Gå direkte til innhold
 

Utlysning av 3 mill. kr til forskernettverk

Det lyses ut inntil 3 mill. kr til forskernettverk seminarer, konferanser, og andre møteplasser. Formålet er å utforske problemstillinger og perspektiver knyttet til SAMKULs hovedtemaer gjennom radikalt tverrfaglig samarbeid.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
26.11.2014 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen blir aktiv 6 uker før søknadsfrist, dvs. 15 oktober.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

3 millioner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Formålet med utlysningen er å stimulere humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer til å inngå i radikalt tverrfaglig samarbeid rundt SAMKULs hovedtemaer: Naturomgivelser, flerkulturelle omgivelser, religiøse omgivelser, språklige omgivelser. mediale omgivelser,
økonomiske omgivelser og teknologiske omgivelser.

Utlysningen tar sikte på å støtte utvikling av radikalt tverrfaglig samarbeid og utveksling innenfor SAMKUL-relevante områder slik det er beskrevet i programplanen. Nettverkene og møteplassene skal ha et prosjekt- og idéutviklingsformål, og bør munne ut i konkrete forskningsprosjekter og/eller søknader om forskningsmidler.

Utviklingen av prosjekter og søknader om forskningsmidler skal ikke ha SAMKUL som eneste mulige adressat. Det er vel så viktig å rette seg mot andre programmer og satsinger i Forskningsrådet og mot internasjonale finansieringskilder, og søknaden må klargjøre hvilke slike programmer, satsinger og kilder som er særlig relevante. Det langsiktige formålet med denne utlysningen av nettverksmidler er nettopp å styrke innslaget av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning i prosjekter utenfor disse fagområdenes tradisjonelle gjenstandsområder.

Med radikalt tverrfaglig samarbeid menes at nettverksprosjektene skal omfatte forskning på tvers av etablerte fagområdegrenser. I denne utlysningen defineres fagområdene slik: Humaniora, samfunnsvitenskap, matematikk og naturvitenskap, teknologi, medisin og helsefag, landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin, jf. NIFUs definisjoner av fagområder, faggrupper og fagdisipliner: http://www.nifu.no/statistikk/om-fou/definisjoner-og-klassifiseringer/fagomrader/. Uansett hvilke fagområder som er representert i nettverksprosjektet, skal det inkludere humaniora og/eller samfunnsvitenskap.

Nettverk og møteplasser med internasjonal deltakelse vil bli prioritert. Det oppfordres også til samarbeid mellom ulike norske institusjoner. Nettverkene må gjerne omfatte brukere av forskning og andre utenfor akademia. Det oppfordres til nytenkning og kreativitet. I priorteringene av nettverkssøknader for bevilgning, vil programstyret vurdere søknadene i forhold til SAMKULs prosjektportefølje og hvilke temaer og -områder som er allerede er godt representert der.

I søknaden med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelige prosjektledere prioriteres.

Søknader skal skrives på engelsk.

Andre nettsider

Dokumenter

Kontaktpersoner