Gå direkte til innhold
 

Midler til forskning om ressurs- og miljøforvaltning i Arktis og Antarktis

Forskningsrådet lyser ut inntil 40 mill. kroner til forskerprosjekter med varighet fra tre til fire år. Målet er å fremskaffe ny kunnskap om ressurs- og miljøforvaltning i Arktis og Antarktis.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
25.11.2015 13:00 CET

Meldinger:

Vi oppfordrer alle til å lese utlysningsteksten nøye og følge kravene gitt for søknadstypen og i utlysningen. Søknader som ikke følger disse kravene blir avvist.
Utlysningen vil bli aktiv seks uker før søknadsfrist. Det vil ikke være mulig å opprette en søknad før denne tid.
Søknaden kan lagres og sendes inn på "Mitt nettsted" flere ganger. Når søknadsfristen går ut er det siste versjon av søknaden som blir behandlet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er tilgjengelig inntil 40 mill. kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) har som mål å gi resultater som bidrar til kunnskapsbasert, forsvarlig og bærekraftig ressurs- og miljøforvaltning og politikkutforming.  Denne utlysningen skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for en mer bærekraftig ressurs- og miljøforvaltning i Arktis og Antarktis.

Det legges opp til å finansiere fem til seks prosjekter med en ramme opp til 6 mill. kroner pr prosjekt. I tillegg er det ønskelig å finansiere et større forskningsprosjekt med radikalt tverrfaglig samarbeid, dvs. samarbeid mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap og/eller humaniora, som kan ha en ramme opp til 10 mill. kroner.

Faglige føringer
Økt tilgang til polarområdene, spesielt de nordlige, åpner mulighetene for økt utnyttelse av økonomiske ressurser, åpning av nye sjøruter og økt turisme. Dette vil kunne ha konsekvenser for arktiske samfunn og for kulturminner i polarområdene. Næringsutviklingen må baseres på solid kunnskap om mulige konsekvenser og tiltak for å møte utfordringene. Forvaltning av naturressurser gjøres i stor grad gjennom regulering av menneskelig aktivitet. Det trengs forskning om hvordan ulike forvaltningstiltak påvirker kommersielle vurderinger og de generelle utsiktene for næringsaktivitet i Arktis og Antarktis. Det er viktig å fremskaffe kunnskap om hvordan ulike tiltak kan påvirke investeringer og langtidsplaner, og/eller føre til endringer hos næringslivsaktørene.

Like viktig som de ulike aktørene og det politiske og rettslige rammeverket, har også forholdet mellom dem stor betydning for forvaltningen og næringsutviklingen i polare områder. Det er derfor behov for å forske på prosessene og samspillet mellom de ulike forvaltnings- og næringslivsaktørene så vel som forholdet mellom aktørene og det politiske og rettslige rammeverket, også i et historisk og kulturelt perspektiv. I denne sammenheng er det også relevant med økt kunnskap om internasjonale relasjoner og rollen til internasjonale institusjoner, og hvordan disse spiller sammen med andre aktører eller forhold.

En rekke ulike samarbeidsavtaler er inngått både i Arktis og Antarktis for å bidra til en bærekraftig forvaltning av marine og landbaserte ressurser. Det er viktig å vite mer om hvilken betydning det politiske og rettslige rammeverket har for forvaltning og næringsliv, hvordan det fungerer eller hvorfor det ikke fungerer, og om dagens rammeverk har legitimitet hos lokal- og/eller urbefolkning. Det er videre viktig å belyse mulige begrensninger og endringer forvaltningsregimene må forholde seg til når det gjelder forvaltning av det helhetlige miljøet, sett i lys av blant annet de pågående endringer i klimaet.

På bakgrunn av dette, inviteres det til å søke midler til forskning om ressurs- og miljøforvaltning i Arktis og Antarktis knyttet til ett eller flere av punktene nedenfor:

 • Forholdet mellom forvaltning og næringsaktivitet i polarområdene
 • Det politiske og rettslige rammeverkene for bærekraftig ressurs- og miljøforvaltning i Arktis og Antarktis
 • Prosesser og samspill mellom ulike forvaltningsaktører, forvaltningsregimer og/eller næringsaktører
 • Historiske og kulturelle forutsetninger for en bærekraftig ressurs- og miljøforvaltning i polarområdene

Det oppfordres til aktiv involvering av forvaltning og næringsliv i utforming av problemstillingene og i gjennomføring av prosjektene, der dette gir merverdi. Utvikling av forvaltningsrettede metoder, modeller og verktøy kan i denne sammenheng være relevant.

Polare problemstillinger er ofte komplekse og krever en bred, helhetlig tilnærming på tvers av fagdisipliner og tema. Det trengs derfor forskning på tvers av samfunnsvitenskapelige, humanistiske og naturvitenskapelige fag for å komme frem til bærekraftige løsninger for nærings- og samfunnsutvikling i polarområdene. Slik kunnskap er relevant for å kunne yte gode klimatjenester på regional og global skala. Det oppfordres generelt til tverrfaglighet, inkludert kjønnsperspektiver, der dette gir merverdi.

Strategiske føringer og viktige forhold

Det vil bli lagt vekt på å få en balansert og bred portefølje som gjenspeiler den tematiske rammen for utlysningen. Nyskapende prosjekter innenfor tema som er dårlig dekket av forskningen vil bli prioritert.

 • Utlysningen foreligger på norsk og engelsk. Den norske teksten er juridisk bindende
 • Budsjett og ressursbruk skal spesifiseres. Det skal redegjøres for antall månedsverk per arbeidspakke/delprosjekt/milepæl og hvilken person/institusjon som skal utføre arbeidet, samt behov for øvrige ressurser. I tillegg skal lønnsutgifter oppgis og summeres. Disse spesifikasjonene skal legges i kommentarfeltet i søknadsskjemaet eller i eget vedlegg. Legg merke til at det stilles krav til konkretisering av prosjektplan og personalressurser i kriteriet "gjennomføringsplan og ressursbehov"
 • En plan for datahåndtering skal vedlegges der det er relevant. Den skal blant annet gjøre rede for datadeling med andre relevante forskningsaktører og brukere. Det skal i søknaden gis referanse til datasett som eventuelt benyttes i prosjektet
 • Forskningsprosjektene skal være geografisk knyttet til polarområdene. Definisjonen av polare områder slik den beskrives i Forskningsrådets policy for polarforskning (2014 – 2023) (se s.6) legges til grunn i utlysningen (se lenke til Polarpolicyen på høyre side)
 • Prosjektresultatene bør ha høy relevans for brukere av resultatene. En plan for hvordan brukere eventuelt skal involveres og resultatformidling til brukere skal beskrives  
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid vil bli vektlagt. Søkere oppfordres til å organisere sine aktiviteter mot internasjonale arenaer som Horisont 2020, Future Earth-programmet, mv.
 • I ett stort prosjekt, inntil 10 mill. kroner, stilles det krav om radikal tverrfaglighet som demonstrerer synergi mellom naturvitenskap og samfunnsvitenskap og/eller humaniora

Under ellers like forhold blir følgende forhold vektlagt:

 • Prosjekter med unge prosjektledere vil bli vurdert positivt. Med unge prosjektledere menes personer som er 39 år eller yngre. I tillegg må det ha gått mindre enn åtte år siden godkjent disputas (med tillegg for lovbestemte permisjoner og langvarig sykefravær i perioden etter at doktorgraden ble avlagt)
 • Prosjekter som bidrar til å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i forskningen med kvinnelige prosjektledere vil bli prioritert
 • Prosjekter som inkluderer rekrutteringsstillinger (PhD og/eller postdoktor) som en integrert del av prosjektet for å styrke forskerrekrutteringen

Se også Forskningsrådets generelle krav til utforming av søknaden og til søknadstypen "forskerprosjekter".

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy 2014-2023

Kontaktpersoner