Gå direkte til innhold
 

Publiseringsstøtte til nasjonale vitenskapelige tidsskrift for 2015

Midler til produksjonsutgifter i forbindelse med utgivelse av nasjonale vitenskapelige tidsskrift innenfor de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
09.04.2014 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er inntil 2,5 millioner kroner til fordeling til vitenskapelige tidsskrift for 2015.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

På grunn av revidering av publiseringsstøtteordningen kan det ved denne utlysningen bare søkes om støtte for ett år: 2015.

For å kunne søke om støtte og bli behandlet av publiseringsutvalget må følgende krav være oppfylt:

Hvem kan søke?

 • Forlag som utgir vitenskapelig tidsskrift
 • Redaksjon i vitenskapelige tidsskrift
 • Vitenskapelige foreninger som utgir tidsskrift

Ordningen er begrenset til å gjelde nasjonale tidsskrift. 

Hva kan det søkes støtte til?

 • Produksjonsutgifter i forbindelse med utgivelse av periodiske vitenskapelige utgivelser, som tidsskrift og årbøker.
 • Et engangsbeløp til dekning av ekstrautgifter for tidsskrifter som ønsker å gå over til åpen tilgang, dvs. at tidsskriftets innhold gjøres tilgjengelig uten forsinkelse og uten betalingsbegrensninger på tidsskriftets eget nettsted. NB: Denne støtten gis kun til tidsskrift som mottar støtte fra publiseringsutvalget i 2014.
 • Driftsstøtte til tidsskrifter med åpen tilgang. Denne støtten dekker inntil 50% av tidsskriftets driftsutgifter.
 • For nye søkere: Forskningsrådet vil prioritere tidsskrifter med åpen tilgang.

Krav til tidsskriftet:

 • Tidsskriftet skal ha som mål å publisere originalartikler på høyt vitenskapelig nivå og være registrert som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 eller nivå 2 i UHRs liste over vitenskapelige publiseringskanaler.
 • Tidsskriftet skal ha en vitenskapelig institusjonell forankring, for eksempel i en forening, stiftelse eller en forskningsinstitusjon med revisjonsplikt.
 • Tidsskriftet skal ha en redaktør og redaksjon med forskningskompetanse, oppnevnt for en begrenset tidsperiode og et nasjonalt-, evt. internasjonalt bredt sammensatt vitenskapelig redaksjonsråd som er ansvarlig for tidsskriftets policy. Det redaksjonelle ansvaret for tidsskriftet går til vanlig på omgang mellom forskningsinstitusjonene. Alternativt kan det oppnevnes en redaksjon som skal ha medlemmer fra flere institusjoner.
 • Tidsskrift som mottar støtte fra Publiseringsutvalget, skal kontraktfeste bidragsyteres rett til egenarkivering i åpne arkiv, i samsvar med "Forskningsrådets prinsipper for åpen vitenskapelig publisering". 
 • Tidsskrift som mottar støtte fra Publiseringsutvalget, skal registere sine retningslinjer for egenarkivering i SHERPA/RoMEO-registeret.
 • Når Forskningsrådet gir økonomisk støtte til publisering av tidsskrifter, kan denne støtten ikke dekke lønn og honorarer og andre ytelser til forfattere og redaktører.
 • Tidsskriftet skal tilstrebe størst mulig gjennomslag i sitt forskningsmiljø gjennom planlagte målrettende tiltak. Det stilles som krav at tidsskriftet har en vitenskapelig leserkrets på minst 200 lesere. Omfanget av aktiv leserkrets kan dokumenteres gjennom abonnementstall eller registrert relevant nettrafikk. 

Støttens omfang og varighet

Støtten kan dekke redaksjonelle, språklige og grafiske kostnader jfr. Forskningsrådets budsjettskjema for støtte til utgivelse av vitenskapelige tidsskrift. Dersom tidsskriftets faglige innhold forutsetter påkostet utstyr, illustrasjoner m.m., kan det beregnes støtte etter satsen "illustrert utgivelse". Det kan også gis ekstra støtte til illustrasjonsrettigheter og lignende. Det skal redegjøres for faglige behov for påkostet utstyr med mer i søknaden.

Det er ingen begrensning på hvor mange perioder eller år et tidsskrift kan motta støtte. Forskningsrådet forventer at tidsskrift som mottar støtte, aktivt arbeider med å forbedre tidsskriftets økonomiske grunnlag.

Annet:

Dersom et tidsskrift som tidligere har mottatt støtte, søker på nytt, og det søkte beløpet er betydelig større enn tidligere, eller det har skjedd vesentlige endringer i budsjettet i forhold til tidligere år, skal dette kommenteres spesielt.

Det vises til retningslinjene for publiseringsstøtte for øvrige vilkår.

Kontaktpersoner