Gå direkte til innhold
 

4,5 millioner til forskernettverk innenfor temaområdet Teknologi og materielle omgivelser

Inntil 4,5 millioner kroner lyses ut til forskernettverk innenfor SAMKUL-programmets temaområde "Teknologi og materielle omgivelser". Utlysningen gjennomføres i samarbeid med IKTPLUSS.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
14.02.2018 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 4,5 millioner kroner for perioden 2018-2019.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke?

Utlysningen retter seg mot forskningsinstitusjoner innenfor UoH- og instituttsektoren og andre forskningsinstitusjoner (se definisjon av forskningsinstitusjon på Forskningsrådets nettsider).

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Hva kan dere søke støtte til?

Vi lyser ut inntil 4,5 millioner kroner til forskernettverk, seminarer, konferanser og andre møteplasser. Formålet er å utforske problemstillinger og perspektiver innenfor forskningsområdet Teknologi og materielle omgivelser, beskrevet i SAMKULs programplan, kapittel 4.2.2. Søknader skal også være i tråd med SAMKULs forskningsperspektiver, jf. kapittel 4.1 i programplanen. Uansett tema og problemstilling innenfor Teknologi og materielle omgivelser-området, må søknadene tematisere problemstillinger og forskningsspørsmål knyttet til teknologi i bred forstand.

Utlysningen gjennomføres i samarbeid med programmet IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS). Inntil 2 millioner kroner av de tilgjengelige midlene skal gå til nettverk hvor spørsmål og problemstillinger knyttet til informasjonsteknologi og digitalisering er sentrale. Gjennomgripende og transformerende trender som kunstig intelligens, robotikk og autonome systemer kan være relevante områder å utforske innenfor denne delen av utlysningen. 

Forskernettverkene skal være radikalt tverrfaglige og bidra til idé- og prosjektutvikling. Til denne utlysningen er det ikke mulig å søke om midler til forskernettverk innenfor SAMKULs øvrige temaområder.

Idé- og prosjektutvikling

Nettverkene og møteplassene skal ha et prosjekt- og idéutviklingsformål, og bør munne ut i konkrete forskningsprosjekter og/eller søknader om forskningsmidler. SAMKUL planlegger en utlysning av forskningsmidler innenfor samme temaområde, med antatt søknadsfrist 14. februar 2019, men det forventes at forskernettverkene utvikler prosjekter og søknader som ikke kun retter seg mot SAMKUL. Det er vel så viktig å søke andre programmer i Forskningsrådet og også internasjonale finansieringskilder. Søknaden må klargjøre hvilke programmer, satsinger og finansieringskilder som er særlig relevante. Det langsiktige formålet med utlysningen er nettopp å styrke innslaget av særlig humaniora i forskning utenfor fagområdets tradisjonelle gjenstandsområder. Regjeringens humanioramelding (Meld. St. 25 2016-17) peker på "De store teknologiskiftene", som ett av tre områder hvor humaniora særlig kan og bør bidra til å håndtere samfunnsutfordringer.        

Radikal tverrfaglighet

Med radikalt tverrfaglig samarbeid menes at nettverksprosjektene skal omfatte forskning og forskere på tvers av etablerte fagområdegrenser, og hvor ett eller flere humanistiske fag er sentralt i prosjektet. I denne utlysningen defineres fagområdene slik: Humaniora, samfunnsvitenskap, matematikk og naturvitenskap, teknologi, medisin og helsefag og landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin, jf. NIFUs klassifiseringer av fagområder og fagdisipliner: http://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/om-fou/definisjoner-og-klassifiseringer/fagomrader/faggrupper-og-fagdisipliner/.

Vi vil prioritere nettverk med

  • samarbeid mellom humanister og forskere innenfor fagområdene teknologi, naturvitenskap og medisin
  • nytenkning og kreativitet når det gjelder hvilke fag og institusjoner/miljøer som deltar i nettverkene
  • internasjonal deltakelse og samarbeid mellom institusjoner i Norge
  • kvinnelige prosjektledere i søknader som ellers vurderes likt med hensyn til faglig kvalitet og relevans

Programstyret vil i tillegg vurdere søknadene opp mot SAMKULs prosjektportefølje og hvilke temaer som allerede er godt representert der. Nettverkene kan gjerne omfatte brukere av forskning og andre utenfor akademia.

Dokumenter

Kontaktpersoner