Gå direkte til innhold
 

Arrangementsstøtte til seminarer, nettverk og andre møteplasser

Det lyses ut inntil 3 mill. kr til seminarer, konferanser, forskernettverk og andre møteplasser. Formålet er å utforske problemstillinger, perspektiver og temaområder knyttet til kulturelle forutsetninger for samfunnsutviklingen, samt å utvikle samarbeid på tvers av fag og sektorer.

Arrangementsstøtte Velg
Søknadsfrist:
30.11.2011 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 3 mill. kr for perioden 2012 – 2013. Alle midlene vil bli fordelt ved denne søknadsrunden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen vil foreligge på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

Formålet med utlysningen er å stimulere forskningsmiljøer og deres samarbeidspartnere til diskusjon og møteplassaktivitet rundt spørsmål, perspektiver og temaområder som er sentrale for programmet, slik dette er beskrevet i SAMKULs programplan. Det lyses ikke ut midler til forprosjekter som sådan, men møteplassene kan gjerne ha et prosjekt- og idéutviklingsformål. Utlysningen tar videre sikte på å gi rom for å utforske muligheter for fler- og tverrfaglig samarbeid og utveksling innenfor SAMKUL-feltet. Utlysningen ønsker også å rette fokus på hvordan humanistisk forskning, alene eller i samarbeid med andre fagområder, kan bidra med kunnskap om samfunnsutfordringer.

Det kan søkes om støtte til enkeltstående seminarer og konferanser, seminarserier, forskernettverk og møteplasser/nettverk for forskere og brukere og potensielle målgrupper for SAMKUL-rettet forskning.

Innenfor utlysningens formål vil programmet prioritere søknader med:

  • Internasjonal deltakelse på konferanser, seminar/er og forskernettverk som det her søkes støtte til
  • Deltakelse fra flere institusjoner på møteplassene
  • Samarbeid og utveksling mellom ulike fag og fagområder
  • Prosjektoppstart vinteren 2012

Det oppfordres videre til å tenke møteplasser på tvers av sektorer, eksempelvis å åpne møteplassene for potensielle brukere av forskning og andre målgrupper utenfor forskningsmiljøene eller eget fagfelt.

Annet:

  • Formidling og kommunikasjon av avsluttet og/eller igangværende forskning relevant for eller innenfor SAMKUL-området til grupper utenfor fagmiljøene kan støttes.
  • Utlysningen retter seg mot forskningsinstitusjoner innenfor UoH- og instituttsektoren og andre forskningsinstitusjoner og -miljøer. Disse kan inngå samarbeid med andre typer institusjoner der dette måtte være relevant.
  • Innenfor søknader om støtte til ulike møteplasser kan utgifter til lønnsmidler for administrasjon og drift, i tillegg til reisemidler og andre driftsutgifter, inngå.

Det gis ikke støtte til lokale mindre seminarer og møteplasser for forskere innenfor et og samme fag- eller forskningsmiljø, ei heller til drift av hjemmesider og blogger.

Dokumenter

Kontaktpersoner