Gå direkte til innhold
 

54 millioner til forskning om menneske og natur

Norges forskningsråd lyser ut inntil 54 mill. kroner til forskning som har som formål å forstå og forklare kulturelle forutsetninger for samfunnsutviklingen. Søknader innenfor temaområdet Menneske og natur vil bli prioritert ved tildeling av midler.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
22.11.2017 13:00 CET

Meldinger:

Temaområdet Menneske og natur vil bli prioritert ved utvelgelse av prosjekter for bevilgning. Det er bare mulig å søke om midler til søknadstypen forskerprosjekt.

I forbindelse med evalueringsprosessen kan prosjektsammendrag bli sendt til potensielle eksperter for å avgjøre om de kan evaluere søknaden. Prosjekttittel og prosjektsammendrag bør derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 54 mill. kroner for perioden 2018–2022.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende for denne utlysningen.

Tematisk prioritering: Menneske og natur

Søknader innenfor programplanens prioriterte temaområde Menneske og natur vil bli prioritert i denne utlysningen. Det er likevel mulig å søke om prosjekter som faller innenfor SAMKULs to øvrige tematiske områder som er Teknologi og materielle omgivelser og Kunnskap, velferd og mangfold. Uansett tema må prosjekt­søknadene demonstrere sin relevans for aktuelle samfunnsutfordringer og vise hvordan forskningen kan bidra til å belyse disse. Vi oppfordrer alle søkere til å sette seg inn i SAMKULs programplan (se høyre spalte).

Temaområdet Menneske og natur berører mange samfunnsutfordringer, og kulturperspektiver er nødvendige for å kunne forstå og håndtere disse. SAMKUL ønsker forskning som belyser de kulturelle forutsetningene for våre forhold til naturomgivelsene og til vår egen natur, og de utfordringene som dette reiser, gjennom analyser av historiske, språklige og kommunikative, religiøse, normative og estetiske dimensjoner.

Den enorme utviklingen i kunnskap om menneskenes fysiske og mentale egenskaper skaper nye muligheter for å påvirke, endre og behandle, og er også med å påvirke vår forståelse av hva det er å være menneske. Dette reiser igjen utfordringer knyttet til hvordan vi som samfunn og individer forholder oss til kropp, helse og sunnhet, sykdom, livskvalitet, aldring og funksjonsvariasjon – kulturelt, verdimessig og praktisk. Også vårt naturlige miljø gjennomgår store endringer som følge av menneskelig påvirkning, og dermed endres også våre egne livsbetingelser. Vi står overfor store utfordringer i form av blant annet klimaendringer, forurensning, redusert artsmangfold, press på matproduksjon, ressurstilgang og -fordeling – og nye muligheter for å utnytte naturen gjennom ny viten og avansert teknologi.

I tillegg vil programstyret for SAMKUL prioritere prosjekter med:

  • Tydelig samfunnsrelevans og ambisiøse og konkrete planer for kommunikasjon og formidling.
  • Gode og realistiske planer for vitenskapelig publisering.
  • Godt integrert tverrfaglighet – hvis dette er relevant for det aktuelle fenomenet som studeres.
  • Aktiv prosjektledelse og god intern organisering, spesielt når det gjelder stipendiat- og delprosjekters integrering i prosjektets helhet og overordnet tematikk.
  • Relevant internasjonalt og nasjonalt samarbeid som er konkretisert til personer og oppgaver i prosjektet. 
  • I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder bli prioritert.

Annet

  • Utlysningen retter seg mot forskningsinstitusjoner innenfor UoH- og instituttsektoren og andre forskningsinstitusjoner. Disse kan inngå samarbeid med andre typer institusjoner der dette er relevant.

Det er bare mulig å søke om midler til søknadstypen forskerprosjekt i denne utlysningen.

Søknaden kan lagres og sendes inn på «Mitt nettsted» flere ganger

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vil bli behandlet.

Kontaktpersoner