Gå direkte til innhold
 

120–140 millioner kroner til petroleumsforskning

PETROMAKS 2 lyser ut midler til Forskerprosjekt og Kompetanseprosjekt for næringslivet. Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter kan søke innenfor alle temaene i programplanen. Prosjektene må ha oppstart tidlig i 2019.

Kompetanseprosjekt for næringslivet Velg
Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

PETROMAKS 2 har også en utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet med søknadsfrist 10.10.2018.

PETROMAKS 2 har også en fellesutlysning av Kompetanseprosjekter for næringslivet med det brasilianske forskningsrådet Finep med søknadsfrist 12.9.2018. Se egen utlysning.

OBS! Mal for KPN-prosjektbeskrivelse ble nylig oppdatert (juni, 2018), og søker bes om å sikre seg at siste versjon benyttes i utarbeidelsen av søknaden.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilgjengelig beløp for hele prosjektperioden er 90–110 millioner kroner til nye Kompetanseprosjekt for næringslivet, og 30 millioner kroner til Forskerprosjekt . Oppstart må være i 2019.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknader om Forskerprosjekt (FP) skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Forskerprosjekt. Søknader om Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Kompetanseprosjekt for næringslivet.

Søknader som ikke følger formelle krav vil bli avvist.

Om programmet

Gjennom grunnleggende og anvendt forskning innenfor teknologi, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige disipliner skal PETROMAKS 2 bidra til ny kompetanse og innovasjoner som vil føre til:

 1. økt utvinning og flere funn
 2. reduksjon av klimagassutslipp og miljøpåvirkning
 3. kostnads- og energieffektive løsninger
 4. forebygging av storulykker og forbedret arbeidsmiljø
 5. styrket petroleumsrelatert næringsutvikling, innovasjonstakt og konkurransekraft
 6. kompetanseutvikling og rekruttering tilpasset samfunnets og næringslivets behov

Det er viktig at dere leser programplanen PDF - 536 KB  før dere skriver søknaden.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner PDF - 282 KB kan søke.

Søknader fra andre institusjoner enn disse vil bli avvist.

FP- og KPN-prosjektene i PETROMAKS 2 har vanligvis en varighet på 3–5 år.

Tematiske føringer

I prosjektbeskrivelsen for Forskerprosjekt og for Kompetanseprosjekt for næringslivet skal dere spesifisere hvilket temaområde i programplanen for PETROMAKS 2 søknaden retter seg mot.

Utlysningen inkluderer følgende temaområder:

 • Tema 1: Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • Tema 2: Leting og økt utvinning
 • Tema 3: Boring, komplettering og intervensjon
 • Tema 4: Produksjon, prosessering og transport
 • Tema 5: Storulykker og arbeidsmiljø

I tillegg er følgende tverrgående temaer prioritert:

 • nordområdene
 • reduksjon av klimagassutslipp og energieffektivisering
 • digitalisering
 • utfordringer ved implementering og bruk av ny teknologi

De tverrgående prioriteringene åpner ikke for generiske prosjekter løsrevet fra resten av programplanen. Prosjekter som ønsker å svare på de tverrgående prioriteringene, må gjøre dette gjennom konkret kobling til ett eller flere av de tematiske områdene. NB! Det er ikke slik at alle prosjekter må svare på én eller flere av de tverrgående prioriteringene.

Mer informasjon om tema 1–5 og de tverrgående temaene finnes i programplanen PDF - 536 KB .

Forutsetning for støtte

Prosjektene kan ikke omfatte direkte- eller indirekte statsstøtte. Legg merke til at bedrifter som deltar som samarbeidspartnere i et prosjekt ikke kan være underleverandør i det samme prosjektet, og omvendt.

Forskningsrådets bidrag til et Kompetanseprosjekt i næringslivet kan ikke overstige fire ganger kontantbidraget fra norsk næringsliv.

For Forskerprosjekt er det et krav at rundsummen til doktorgradsstipendiater, i henhold til fastsatte satser, skal utgjøre minst 50 % av søkt beløp fra Forskningsrådet.

Kandidater til doktorgradsstipend og postdoktorstipend som skal ansettes i prosjektet, vil ikke bli vurdert av Forskningsrådet. Søker skal derfor ikke oppgi navn eller sende inn CV-er for stipendiatene i søknaden.

Det vil ikke kunne føres høyere utgifter for PhD eller postdoktor i prosjektene enn fastsatte rundsumsatser for stipend. Når det er differanse mellom budsjetterte kostnader og Forskningsrådets satser, må differansen finansieres av andre kilder, for eksempel med utdanningsinstitusjonens og/eller prosjektansvarliges egne midler.

Vi kan tildele støtte for doktorgradsstipend i tre år og for postdoktorstipend i minimum to og maksimum tre år innenfor prosjektperioden. Dere har ikke anledning til å ansette noen i mer enn én åremålsperiode i samme stillingskategori ved samme institusjon. Se forøvrig Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat fastsatt av Kunnskapsdepartementet. En person kan bare motta postdoktorstipend én gang fra Forskningsrådet. Vi krever at dere har en utviklingsplan for postdoktorstipendiater. Vi gir kun støtte til PhD stipendiater som ikke har doktorgrad/PhD fra før.

Andre prioriteringer

 • Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.
 • PETROMAKS 2 ønsker flere unge prosjektledere, og det er ønskelig at minst ett innvilget FP- eller KPN-prosjekt skal ledes av en ung prosjektleder (jf. Forskningsrådets definisjon).
 • PETROMAKS 2 arbeider for å få en prosjektportefølje som dekker alle de prioriterte temaene i programplanen.
 • PETROMAKS 2 ønsker spesielt å styrke porteføljen av prosjekter innenfor Tema 1. Søknader med høy faglig kvalitet og relevans for dette temaområdet vil derfor bli prioritert foran søknader med ellers lik faglig kvalitet.
 • PETROMAKS 2 ønsker å ha en prosjektportefølje der flere av prosjektene har stort potensial for bærekraftig verdiskaping i tråd med Forskningsrådets strategi for bærekraft PDF - 4,5 MB . Under punkt 6 i prosjektbeskrivelsen for Forskerprosjekt, eller punkt 14 i malen for Kompetanseprosjekt for næringslivet, kan dere forklare hvordan prosjektresultatene kan bygge opp under denne strategien. Dere kan identifisere ett eller flere konkrete mål fra strategien, og forklare hvordan prosjektet kan bidra for å nå disse.
 • For KPN-prosjekter med konkret samarbeid med brasilianske aktører, oppfordres dere til å se på PETROMAKS 2s fellesutlysning med det brasilianske forskningsrådet Finep.

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon om ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Om utviklingsplan for postdoktorer

Hvis prosjektet omfatter finansiering av postdoktorstipendiater skal det utarbeides en utviklingsplan som sendes inn til Forskningsrådet senest tre måneder etter tilsetting. Utviklingsplanen skal være signert av den ansatte og nærmeste leder, og dere må revidere planen ved vesentlige endringer i løpet av stipendperioden. Les mer om krav og føringer for utviklingsplanen i dokumentet Krav om utviklingsplan for postdoktorer, og på nettsiden om personlig postdoktorstipend.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig institusjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig institusjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Andre nettsider

Kontaktpersoner