Gå direkte til innhold
 

60 millioner kroner til forsker- og postdoktorprosjekter

Det lyses ut inntil 60 millioner kroner til forsker- og postdoktorprosjekter for perioden 2014 – 2018. Innenfor tilgjengelige midler vil det bli bevilget inntil to personlige postdoktorstipend.

Forskerprosjekt Velg
Personlig Postdoktorstipend Velg
Søknadsfrist:
27.11.2013 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen forventes å bli aktiv (søknad kan opprettes) 16. oktober.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 60 millioner kroner til forsker- og postdoktorprosjekter for perioden 2014 – 2018. Innenfor tilgjengelige midler vil det bli bevilget inntil to personlige postdoktorstipend.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen vil foreligge på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

Formålet med utlysningen er å støtte forskning av høy kvalitet som utforsker og belyser de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen og dagens samfunnsformasjon.

På bakgrunn av resultatet fra den brede utlysningen i 2012 har SAMKUL satt i gang 15 nye forskningsprosjekter. Den prosjektporteføljen som er etablert spenner bredt faglig og tematisk, og dekker mange av programplanens områder. Årets utlysning har mindre midler til rådighet (60 mill. kr mot 100 mill. kr i fjor), og programmet ønsker derfor i denne omgangen å styrke forskningen innenfor visse av programplanens forskningsområder, som pt. ikke er så godt dekket i porteføljen.

SAMKUL vil behandle søknader om støtte til prosjekter innenfor samtlige forskningsområder i programplanen, men vil i denne runden særlig prioritere prosjekter innenfor området flerkulturelle omgivelser. Det vil si prosjekter som belyser hvordan kulturell globalisering og praksiser i og forestillinger om et flerkulturelt samfunn både blir preget av og er en del av de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen.

SAMKUL vil i denne runden også prioritere prosjekter innenfor området religiøse omgivelser. Det vil si prosjekter som belyser hvordan religiøst baserte virkelighetsforståelser og sosiale praksiser både påvirkes av og er med å prege premissene for ulike sider av samfunnsutviklingen.

Programstyret viser til programplanen for utdypende beskrivelser av og aktuelle forskningsbehov innenfor de to temaområdene. Utlysningen åpner for prosjekter om betydningen av språket som retorikk, kunnskap og erkjennelse når det gjelder de flerkulturelle og religiøse omgivelsene som del av samfunnsutviklingens forutsetninger. Utlysningen åpner også for prosjekter om hvordan utfordringer knyttet til de flerkulturelle og religiøse omgivelsene tematiseres gjennom mediert kommunikasjon. Aktuelle prosjekter kan videre reflektere hvordan de religiøse og flerkulturelle omgivelsene er vevd inn i og interagerer med hverandre og de andre omgivelsene som er beskrevet i programplanen.

Søknader til SAMKUL må vise hvordan nyskapende forskning innenfor programmets perspektiv og de tematisk prioriterte områdene ovenfor bidrar til ny innsikt i hvordan kulturelle forutsetninger innvirker på forståelse, fortolkning og forklaring av aktuelle samfunnsutfordringer. Programmet mottar følgelig ikke søknader som studerer religion og flerkulturelle samfunn som sosiale og kulturelle fenomen i seg selv. Samfunnsutfordringer må mao. brytes ned til forskbare SAMKUL-problemstillinger. Programstyret forventer at studier av det interaktive forholdet mellom samfunnsutvikling og kulturelle forutsetninger vil kreve tilnærminger på tvers av etablerte disiplingrenser. Det oppfordres til teoretiske og metodiske nyorienteringer. Kun forskningsprosjekter som både er relevante i forhold til SAMKULs overordnede perspektiv og målsettinger, utlysningens prioriteringer, og som er av høy faglig og vitenskapelig kvalitet, vil kunne støttes.

I tillegg til disse kravene vil programstyret prioritere prosjekter med:

• Aktiv prosjektledelse og god intern organisering, f.eks. når det gjelder stipendiat- og delprosjekters integrering i prosjektets helhet og overordnet tematikk og perspektiv. Det må framgå klart hvilke forskere som skal gjøre hva i prosjektet.
• Godt internasjonalt samarbeid, som konkretiseres ned til personer og oppgaver i prosjektet – eksempelvis gjesteforsker- og utenlandsstipend. Programstyret oppfordrer til en generell internasjonalisering av forskningsagendaen, herunder komparative dimensjoner.
• Godt nasjonalt samarbeid, dvs. at prosjektet samarbeider med personer/miljøer ut over egen institusjon. Også dette skal konkretiseres ned til personer og oppgaver i prosjektet.
• Ambisiøse og realistiske planer for kommunikasjon og formidling fra prosjektet til identifiserte målgrupper ut over eget fagmiljø, herunder dialog med brukere og allmennhet. Gode og realistiske planer for vitenskapelig publisering er nødvendig.
• Bevissthet rundt kjønn som dimensjon og perspektiv, da dette vil kunne være vesentlig for mye SAMKUL-forskning.
• Fler- og tverrfaglighet. Mange av SAMKULs problemstillinger og tematiske områder vil generelt kreve bidrag fra flere fag og fagområder.
• Rekruttering i form av doktorgrads- eller postdoktorstipendiater eller på annen måte samarbeid mellom senior- og juniorforskere (gjelder ikke søknader om personlig postdoktorstipend).
• I prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Annet:
• Ut over det ovennevnte understrekes at faglig bredde og det å operere på tvers av etablerte fagområder er helt avgjørende for at søknader om personlige postdoktorstipend skal være aktuelle for bevilgning.

• Utlysningen retter seg mot forskningsinstitusjoner innenfor UoH- og instituttsektoren og andre forskningsinstitusjoner. Disse kan inngå samarbeid med andre typer institusjoner der dette måtte være relevant.

Søknader skal skrives på engelsk.
 

Programplan SAMKUL

Kontaktpersoner