasjon av innsatsen enn andre virkemidler for innovasjon i Forskningsrådet. SFI-ordningen gir den FoU-aktive delen av norsk næringsliv mulighet for større langsiktighet, kontinuitet og risikoavlastning i satsingen på forskning. For forskningsmiljøene åpner SFI-ordningen mulighet for langsiktig kompetanseoppbygging gjennom forskning på et høyt internasjonalt nivå i nært samarbeid med bedrifter. Ordningen skal også kunne bidra til å fremme kvalitet og effektivitet i offentlig sektor.

Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på potensial for innovasjon, næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Andre hovedtrekk ved ordningen

Ansvarlig søker og vertsinstitusjon for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) må være en forskningsorganisasjon godkjent av Forskningsrådet. Private bedrifter og eventuelle offentlige aktører er med som brukerpartnere. Flere forskningsorganisasjoner kan være med som forskningspartnere.

Et SFI er et tidsbegrenset forskningssenter som ikke er å anse som et eget rettssubjekt. Sentrene har en varighet på åtte år, men forlengelse ut over fem år er avhengig av positivt resultat av en evaluering som gjennomføres etter 3,5 år.

Finansieringen av det enkelte senter er et felles ansvar for Forskningsrådet, vertsinstitusjonen og partnerne og reguleres gjennom egne krav og bestemmelser. Vertsinstitusjon og partnere som står bak opprettelsen av et senter forutsettes å forplikte seg til et langsiktig engasjement i senterets virksomhet og finansiering.

Forskningsrådet kan ikke tildele statsstøtte gjennom SFI-ordningen. Prosjekter i senteret skal gjennomføres i faktisk samarbeid mellom partnerne. Bedriftene må bære sine egne kostnader og kan heller ikke motta indirekte statsstøtte.

Forskningen ved senteret, også den som finansieres av brukerpartnere, skal være langsiktig forskning som forventes å bidra til økt innovasjonsevne og gi grunnlag for økt verdiskaping. Forskningsresultater fra senteret skal være åpne. Dette forhindrer ikke at det skal være mulig å beskytte kommersielt utnyttbare resultater for eksempel gjennom patentering før publisering.

Evalueringen av SFI-ordningen

Evalueringen av SFI-ordningen i 2017, bekrefter at SFI er en god og anerkjent ordning. Ordningen legger godt til rette for å skape et nært samarbeid mellom bedrifter og forsknings­grupper. Sentrene lykkes med å utdanne og bygge akademisk kapasitet og forskningen er generelt av høy kvalitet. Samtidig beskriver evalueringen kritiske funn knyttet til SFI-ordningens bidrag til innovasjon, kommersialisering og internasjonalisering. Det er påpekt at bedriftspartnerne ikke er nok involvert og at reelt forskningssamarbeid mellom aktørene er mindre enn forventet. Relevante funn og anbefalinger fra evalueringen er vurdert og innarbeidet i ordningen og i Forskningsrådets oppfølging av framtidige sentre.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SFI-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Søker og vertsinstitusjon for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) må være en forskningsorganisasjon godkjent av Forskningsrådet.

Varighet:

Løpende

Totalbudsjett:

Totalbudsjettet for de 24 sentrene som var i gang i 2017 var 736 mill. kroner. Forskningsrådets bevilgning for 2017 var 288 mill. kroner, det vil si 39 prosent av totalbudsjettet.

Dokumenter

Kontaktpersoner