Gå direkte til innhold
 

Internasjonal migrasjon og forutsetningene for velferds- og arbeidslivsmodellen

Programmene VAM og SAMKUL lyser ut inntil 30 mill. kr til forskerprosjekter.

Se utlysningsteksten for informasjon om søknadsskjema.

Søknadsfrist:
23.11.2016 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 30,0 mill. kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Programmene VAM og SAMKUL samarbeider om denne utlysningen av 30 mill. kroner til forskerprosjekter.

Søknadsskjemaet finnes kun på VAM sine utlysningsider.
Se spesielle føringer for utlysningen og opprett søknad ved å klikke på denne lenken.


Bakgrunn for utlysningen:

I både i forskning og det politiske ordskifte er det stor diskusjon om hvordan økende globalisering, ulikhet og mangfold eventuelt kan medføre utfordringer for den norske velferdsmodellen. En mulig viktig forutsetning for å opprettholde et høyt velferdsnivå er tillit, både borgerne imellom og mellom borgerne og myndighetene. Likeså synes oppfatninger om samfunnets økonomiske bæreevne, velferdsmodellens normative legitimitet og gjensidighet, og tillit til tjenestene og ytelsene som velferdssamfunnet skal levere, viktige.

De siste årene har krig, ikke-fungerende stater og levekårsforskjeller i Midtøsten, Asia og Afrika ført til et økende antall flyktninger og migranter til Europa – og til Norge. Et økende antall flyktninger har aktualisert diskusjonen om velferdsnivåets forutsetninger. Er det sammenhenger mellom økte kulturelle og sosioøkonomiske forskjeller og velferds- og arbeidslivsmodellens oppslutning og legitimitet?

VAM og SAMKUL ønsker forskning som kan belyse ulike sider ved velferds- og arbeidslivsmodellens forutsetninger på bakgrunn av samfunnsendringer knyttet til migrasjon, sosioøkonomiske forskjeller og større mangfold.

Forskningsområder

  • Mekanismene som fremmer og hemmer oppslutning om den norske velferdsmodellen, fra så vel flertallsbefolkningen som fra personer med innvandrerbakgrunn.
  • Norsk innvandrings- og integreringspolitikk på bakgrunn av internasjonale rettslige forpliktelser.
  • Normative og etiske aspekter ved politikken på området.
  • Endringer i integrerings- kompetanse-, og arbeidslivspolitikken som resultat av økt migrasjon og demografiske endringer.
  • Effekter av tiltak for bosetting, deltakelse og integrering i utdanning, arbeidsliv og sivilsamfunn for nyankomne migranter.

Utlysningen er åpen for alle forsknings- og fagmiljøer som kan bidra med nyskapende og samfunnsrelevant forskning på utlysningens tema. Det oppfordres til prosjekter hvor disse dimensjonene inngår:

  • Tverrfaglighet
  • Kjønn og generasjon
  • Humanistiske og juridiske innfallsvinkler
  • Komparative perspektiver

Søknadene vurderes ut fra vitenskapelig kvalitet og relevans for utlysningen.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner