Gå direkte til innhold
 

For SAMKUL-prosjekter: Utlysning av 5 millioner kroner til kommunikasjon, formidling og publisering

SAMKUL lyser ut midler til kommunikasjon, formidling og publisering av de forskningsprosjektene som har bevilgning fra programmet. Programmet ønsker å bidra til samfunnsutvikling og -debatt, så vel som fagutvikling og fagdebatt, gjennom å legge til rette for kommunikasjon og spredning av forskningen i prosjektene.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Gjennom denne utlysningen er det tilgjengelig totalt 5 mill. kroner til kommunikasjons- og formidlingstiltak for igangværende forskningsprosjekter i SAMKUL.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen gjelder bare for igangværende forskerprosjekter og postdoktorprosjekter som har bevilgning fra SAMKUL.

Forskningsrådsfinansiering innebærer en forpliktelse til formidling. Forskningsmiljøene og de enkelte forskere har selv hovedansvaret for kommunikasjon, formidling og publisering av den forskningen de utfører, og SAMKUL ønsker ytterligere å legge til rette for dette.

SAMKUL ønsker å styrke prosjektenes deltakelse i samfunnsdebatten, til dialog og samhandling med brukere og interessenter, og til å formidle resultater og innsikter fra forskningen. Utlysningen omfatter også formidlings- og kommunikasjonstiltak rettet inn mot målgrupper innenfor forskerfellesskapet, primært utenfor egne fagfelt. Det oppfordres til nye og utradisjonelle kommunikasjons- og formidlings­måter, gjerne aktiviteter av utprøvende art, som kan legge til rette for økt dialog og kommunikasjon med viktige samfunnsaktører, andre brukere og allmennheten. Kombinasjoner av ulike tiltak kan for eksempel setts sammen til formidlingspakker. Det er avgjørende at formidlingen synliggjør forskningen og når ut til et større publikum. Det vises ellers til SAMKULs programplan.

Hva kan prosjektene søke om?

Prosjektene kan søke om støtte til konkrete tiltak ut over den kommunikasjonen og formidlingen som allerede ligger innbakt i prosjektbevilgningene (formidlingsplanen) eller som er en naturlig del av institusjonenes og forskernes eget ansvar for formidling og publisering. Denne utlysningen er med andre ord rettet mot behov for midler til ekstra aktivitet på kommunikasjonsfeltet.

Det kan søkes økonomisk støtte til konkrete kommunikasjons- og formidlingstiltak/-prosjekter av et visst omfang og/eller varighet, hvor det ligger en bevisst plan bak og som  strekker seg lenger enn forventet ”vanlig” minimums formidlingsaktivitet. Søknader kan omfatte midler som helt eller delvis kan kanaliseres videre fra søkerinstitusjonen til samarbeidspartnere (eksempelvis forlag, ulike medier, produsenter, museer eller andre instanser). Det kan søkes støtte til bruk i søkerinstitusjonen/eget fagmiljø (teknisk støtte, assistenter, mm.) som er nødvendige for å gjennomføre kommunikasjons- og formidlingstiltakene, men det er ikke anledning til å søke lønnsmidler for forskerne i prosjektet til å gjennomføre disse ekstra formidlingstiltakene.

I utgangspunktet skal utlysningen bidra til styrket kommunikasjon rundt SAMKUL-finansierte prosjekter. Programstyret vil imidlertid også støtte ulike samarbeidsopplegg mellom SAMKUL-prosjekter og andre forskningsprosjekter og forskere som arbeider med beslektede og/eller relevante problemstillinger. Slike tiltak skal være i regi av SAMKUL-prosjektet. 

Maksimum søknadsbeløp er 500 000 kr.

Publisering

Programmet ønsker generelt å styrke den vitenskapelige publiseringen, særlig i internasjonale kanaler. SAMKUL-prosjektene kan søke om støtte til språkvask og andre utgifter knyttet til vitenskapelig publisering i artikkel- og/eller bokform, nasjonalt og internasjonalt. Generelt oppfordrer programmet til å publisere i kanaler med åpen tilgang.

Det anbefales å søke støtte til flere utgivelser og publikasjoner samtidig, bl.a. fordi SAMKUL ikke tar i mot søknader om støtte til formidling og publisering med søkt beløp lavere enn 50 000 kr, og prosjektet bør ha en samlet plan for publisering ut over hva som er gitt i prosjektsøknaden og avtalt i kontrakten.

Det kan ikke søkes om å få dekket mindre utgifter til for eksempel drift av enkle hjemmesider og blogger eller for å dekke utgifter til  prosjektinterne aktiviteter

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner