Gå direkte til innhold
 

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon (REGIONSATSING)

Fylkeskommunene leder regionale satsinger for mobilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon. Satsingene utformes gjennom dialog og forhandlinger mellom fylkeskommunene og Forskningsrådet.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Fylkeskommunen er søker på denne utlysningen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Forskningsrådet kan tildele inntil 2 millioner kroner årlig per fylkeskommune. Flere fylkeskommuner kan samarbeide om en satsing.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Forhandlinger
Tildeling av midler skjer etter en forhandlingsprosess mellom fylkeskommuner og Forskningsrådet. Målet med forhandlingene er at de regionale satsingene skal bli best mulige.

Tildeling av midler forutsetter at Forskningsrådet og regionen, som består av en eller flere fylkeskommuner,  blir enige om

 • Hvilke målsettinger og aktivitets- og resultatmål som skal ligge til grunn for innsatsen
 • Hvordan mobiliseringsvirkemidlene skal bidra til å realisere de regionale forsknings- og utviklingsstrategier
 • Aktiviteter og virkemidler for mobilisering, samt relevante tiltak for kjønnsbalanse, kjønnsperspektiver, kommunikasjon og formidling, og internasjonalisering er vurdert og inkludert
 • Fordeling av roller og oppgaver i det operative arbeidet
 • Muligheter for å justere arbeidet underveis.

Forskningsrådet og fylkeskommunen/e skriver kontrakt basert på enighet om treårige prosjektbeskrivelser.  Forskningsrådet vil rådføre seg med fageksperter i løpet av forhandlingsprosessen. Det vil være rom for årlige justeringer i løpet av perioden.

Forskningsrådet oppfordrer til samarbeid mellom fylkeskommuner enten om en satsing som  omfatter større regioner eller om enkeltvirkemidler og satsingsområder.

Forskningsrådet har laget  Mal for prosjekbeskrivelse til pilar 1 PDF - 56 KB , som fylkeskommunen sender sammen med søknadsskjema gjennom Forskningsrådets søknadssystem. Systemet er åpent for innsending fra 4. mai til 15. oktober. Forskningsrådet oppfordrer til at utkast sendes så raskt som mulig.

Forhandlingene vil foregå  i flere trinn, se også dokument  Forhandlingsprosessen PDF - 206 KB :

 • Så raskt som mulig og senest 1. september 2016 sender fylkeskommunen forslag til regional satsing, som Forskningsrådet gir innspill på i samråd med eksterne eksperter
 • 30. september  er siste frist for å gjennomføre første forhandlingsmøte mellom fylkeskommunen og Forskningsrådet
 • 14. oktober er siste frist for at fylkeskommunene sender revidert forslag til regional satsing
 • Innen 1. november gir Forskningsrådet tilbakemelding om innstilling til bevilgning eller behov for videre forhandlinger
 • 15. november  er siste frist for å gjennomføre nytt forhandlingsmøte mellom fylkeskommunen og Forskningsrådet
 • 14. desember 2016 fatter programstyret for VRI vedtak om eventuell bevilgning

Forskningsrådet og de eksterne ekspertene vil benytte følgene kriterier ved vurdering av regionale satsinger:

 1. Strategisk innretning
 2. Forventede effekter
 3. Kvalitet og effektivitet i gjennomføring
 4. a)Kjønn, b)kommunikasjon, c)internasjonalisering og d) bærekraft

Hvert av kriteriene teller like mye. For å oppnå bevilgning fra Forskningsrådet må alle kriterier og delkriterier vurderes til minimum karakteren B. For mer informasjon se dokument   Forventninger og kriterier PDF - 96 KB .

Forankring
Fylkeskommunen er Forskningsrådets kontraktspartner. De regionale satsingene forankres i  regionale forsknings- og utviklingsstrategier og i de regionale partnerskapene.

Godkjente kostnader

 1. Virkemidler
  Hoveddelen av midlene benyttes til virkemidlene som er definert i programplanen. Virkemidlene er kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter, og mobilitet (forsker, næringsliv eller student til låns). Det operative arbeidet kan aktører fra forsknings- og utdanningsmiljøer, klyngeorganisasjoner, næringshager, kunnskapsparker etc. utføre.

Det kan settes av midler til forprosjekter og personmobilitet uten at de enkelte forprosjektene er definert ved oppstart av regional satsing. På grunn av forvaltningsloven og statsstøtteregelverket må Forskningsrådet godkjenne hvert enkelt forprosjekt og forsker til låns.

 1. Administrasjon
  Administrasjon kan utgjøre inntil 7 % og inkluderer:
 • Formidling: Formidling av aktiviteter i og resultater av innsatsen.
 • Prosjektledelse: Prosjektledelse inkluderer blant annet administrativ og faglig ledelse av aktiviteter, formidling, rapportering. Forskningsrådet forventer lave administrative kostnader.
 • Deltakelse på kurs og samlinger for prosjektledere og kompetansemeglere i regi av Forskningsrådet (en til to ganger i året).

Utstyr
Utstyr er ikke en godkjent prosjektkostnad.

Finansiering
Forskningsrådet kan finansiere maksimalt 50 % av godkjente kostnader. Fylkeskommunen må selv kontantfinansiere minst 25 % av godkjente kostnader. Inntil 25 % kan finansieres gjennom dokumentert egeninnsats fra fylkeskommunene eller nærings- og kunnskapsaktører som har en definert rolle i gjennomføring av aktivitetene. Egeninnsatsen beregnes etter Forskningsrådets prinsipper og timesatser .

Finansiering gjennom andre regionale, nasjonale og internasjonale programmer kan ikke inngå i den regionale finansieringsandelen.

 

 

Dokumenter