Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Program for samisk forskning III (SAMISK)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
20 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor samisk forskning Velg

Meldinger:

Vi legger ut planlagte utlysninger så tidlig som mulig og senest seks uker før søknadsfristen. Du kan velge utlysning lenger opp på siden. Vær oppmerksom på at vi kan endre utlysninger fram til seks uker før søknadsfristen. Da blir utlysningen aktiv, og du kan opprette og sende inn en søknad fra da og fram til søknadsfristen.

Mål for programmet:

Mål for programmet:

Programmet er et grunnforskningsprogram for samiske problemstillinger innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. I tillegg er det også åpent for forskning innenfor feltet klima- og miljø som har en direkte tilknytning til humaniora og samfunnsvitenskap. Hovedmålet for programmet er å bidra til å ivareta Norges særlige ansvar for å utvikle ny forskningsbasert kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Programplanen omfatter følgende tema (last ned programplanen til høyre):

 • kulturuttrykk
 • samisk identitet og samfunnsbygging
 • oppvekst og utdanning
 • språk
 • klima og miljø
 • levekår og befolkningsutvikling

Innenfor disse temaene skal programforskningen – totalt sett – gi:

 • ny kunnskap om samiske språk, kultur, samfunnsliv og historie
 • økt bruk av komparative og transnasjonale perspektiver i forskningen om det samiske samfunnet og dets institusjoner
 • ny kunnskap om samisk identitet og selvartikulering i tid og rom
 • ny kunnskap om relasjoner i Sápmi og mellom Sápmi og andre befolkningsgrupper, myndighetsaktører og internasjonale aktører
 • ny kunnskap om effekter av tiltak for å bevare kultur og bedre livsvilkår og næringsvirksomhet

Og bidra med å styrke:

 • rekrutteringen av samiske forskere
 • internasjonalt samarbeid
 • samisk som vitenskapsspråk
 • kommunikasjonen av kunnskap om samiske forhold til beslutningstakere og andre relevante aktører i og utover Sápmi

Programmet vil fremme flerfaglig og annen forskning med ulike faglige, teoretiske og metodiske innfallsvinkler.

Programmet skal bidra til god formidling av samisk forskning, både nasjonalt og internasjonalt, mellom forskere, til beslutningstakere og til allmennheten – særlig til det samiske samfunnet.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter. Norsk forskningsorganisasjon (se definisjon i PDF til høyre på siden).

Varighet:

x

Totalbudsjett:

155 millioner kroner.

Kontaktpersoner