Gå direkte til innhold
 

Ny programplan 2016-2020 – inntil 100 mill. kr til forskerprosjekter

Inntil 100 mill. kr utlyses til ny forskning som skal forstå og forklare kulturelle forutsetninger for samfunnsutviklingen gjennom å belyse sentrale samfunnsutfordringer på følgende områder: Menneske og natur, Teknologi og materielle omgivelser og Kunnskap, velferd og økonomi.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
17.02.2016 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen vil bli aktiv (søknad kan opprettes) 6. januar 2016.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 100 mill. kr for perioden 2016-2020.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen vil foreligge på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

SAMKUL har 24 forskningsprosjekter i virksomhet ved utgangen av 2015. Prosjektporteføljen er beskrevet og analysert i  programstyrets midtveisrapport fra september 2015 PDF - 1,3 MB . På bakgrunn av den nylige revisjonen av SAMKULs programplan for perioden 2016 til 2020 og de føringer og prioriteringer som framkommer der, utlyses med dette inntil 100 mill. kr til nye forskningsprosjekter.

Formålet med utlysningen er å støtte forskning av høy kvalitet som utforsker og belyser de kulturelle forutsetningene for dagens samfunn og samfunnsutvikling, slik dette er beskrevet i  SAMKUL Programplan 2016-2020 PDF - 839 KB for perioden 2016 til 2020. Det er avgjørende at prosjektsøknadene demonstrerer sin relevans for aktuelle samfunnsutfordringer og viser hvordan forskningen kan bidra til å belyse, forstå eller forklare disse.

Søknader til SAMKUL skal omhandle forskning som vil bidra til å forstå og forklare kulturelle forutsetninger for samfunnsutviklingen gjennom å belyse samfunnsutfordringer på følgende områder:

  • Menneske og natur
  • Teknologi og materielle omgivelser
  • Kunnskap, velferd og økonomi

Forutsetningene og samfunnsutfordringene skal analyseres gjennom én eller flere dimensjoner: Historiske, etiske, religiøse, kommunikative, språklige, estetiske og/eller normative dimensjoner. Vi viser til kapittel 3 og 4 i programplanen som nærmere beskriver de tematiske områdene og andre prioriteringer.

Søknader til SAMKUL må vise hvordan nyskapende forskning kan gi ny innsikt i hvordan kulturelle forutsetninger påvirker samfunnsutviklingen og hvordan aktuelle samfunnsutfordringer kan forstås, fortolkes og forklares. Programstyret forventer at mange studier av forholdet mellom samfunnsutvikling og kulturelle forutsetninger vil kreve tilnærminger på tvers av etablerte disiplingrenser i tillegg til teoretiske og metodiske nyorienteringer. Tverrfaglighet er likevel ikke et krav for alle prosjekter. Kun forskningsprosjekter som er relevante i forhold til SAMKULs målsettinger og prioriteringer, og som er av høy faglig og vitenskapelig kvalitet, vil kunne støttes.

I tillegg vil programstyret prioritere prosjekter med:

  • Aktiv prosjektledelse og god intern organisering, for eksempel når det gjelder stipendiat- og delprosjekters integrering i prosjektets helhet og overordnet tematikk. Det må framgå klart hvilke forskere som skal gjøre hva i prosjektet.
  • Ambisiøse og realistiske planer for kommunikasjon og formidling fra prosjektet til identifiserte målgrupper ut over eget fagmiljø, for eksempel med interessenter i forvaltning, sivilsamfunn og allmennhet. Gode og realistiske planer for vitenskapelig publisering er nødvendig.
  • Internasjonalt samarbeid, som konkretiseres til personer og oppgaver i prosjektet – eksempelvis gjesteforsker- og utenlandsstipend.
  • Nasjonalt samarbeid, dvs. at prosjektet samarbeider med personer/miljøer ut over egen institusjon. Også dette skal konkretiseres til personer og oppgaver i prosjektet.
  • Deltakelse av yngre forskere i form av postdoktorstipendiater, samt doktorgradsstipendiater og annet samarbeid mellom senior- og juniorforskere.
  • I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Annet

  • Utlysningen retter seg mot forskningsinstitusjoner innenfor UoH- og instituttsektoren og andre forskningsinstitusjoner. Disse kan inngå samarbeid med andre typer institusjoner der dette er relevant.

Det er bare mulig å søke om midler til søknadstypen forskerprosjekt i denne utlysningen.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner