Gå direkte til innhold
 

20 millioner kroner til Forskerprosjekt innenfor petroleum

Vi lyser ut midler til Forskerprosjekt innenfor hele bredden av programplanen. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 20 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

Utlysningen inkluderer følgende temaområder:

 • Tema 1: Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • Tema 2: Leting og økt utvinning
 • Tema 3: Boring, komplettering og intervensjon
 • Tema 4: Produksjon, prosessering og transport
 • Tema 5: Storulykker og arbeidsmiljø

I tillegg er følgende tverrgående temaer prioritert:

 • Nordområdene
 • Reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering
 • Digitalisering
 • Utfordringer ved implementering og bruk av ny teknologi

De tverrgående prioriteringene åpner ikke for generiske prosjekter løsrevet fra resten av programplanen. Søkere som ønsker å svare på de tverrgående prioriteringene over, må gjøre dette gjennom konkret kobling til ett eller flere av de tematiske områdene. NB! Det er ikke slik at alle søknader må svare på én eller flere av de tverrgående prioriteringene.

Mer informasjon om temaene over finnes i programplanen til høyre på siden.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

PETROMAKS 2 har i tillegg følgende prioriteringer og føringer som vil bli tillagt vekt ved innstilling av prosjekter til bevilgning:

 • Det vil være positivt at prosjektene omfatter samarbeid med internasjonale partnere. I henhold til programplanen for PETROMAKS 2, forventer vi derimot at samarbeidspartnerne dekker sine egne kostnader.
 • Vi vil prioritere søknader der rundsummen til doktorgradsstipendiater, i henhold til fastsatte satser, utgjør minst 50 % av søkt beløp fra Forskningsrådet.
 • Prosjektforslag der det er naturlig eller hensiktsmessig med industrisamarbeid bør søke Kompetanseprosjekt for næringslivet-utlysningen (KPN) 4. september 2019.
 • Utvelgelsen av Forskerprosjekt til bevilgning i PETROMAKS 2 vil sees i sammenheng med Innovasjonsprosjekt for næringslivet (frist 25. september 2019), Kompetanseprosjekt for næringslivet (frist 4. september 2019) og fellesutlysning med Det Russiske Grunnforskningsfondet (Høst 2019) for å sikre en helhetlig portefølje av høy kvalitet og relevans som best bidrar til å nå programmets mål (se programplanen vår).

Kontaktpersoner