Gå direkte til innhold
 

Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020

Norske aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 kan søke om støtte til å utarbeide H2020-søknader.

Prosjektetableringsstøtte Velg

Meldinger:

Forskningsrådet får nye nettsider, og alle løpende utlysninger fra PES2020 stenges 5. april 2019. Nye PES2020-utlysninger vil bli publisert ca 15. mai 2019. I perioden 5. april – 15. mai 2019 kan du ikke sende inn søknader til PES2020-ordningen. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

For 2018 er budsjettet på 119,5 millioner kroner, fordelt slik:
• Enkeltsøknader om støtte til prosjektetablering
• Årlige søknader om rammebevilgning, fra institutter, universiteter, høyskoler og regionale helseforetak
• Søknader om støtte til strategisk posisjonering
• Søknader om reisestøtte og profilering

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke?

Norske aktører med en formell rolle i en H2020-søknad kan søke om støtte. Unntaket er de 54 forskningsinstitusjonene som har rammebevilgning fra PES2020 i 2018 (se liste i høyre  marg PDF - 324 KB ). Dersom dere er flere norske søkere om den samme H2020-søknaden, skal søkerne som ikke har rammebevilgning, sende den felles søknaden til PES2020.

Spesielt for bedrifter

Bedrifter får utbetalt midlene fra PES2020 som "bagatellmessig støtte". Dette er et juridisk begrep som betyr at en søker maksimalt kan motta 200 000 euro i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på tre regnskapsår.  Les mer om reglene her PDF - 408 KB .

Hvordan vi kommer fram til støttebeløpet

Støttebeløpene varierer, og henger sammen med prosjekttype, søkers rolle og budsjettet i det planlagte H2020-prosjektet. Det kommer også an på antall norske aktører som søker om støtte. Alle støttebeløp er maksgrenser. Støtte til hver søknad vurderes individuelt. Vi utbetaler tilsagnsbeløpene dersom den innsendte H2020-søknaden blir formelt godkjent (såkalt "eligible"). Ekstra støtte plusses på dersom H2020- søknaden oppnår evalueringsresultat som er såkalt "over threshold".

For H2020-søknader som gjøres i i to steg betaler vi vanligvis ut 50 prosent av relevant støttebeløp til hvert steg.

KOORDINATOR –UTLYSNINGER FRA H2020 OG JTI-ER
(unntatt JTI-ESCEL)
 

Prosjektform

Maksbeløp når H2020-søknad er "eligible"

Tilleggsstøtte når H2020-søknaden er "over threshold"

Research & Innovation Action (RIA)
Innovation Action (IA)

400 000 kr

100 000 kr

Coordination & Support Action (CSA)
Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)
Pre-Commercial procurement (PCP)
 

 150 000 kr

50 000 kr

Fast Track to Innovation (FTI)

Eurostars

Active and Assisted Living Programme (AAL)
JTI ECSEL
ERA-NET COFUND

COST (opprette nytt nettverk) 

100 000 kr

0 kr

SMB Instrumentet Fase 1*
 

50 000 kr

0 kr

SMB Instrumentet Fase 2*
 

75 000 kr

0 kr

*) Samme bedrift kan få støtte fra PES2020 én gang til begge faser. Etter å ha gjennomført et Fase 2-prosjekt med støtte fra H2020, kan en bedrift søke om støtte fra PES2020 på nytt ifm. en ny SMB-Instrument-søknad til H2020

 

KOORDINATOR Marie Skłodowska-Curie actions og ERC
 

Prosjektform

Maksbeløp når H2020-søknad er "eligible"

Tilleggsstøtte når H2020-søknaden er "over threshold"

MSCA Innovative Training Networdk (ITN)

 100 000 kr

 100 000 kr

MCSA - Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
MSCA - Co-Funding of regional, national and international programs (COFUND)

 50 000 kr

 50 000 kr

MSCA Individual Fellowships (IF)

 10 000 kr

 10 000 kr

ERC Starting Grant
ERC Consolidator Grant
ERC Advanced Grant

 50 000 kr

 25 000 kr
(til runde 2)

 

DELTAKER eller ARBEIDSPAKKELEDER 
 

Prosjektform 

Maksbeløp når H2020-søknad er "eligible"

Tilleggsstøtte når H2020-søknaden er "over threshold"

Deltaker

50 000 kr

10 000 kr

Arbeidspakkeleder

70 000 kr

10 000 kr

Flere deltakere i samme PES2020-søknad

Vurderes individuelt

Vurderes individuelt

 

ANNET 

 

Prizes (søknadsskriving)

50 000 kr

0 kr

 

Søknadsfrist og tid til veiledning underveis

Siste frist for å søke om PES2020-støtte er dagen dere sender inn H2020-søknaden. Send likevel inn PES2020-søknad til Forskningsrådet så tidlig som mulig, altså så snart et planlagt prosjekt begynner å ta form. Da kan dere få veiledning videre fra relevant National Contact Point (NCP). Søker dere om støtte før H2020-utlysning er publisert, vil imidlertid ikke PES2020-søknaden bli behandlet og besvart før den aktuelle utlysningen er publisert. Sender dere inn PES2020-søknaden til Forskningsrådet etter at aktuell EU-frist er gått ut, vil søknaden bli avvist.

Søknaden må inneholde:

• utfylt elektronisk søknadsskjema
prosjektbeskrivelse DOCX - 26 KB
• for bedrifter: siste tilgjengelige årsregnskap

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vurderingskriterier

Forskningsrådets kontaktperson for det aktuelle fagområdet (NCP) vurderer  PES2020-søknaden etter  følgende kriterier:

  • Har søkeren sendt inn de nødvendige opplysningene?
  • Er søknaden mottatt innen den aktuelle fristen?
  • Er det planlagte H2020-prosjektet i tråd med utlysningen det er aktuelt å søke på?
  • Er søkeren riktig aktør med tanke på den aktuelle prosjektformen?
  • Har søkeren de nødvendige økonomiske, kompetanse- eller kapasitetsmessige forutsetningene for å oppnå EU-finansiering og gjennomføre det planlagte forskningsprosjektet på en tilfredsstillende måte?
  • For søkere som tidligere har fått støtte fra PES2020, tilsier historikken i Horisont 2020 at ytterligere støtte bør gis?

PES2020-ordningen skal bidra til å senke terskelen for norske søkere som vil være med i H2020-søknader. Kravene som stilles for å oppnå EU-finansiering er høye. Forskningsrådet kan derfor ikke gi støtte til søkere som ikke har de nødvendige forutsetninger for å få EU-finansiering eller for å gjennomføre forskningsprosjekter på en tilfredsstillende måte. Søkere som ikke oppfyller minimumskravene, eller som til tross for gjentatte søknadsforsøk ikke kan vise til positiv utvikling, kan derfor ikke forvente støtte fra PES2020.

Regelverket for statsstøtte stiller spesielle krav til bedrifter som mottar prosjektfinansiering fra Eurostars. Bedrifter som faller inn under definisjonen "foretak i vanskeligheter" kan ikke regne med å få støtte fra PES2020 for å skrive Eurostars-søknader.

Saksbehandling og svar på søknaden

Søknadene behandles av NCP-ene. Vanligvis sender Forskningsrådet svarbrev seinest fire uker etter at søknaden er mottatt.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler PES2020-støtten når Evaluation Summary Report (ESR) eller tilsvarende foreligger.

Den elektroniske sluttrapporten må inneholde følgende vedlegg:

Utlysningen er løpende, men vil kunne bli oppdatert fortløpende dersom vi finner det hensiktsmessig.

Kontaktpersoner