Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene (PRAKSISVEL)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

PraksisVel skal styrke grunnlaget for kunnskapsbasert utdanning og yrkesutøvelse, både for den enkelte sektor og på tvers av sektorer, gjennom en satsing på praksisrettet forskning for helse- og velferdstjenestene.

Satsingen skal fremme FoU-aktivitet som knytter sammen forskning, utdanning og praksis og på den måten bidrar til forbedring av tjenestene og utdanningene. Brukernes, og i videre forstand samfunnets behov for tjenester skal stå i sentrum.

Satsingen er en oppfølging av Meld.St.13 (2011-2012) «Utdanning for velferd». Et sentralt perspektiv i meldingen er at helse- og velferdstjenestenes kompetanse må utvikles for å møte befolkningens behov.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

• Universiteter og høgskoler med ansvar for helse- og sosialfaglig yrkes-/profesjonsutdanning i samarbeid med praksisfeltet.
• Forskningsinstitusjoner med kompetanse på feltet i samarbeid med én eller flere relevante yrkes-/profesjonsutdanninger og i samarbeid med praksisfeltet.

Varighet:

2014-2019

Totalbudsjett:

Budsjett for 2014 er 28 mill. kr. Det forventes tilsvarende årlig bevilgning i resten av perioden.

Kontaktpersoner