Gå direkte til innhold
 

Rammebevilgning 2019 for forskningsinstitutter

Forskningsinstitutter kan søke om en rammebevilgning for 2018 for å dekke kostnader knyttet til prosjektetablering, reiser, profilering, nettverksbygging og posisjonering rettet mot H2020.

Prosjektetableringsstøtte Velg
Søknadsfrist:
13.02.2019 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Cirka 120 millioner kroner for alle PES2020-utlysningene samlet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hvem kan søke?

Forskningsinstitutter kan søke om en årlig ramme via denne utlysningen, eller sende inn enkeltsøknader via PES2020s øvrige utlysninger. Søker dere om en årlig ramme, må rammen dekke utgifter til prosjektetablering, reiser, profilering, nettverksbygging og posisjonering.

Velger dere å sende inn enkeltsøknader om støtte til prosjektetablering og til reiser/profilering, kan instituttet få utbetalt maksimalt 500 000 kroner i støtte i 2019.

Støtte til prosjektetablering

Rammebevilgningen skal dekke arbeid med prosjektforslag rettet mot utlysninger fra H2020, eller fra programmer som mottar finansiering fra H2020, slik som Eurostars, Joint Techology Initiatives, Ambient Assisted Living og COST. Søknader rettet mot ERA-NET og Joint Programming Initiatives kan også støttes dersom prosjektene mottar finansiering fra H2020 gjennom såkalte CO-FUND-utlysninger.

For å beregne søknadsbeløp fra PES2020, må dere bruke satsene som er oppgitt i hovedutlysningen Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020.

Støtten fra PES2020 utbetales på grunnlag av antall innsendte og formelt godkjente H2020-søknader og instituttets rolle i disse. Dere behøver ikke lenger dokumentere egeninnsatsen for hver innsendte H2020-søknad. Vi forutsetter likevel at PES2020-støtten benyttes til å dekke institusjonens direkte og indirekte kostnader knyttet til H2020-mobilisering, søknadsskriving, kontraktsforhandling og innkjøp av ekstern assistanse og rådgiving.

PES2020-midlene skal kun dekke instituttets egen deltakelse i H2020-søknader. Øvrige norske aktører som deltar i prosjektforslagene, men ikke har egen rammebevilgning, må sende inn separat søknad til oss om å få dekket sine kostnader.

Vi oppfordrer dere til å legge vekt på kjønnsbalansen ved valg av prosjektledere for H2020-prosjekter. Spesielt gjelder dette for H2020-prosjektsøknader med norsk koordinator.

Støtte til posisjonering

Rammebevilgningen kan også dekke posisjoneringsaktiviteter. Posisjonering handler om å bli synlig, bli hørt og være en aktør som de beste miljøene i Europa ønsker å samarbeide med. Effekter av posisjoneringstiltak vil styrke norske aktørers evne til å lykkes i Horisont 2020. Med posisjonering mener vi for eksempel

 • å bygge relasjoner med ledende europeiske miljøer (nettverksbygging)
 • å styrke institusjonens innsats (tiltak internt)
 • å delta på arenaer som medvirker til å sette den europeiske forsknings- og innovasjonsagendaen (strategisk arbeid)
 • kortsiktig posisjonering for å komme inn i eksisterende konsortier

Søknaden må gjøre rede for hvilke posisjoneringsaktiviteter dere planlegger å gjennomføre i 2019, og hva dere forventer at det vil koste.

Dere kan bruke inntil 15 prosent av rammebevilgning til posisjoneringsaktiviteter. 50 prosent av kostnadene knyttet til posisjonering kan dekkes fra PES2020. Hvis dere har spesielle grunner til å bruke mer enn 15 prosent, må dere spesifisere og begrunne dette i søknaden, eventuelt avtale med Forskningsrådet i løpet av året.

Midlene dekker kun

 • instituttets egne posisjoneringsaktiviteter (reise- og timekostnader for egne ansatte)
 • aktiviteter som ikke mottar annen støtte fra Forskningsrådet

Hva skal søknaden inneholde

I tillegg til opplysningene vi spør etter i det elektroniske søknadsskjemaet, må dere i et vedlegg (maksimalt 5 sider) gjøre rede for følgende:

 • Gi et anslag over hvilke prosjektforslag instituttet planlegger å sende til Horisont 2020 i 2019. Spesifiser hvilken rolle instituttet vil ha i disse (koordinator, arbeidspakkeleder, deltaker).
 • Hvilke nasjonale eller internasjonale posisjoneringsaktiviteter (kurs, reiser, arbeid) planlegger instituttet å gjennomføre i 2019, og hva forventer dere at dette vil koste?
 • Hvilke fagområder eller forskere ønsker instituttet spesielt å profilere/posisjonere i Horisont 2020-sammenheng? Er noen av forskerne tilknyttet Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) eller forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)?

Hva vektlegger vi i vurderingen av søknaden?

Ved fordeling av midler vil vi legge vekt på resultater fra rammeprogrammet så langt. Samtidig vil vi sikre at søkere med liten erfaring og lav deltakelse i H2020-prosjekter tildeles midler slik at de kan styrke sin deltakelse. Forskningsrådet vil benytte egen, oppdatert statistikk over norsk H2020-deltakelse i forbindelse med søknadsbehandlingen.

Vi vil vurdere følgende:

 • antall innsendte søknader så langt i H2020
 • innvilget støtte til H2020-prosjekter så langt i rammeprogrammet
 • relevans av posisjoneringsaktivitetene som er beskrevet i søknaden
 • potensial for å oppnå økt profilering og nye deltakelser i H2020-prosjekter
 • kvalitet på søknaden

Rapportering

Vi vil utbetale støtten på grunnlag av rapportering fra instituttet. Rapporten kan sendes inn flere ganger årlig, men minst 2 ganger per år og seinest 20. januar for forutgående år.

Rapporten skal inneholde:

 1. Et vedlegg som viser innsendte H2020-søknader i løpet av 2019, og PES2020-satser som gjelder for disse.
 2. Et vedlegg som gjør rede for gjennomførte posisjoneringstiltak i løpet av 2019, og kostnader knyttet til disse. Maksimalt 50% av kostnadene kan dekkes fra PES2020.
 3. Forskningsrådets standardskjema for prosjektregnskapsrapportering, hvor samlet støttebeløp fra PES2020 fremgår.

Vi utbetaler kun støtte for innsendte, formelt godkjente H2020-prosjektforslag. Evalueringsresultat for disse prosjektforslagene må kunne fremlegges dersom Forskningsrådet ber om det.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Kontaktpersoner