Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
37 millioner til samarbeidsprosjekter for forskning som bidrar til bærekraftig næringsutvikling Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.

Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å oppnå god bredde og høy kvalitet i norsk polarforskning. I programmets brede faglige tilnærming og mandat ligger det et utvidet ansvar for å samarbeide med tilgrensende programmer, aktiviteter og virkemidler for å nå programmets mål. 

Hovedmål:
POLARPROG skal bidra til å ivareta Norges særlige ansvar for å fremskaffe ny forskningsbasert kunnskap om de polare områdene til beste for samfunnet. 

Faglige delmål:
POLARPROG skal bidra til å øke kunnskapen om:

 • prosesser som styrer polare klima- og miljøendringer, og effekten av disse på miljø og samfunn
 • bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling
 • geopolitiske, folkerettslige og institusjonelle forhold for politikkutforming og bærekraftig miljø- og ressursforvaltning

Strukturelle delmål

Gjennom samarbeid med andre virkemidler samt egne utlysninger og tildelinger skal POLARPROG ha en formålstjenlig portefølje av prosjekter, og vil:

 • Fremme helhet og samarbeid i polarforskningen
 • Fremme nytenkning og innovasjon i polarforskningen
 • Fremme ledende norske forskningsmiljøer og deres internasjonale synlighet og bidrag
 • Sikre kontinuitet i polarforskningen ved rekruttering av unge polarforskere
 • Fremme anvendbar kunnskap i næringsliv og i forvaltning
 • Fremme aktiv og målrettet kommunikasjon
 • Fremme tilgjengeliggjøring og effektiv bruk av data og forskningsinfrastruktur
 • Prioritere forskning knyttet til Svalbard
 • Styrke forskning i og om Antarktis

Geografisk avgrensning

Programmet er avgrenset til forskning i eller om de polare områder i Arktis og Antarktis slikt de er definert i Policy for norsk polarforskning. Den geografiske avgrensningen er ikke til hinder for forskning hvor det polare elementet styrkes ved å inkludere området utenfor det definerte polare området. Dette kan for eksempel gjelde sirkumpolare studier der en større del av de norske nordområdene inkluderes.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra POLARPROG-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Programmet henvender seg primært til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til relevante aktører i privat og offentlig sektor.
Programmet inkluderer både grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon med relevans for polarområdene. Forskere på andre felt er sammen med forvaltning, næringsliv og allmennheten sentrale brukere av resultater fra programmet.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

For 2017 er det foreløpig tilgjengelig om lag 70 mill. kroner.

Andre nettsider

Programplan Polarforskningsprogrammet

Kontaktpersoner