Gå direkte til innhold
 

Inntil 100 mill. kr til forsker- og postdoktorprosjekter

Det lyses ut inntil 90 mill. kr til forskerprosjekter og inntil 10 mill. kr til postdoktorprosjekter. Det er avgjørende at SAMKUL-forskningen belyser forutsetningene for samfunnsutviklingen, ikke ulike sosiale og kulturelle fenomener i seg selv.

Personlig Postdoktorstipend Velg
Søknadsfrist:
19.04.2012 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 100 mill. kr for perioden 2012 – 2016, fordelt på inntil 90 mill. kr til forskerprosjekter og inntil 10 mill. kr til postdoktorprosjekter. Alle midlene vil bli fordelt ved denne søknadsrunden. Neste utlysning planlegges offentliggjort høsten 2013.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen vil foreligge på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

Formålet med utlysningen er å støtte forskning av høy kvalitet som utforsker og belyser de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen og dagens samfunnsformasjon, slik dette er beskrevet i SAMKULs programplan. Søknader til SAMKUL må vise hvordan ny forskning innenfor programmets perspektiv og tematisk prioriterte områder bidrar til ny innsikt i aktuelle samfunnsutfordringer, og ikke i sosiale og kulturelle fenomen i seg selv. Samfunnsutfordringer må mao. brytes ned til empirisk forskbare SAMKUL-problemstillinger. Programstyret forventer at utforskningen av det interaktive forholdet mellom menneske og omgivelser vil kreve både tilnærminger på tvers av etablerte disiplingrenser og teoretiske og metodiske nyorienteringer. Kun forskningsprosjekter som både er relevante i denne sammenhengen og som er av høy faglig og vitenskapelig kvalitet vil kunne støttes.

I tillegg til disse kravene vil programstyret prioritere prosjekter med

  • Aktiv prosjektledelse og god intern organisering, f.eks. når det gjelder stipendiat- og delprosjekters integrering i prosjektets helhet og overordnet tematikk og perspektiv. Det må framgå klart hvilke forskere som skal gjøre hva i prosjektet.
  • Ambisiøse og realistiske planer for kommunikasjon og formidling fra prosjektet til målgrupper ut over eget fagmiljø, herunder dialog med brukere. Gode og realistiske planer for vitenskapelig publisering er nødvendig.
  • Rekruttering i form av doktorgrads- eller postdoktorstipendiater eller på annen måte samarbeid mellom senior- og juniorforskere (gjelder ikke søknader om personlig postdoktorstipend)
  • Solid internasjonalt samarbeid, som konkretiseres ned til personer og deres oppgaver i prosjektet – eksempelvis gjesteforsker- og utenlandsstipend. Programstyret oppfordrer til en generell internasjonalisering av forskningsagendaen, herunder komparative dimensjoner.
  • Godt nasjonalt samarbeid, dvs. at prosjektet samarbeider med personer/miljøer ut over egen institusjon. Også dette skal konkretiseres ned til personer og deres oppgaver i prosjektet.
  • Bevissthet rundt kjønn som dimensjon og perspektiv i studier av kulturelle forutsetninger. Dette vil kunne være vesentlig for mange viktige temaer innenfor SAMKUL-feltet.
  • Fler- og tverrfaglighet. Mange av SAMKULs problemstillinger og tematiske områder vil generelt kreve bidrag fra flere fag og fagområder.

Annet:

  • Ut over det ovennevnte understrekes at faglig bredde og det å operere på tvers av etablerte fagområder er helt avgjørende for at individuelle postdoktorprosjekter skal være aktuelle for bevilgning.
  • Utlysningen retter seg mot forskningsinstitusjoner innenfor UoH- og instituttsektoren og andre forskningsinstitusjoner. Disse kan inngå samarbeid med andre typer institusjoner der dette måtte være relevant.

Søknader skal skrives på engelsk.
Det er kun tillatt å sende inn én søknad per prosjektleder.

Programplan SAMKUL

Kontaktpersoner