Gå direkte til innhold
 

Rammebevilgning for universiteter, høgskoler og helseforetak

Universiteter, høgskoler og helseforetak kan søke om en rammebevilgning for 2017 for å dekke kostnader knyttet til EU-rådgivning, prosjektetablering, reiser, profilering, nettverksbygging og posisjonering.

Prosjektetableringsstøtte Velg
Søknadsfrist:
15.02.2017 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Forventet budsjett for PES2020 i 2017 er på 123,5 millioner kroner og gjelder for alle PES2020-utlysninger samlet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke om støtte

Universiteter, høgskoler og helseforetak kan søke om en årlig ramme via denne utlysningen, eller sende inn enkeltsøknader via PES2020s øvrige utlysninger. Søker dere om en årlig ramme, må rammen dekke utgifter til prosjektetablering, reiser, profilering, nettverksbygging og posisjonering.

Velger dere å sende inn enkeltsøknader om støtte til prosjektetablering og til reiser/profilering, kan institusjonen samlet få utbetalt maksimalt 500 000 kroner i støtte i 2017.

Hva kan PES2020-midlene brukes til

Dere kan søke om støtte til

 • å styrke det interne EU-rådgivningsapparatet på institusjonen slik at søkere kan få nødvendig hjelp til å utvikle, skrive og kvalitetssikre sine H2020-søknader
 • reiser knyttet til etablering av konsortier og prosjekter
 • frikjøp av tid til søknadsskriving
 • innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning knyttet til prosjektetablering og søknadsutvikling
 • å posisjonere institusjonen

Støtten vil kunne dekke relevante kostnader fullt ut.

Vi forutsetter at universiteter med medisinsk eller helsevitenskapelige fakulteter samarbeider tett med helseforetakene. Helseforetakene kan søke om egne rammebevilgninger for prosjektetablering og posisjonering.

Vi oppfordrer til å legge vekt på kjønnsbalansen ved valg av prosjektledere for H2020-prosjekter. Spesielt gjelder dette for H2020-prosjektsøknader med norsk koordinator.

Støtte til prosjektetablering

Rammebevilgningen skal dekke arbeid med prosjektforslag rettet mot utlysninger fra H2020, eller fra programmer som mottar finansiering fra H2020, slik som Eurostars, Joint Techology Initiatives, Ambient Assisted Living og COST. Søknader rettet mot ERA-NET og Joint Programming Initiatives kan også støttes dersom prosjektene mottar finansiering fra H2020.

Støtten kan dekke følgende kostnader:

 • reisekostnader
 • innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning
 • frikjøp av personale
 • styrking av internt EU-rådgiverapparat
 • posisjonering av institusjonen
 • andre relevante tiltak som spesifiseres i søknaden
 • lønn knyttet til midlertidige stillinger som skal styrke EU-rådgiverapparatet

Med unntak av frikjøp, dekkes ikke lønnskostnader for ansatte som arbeider med EU-søknader. Øvrige relevante, påløpte kostnader kan dekkes fullt ut, oppad begrenset til tildelt støttebeløp.

Støtte til posisjonering

Rammebevilgningen kan også dekke posisjoneringsaktiviteter. Med posisjonering menes for eksempel

 • å bygge relasjoner med ledende europeiske miljøer (nettverksbygging)
 • å styrke institusjonens innsats (tiltak internt)
 • å delta på arenaer som medvirker til å sette den europeiske forsknings- og innovasjonsagendaen (strategisk arbeid)
 • kortsiktig posisjonering for å komme inn i eksisterende konsortier

Søknaden må gjøre rede for hvilke posisjoneringsaktiviteter dere planlegger å gjennomføre i 2017, og hva dere forventer at de vil koste.

Midlene dekker kun

 • institusjonens egne posisjoneringsaktiviteter
 • aktiviteter som ikke mottar annen støtte fra Forskningsrådet

Vær oppmerksom på at støtte til strategisk og faglig posisjonering lyses ut fra flere programmer i Forskningsrådet, jfr denne oversikten.  

Hva skal søknaden inneholde:

I tillegg til opplysningene vi spør etter i det elektroniske søknadsskjemaet må dere i et vedlegg (maksimalt 5 sider) gjøre rede for følgende:

 • Anslå hvilke H2020-prosjektforslag institusjonen planlegger å delta i eller koordinere i 2017
 • Hvilke rutiner har institusjonen for utarbeidelse og kvalitetssikring av egne søknader?
 • Hvilke tiltak vil institusjonen iverksette i 2017 for å styrke sin deltakelse i H2020?
 • Hvilke posisjoneringsaktiviteter planlegger institusjonen å gjennomføre i 2017, og hva forventer dere at de vil koste
 • Hvilke fagområder eller forskergrupper ønsker institusjonen spesielt å profilere/posisjonere i H2020-sammenheng?
 • Beskriv hvilke egne ressurser institusjonen vil bruke for å nå målene som er beskrevet i søknaden.

Hva vektlegger vi i vurderingen av søknaden

Ved fordeling av midler vil vi legge vekt på resultater fra rammeprogrammet så langt. Samtidig vil vi sikre at søkere med liten erfaring og lav deltakelse i H2020-prosjekter tildeles midler slik at de kan styrke sin deltakelse. Forskningsrådet vil benytte egen, oppdatert statistikk over norsk H2020-deltakelse i forbindelse med søknadsbehandlingen.

Vi vil vurdere følgende:

 • antall innsendte søknader til H2020 så langt
 • innvilget støtte til H2020-prosjekter så langt i rammeprogrammet
 • relevans av beskrevne posisjoneringsaktiviteter
 • potensial for å oppnå økt profilering og nye deltakelser i H2020-prosjekter
 • kvalitet på søknaden

Rapportering

Vi vil utbetale støtten på grunnlag av rapportering fra institusjonen. Rapporten skal inneholde:

1. Forskningsrådets standard skjema for prosjektregnskapsrapport: Rapporten sendes inn to ganger per år, og seinest 20. januar for forutgående år.

2. Et vedlegg som spesifiserer gjennomførte tiltak og kostnader knyttet til disse, i henhold til søknad:

 • styrking av interne veiledningstjenester for deltakelse i H2020-prosjekter
 • utgifter til å delta i H2020-søknader
 • posisjonering

Kontaktpersoner