Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Program for psykisk helse (PSYKISKHELSE)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Det er fortsatt behov for å øke innsatsen innenfor norsk forskning om psykisk helse. På flere områder er det mangelfull kunnskap om årsaksforhold, forebygging og behandling. Programmets overordnede mål er å bidra til utvikling av relevant kunnskap om psykisk helse med sikte å fremme den psykiske helsen i befolkningen. I denne programperioden vil det satses på forskning innenfor tre tematiske områder.

De spesifikke satsingsområdene er forskning om barn og unges psykiske helse, om transkulturelle faktorer og psykisk helse og behandlingsforskning inkludert dobbeltproblemet rus og psykiske lidelser. Innenfor hvert av disse områdene er det viktig å fremme tverrfaglig forskning og nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Prosjektene i porteføljen må ivareta kjønnsperspektivet, og anlegge et brukerperspektiv med vekt på pasienters og pårørendes egenkompetanse.

Programmets virkemiddel er i hovedsak forskerinitierte prosjekter innenfor bredden av programplanen og eventuelt programinitierte prosjekter på spesielle felter, dersom det viser seg nødvendig for å få frem forskning på feltet. I tillegg vil programmet arrangere konferanser og andre formidlingstiltak innenfor ansvarsområdet.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektor, forskningsinstitutter og andre offentlige finansierte forskningsmiljøer

Varighet:

2011-2015

Totalbudsjett:

Totalbudsjett for hele programperioden fra 2011 - 2015 er om lag 175 millioner kroner.

Programplan

Kontaktpersoner