Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Samfunnssikkerhet (SAMRISK)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
50 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor samfunnssikkerhet (SAMRISK) Velg

Mål for programmet:

Programmet skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for samfunnssikkerhetsarbeidet. SAMRISK skal belyse sårbarheter og dilemmaer, bidra til å forebygge for uønskede hendelser, opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, ivareta befolkningens liv, helse og grunnleggende verdier før, under og etter store påkjenninger. Programmet skal gi kunnskapsgrunnlag for et robust og resilient samfunn som har strategier og prosedyrer for å håndtere det utenkte. Strategiene og prosedyrene må ha nødvendig fleksibilitet til å kunne tilpasses det nye og ukjente som ofte aktualiserer seg i uønskede hendelser.

Forskningen i SAMRISK skal være langsiktig og kunnskapsbyggende, samt gi rom for teori- og metodeutvikling. Prosjektene som støttes skal være av internasjonal høy forskningsmessig kvalitet, og derigjennom bygge kompetente tverrfaglige og internasjonale forskningsmiljøer. Kunnskapen skal være relevant for beslutningstakere og andre brukere og være synlige i den offentlige debatt. Det innebærer at kvalitet, relevans, forventede resultater, formidlingsaktivitet og nytteverdi for brukere vil tillegges vekt ved tildelingen av midler.

Forskningenes mål

 • øke forståelsen for samfunnssikkerhet på alle nivå
 • styrke metodiske tilnærminger og kunnskapsgrunnlaget innen de tematisk prioriterte områdene, og løfte kvaliteten innen forskningssvake områder
 • bedre kunnskap om sammenhenger mellom tiltak og effekt
 • utvikle relevante utdanninger på områder der det er mangler i kunnskapssystemet
 • utfordre problemstillinger av betydning for private og offentlige samfunnsaktører, frivillig sektor og sivilbefolkningen
 • utvikle nye faglige/analytiske begreper som kan brukes til bedre å forstå/analysere samfunnet.
 • skissere mulige løsninger på de problemer som blir identifisert
 • stimulere til ytterliggere samarbeid på tvers av fag og metodiske tilnærminger
 • stimulere til bruk av nye datakilder og metoder.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra SAMRISK II-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og offentlige finansierte forskningsmiljøer.

Totalbudsjett:

Ca. 150 mill. kroner i 2018-2022.

Dokumenter

Kontaktpersoner