Gå direkte til innhold
 

54 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor teknologi og materielle omgivelser

Vi lyser ut forskningsmidler hvor vi prioriterer søknader innenfor temaområde 2 i SAMKULs programplan, "Teknologi og materielle omgivelser".

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Denne utlysningen har status "planlagt" fram til 27.02.2019 (seks uker før søknadsfristen) og vi kan endre utlysningen fram til denne datoen. Da blir utlysningen aktiv, og du kan opprette og sende inn en søknad fram til søknadsfristen. Hvis vi endrer utlysningen, vil vi legge inn melding om dette her.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Planlagt

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 54 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter innenfor temaområde 2 i SAMKULs programplan, "Teknologi og materielle omgivelser".

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

I denne utlysningen etterspør SAMKUL prosjekter som viser hvordan forskning om kulturelle fenomener kan bidra til å belyse og håndtere aktuelle samfunnsutfordringer på området "Teknologi og materielle omgivelser".

Prosjektene må aktivt forholde seg til programplanens PDF - 603 KB  beskrivelse av det prioriterte temaområdet og til SAMKUL-perspektivet generelt. Teknologi og materielle omgivelser er innvevd i kulturelle og samfunnsmessige forutsetninger. Samtidig er kultur- og samfunnsutvikling preget av materialitet og teknologi. Vi vil prioritere forskning som gjennom analyser av historiske, språklige og kommunikative, religiøse, normative og estetiske dimensjoner gir ny kunnskap om disse relasjonene og sammenhengene.

Tematikker og gjenstandsområder omtalt i de andre prioriterte områdene i programplanen kan trekkes inn i prosjekter om teknologi og materielle omgivelser. I tråd med Humaniorameldingens budskap om forskning på de store teknologiskiftene, oppfordres humanistiske fagmiljøer til å engasjere seg i utlysningens tematikk, gjerne i samarbeid med forskere fra naturvitenskap, teknologi, medisin eller samfunnsvitenskap. I mange studier innenfor området teknologi og materielle omgivelser vil det være fruktbart med fler- og tverrfaglig forskning. Vi oppfordrer til tverrfaglighet i den grad dette springer ut av det gjenstandsområdet som studeres. Vi vil legge vekt på aktiv prosjektledelse og god intern organisering, spesielt når det gjelder stipendiat- og delprosjekters integrering i prosjektets helhet og overordnede tematikk.

Vi planlegger også en utlysning av forskningsmidler våren 2020, hvor forskning innenfor programplanens område 3, Kunnskap, velferd og mangfold, vil bli prioritert. Mer informasjon om den utlysningen kommer seinhøsten 2019.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene. 

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

I tillegg til de ovennevnte føringene til prosjektenes tematikker og perspektiver, og forutsatt at aktuelle søknader er sammenliknbare med hensyn til høy faglig kvalitet, vil SAMKUL prioritere søknader til finansiering som har

  • tydelig relevans for sentrale samfunnsutfordringer
  • ambisiøse og konkrete planer for kommunikasjon og formidling, klart definerte målgrupper
  • gode og realistiske planer for vitenskapelig publisering
  • relevant internasjonalt og nasjonalt samarbeid som er konkretisert til personer og oppgaver i prosjektet

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kontaktpersoner