Gå direkte til innhold
 

18 mill. kroner til forskning på samfunnssikkerhet

SAMRISK lyser ut midler til forskerprosjekter om temaene "Samfunnshensyn: dilemmaer og målkonflikter" og "Forebygging og beredskap".

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
15.02.2017 13:00 CET

Meldinger:

13.1.2017: Vi har lagt til informasjon om utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

18 mill. kroner til to forskerprosjekter.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen inviterer søknader om forskerprosjekter innenfor to temaer:

 1. Samfunnshensyn: dilemmaer og målkonflikter
 2. Forebygging og beredskap

Nedenfor finner du føringer for forskerprosjekter innenfor de to temaene utlysningen gjelder. I tillegg gjelder følgende for prosjekter innenfor begge temaer:

Prosjektet skal

 • være tverrfaglig. Humanistiske fag og tradisjoner er relevante og bør inkluderes i prosjektet. Også psykologiske, juridiske og økonomiske perspektiver er relevante.
 • ta utgangspunkt i nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus på de aktuelle områdene som prosjektet ønsker å utforske. Det må fremgå tydelig hvordan prosjektet bygger på eksisterende kunnskap. Søknader som i vesentlig grad overlapper igangsatt forskning, vil ikke bli prioritert.
 • ha internasjonalt samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer og/eller forskere gjennom f. eks. utenlandsopphold, gjesteforskere, eller oppkobling til relevante forskningsprosjekter. Konkrete planer for samarbeidet skal beskrives.
 • ha plan for involvering av brukere slik at det er sannsynlig at resultatene blir benyttet.

Det er ønskelig med involvering av flere partnere/brukere i prosjekter der det er hensiktsmessig. Rollen til samarbeidspartnere må konkretiseres i prosjektbeskrivelsen.

Samfunnshensyn: dilemmaer og målkonflikter

Det er et kontinuerlig behov for å veie hensynet til samfunnssikkerhet mot andre målsetninger som ansees som viktige og grunnleggende for et samfunn (velferd, helse, miljø, frihet, personvern, menneskerettigheter, osv.). Det er behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag for å kunne foreta overveide avgjørelser mellom ulike samfunnshensyn i situasjoner med målkonflikter.

Aktuelle forskningstemaer kan være:

 • å identifisere dilemmaer og konflikter mellom samfunnssikkerhet og andre samfunnshensyn
 • betydningen av institusjonelle rammer som lover og regler i dilemmasituasjoner
 • utvikling av modeller som verktøy for å skaffe oversikt over målkonflikter og danne beslutningsgrunnlag
 • å identifisere mekanismer som påvirker beslutningstakingen i situasjoner med stor kompleksitet og høy usikkerhet
 • private aktørers roller og konsekvenser for samfunnssikkerhet.

Forebygging og beredskap

Ulike aktører er involvert i forebygging og beredskap innen samfunnssikkerhet og møter forskjellige utfordringer. Det er behov for utvidet kunnskap om hva som er effektive strategier og metoder for hvordan ulike aktører kan bidra til at samfunnet er godt forberedt på alvorlige hendelser (risiko, robusthet, føre var).

Aktuelle forskningstemaer kan være:

 • beslutningsrasjonalitet i arbeidet med forebygging og beredskap (risiko, robusthet, føre var)
 • forholdet mellom risikopersepsjon i befolkningen, informasjonsformidling og tiltak til forebygging og beredskap
 • publikums tillit til ulike aktører i arbeidet med forebygging og beredskap
 • informasjonsdeling mellom ulike aktører
 • utfordringer og muligheter i forholdet mellom myndigheter og medier og tjenesteleverandører.

Dokumenter

Kontaktpersoner