Gå direkte til innhold
 

Støtte til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA)

Støtte til norske aktører som vil delta i europeiske fora som opererer som innspillsarena for forskjellige initiativer innenfor den europeiske forskningsarenaen (ERA). Støtten er tilgjengelig innenfor områder som ikke dekkes av et nasjonalt program i Forskningsrådet.

Prosjektetableringsstøtte Velg

Meldinger:

Forskningsrådet får nye nettsider, og alle løpende utlysninger fra PES2020 stenges 5. april 2019. Nye PES2020-utlysninger vil bli publisert ca 15. mai 2019. I perioden 5. april – 15. mai 2019 kan du ikke sende inn søknader til PES2020-ordningen. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt 5 mill kr er satt av til denne utlysningen. Støtten er begrenset oppad til totalt 1 mill kroner pr prosjekt. Det kan gis tilsagn om inntil tre års aktivitet. Utlysningen løper til midlene er brukt opp.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Formålet med ordningen
Formålet er å fremme norske prioriteringer og interesser i det strategiske arbeidet som foregår på EU-arenaen. Ordningen skal bidra til å fremme og koordinere norsk deltakelse i strategiske prosesser og relevante fora innenfor det europeiske forsknings- og innovasjonspolitiske samarbeidet.

Støtten skal stimulere norske aktører til å delta i faglige fora, interesseorganisasjoner o.l. som opererer som innspillsarena for forskjellige initiativer innenfor den europeiske forskningsarenaen (ERA). Dette kan f. eks være rammeprogrammet (Horisont 2020), teknologiplattformer, fellesprogrammer (JPIer), Offentlig-privat samarbeid (PPP, herunder JTIer) og liknende initiativer.

Støtte til strategisk posisjonering tilbys av programmer i Forskningsrådet. På områder der det ikke finnes nasjonale programmer, eller på områder som ikke naturlig faller innenfor ett eller flere av Forskningsrådets nasjonale programmer, lyses det ut strategiske posisjoneringsmidler gjennom PES2020. Se oversikt over andre utlysninger fra Forskningsrådet.

I denne utlysningen tilbys støtte til medvirkning i strategiske prosesser i EU. Støtten forutsetter et aktivt nasjonalt koordineringsarbeid som kan omfatte etablering og drift av en nasjonal «EU-skyggegruppe» eller lignende for fagområdet. Dersom det allerede finnes en nasjonal gruppe for informasjons- og koordineringsarbeid på fagområdet, kan midlene benyttes til å orientere denne gruppen inn på EU-arenaen. Prosjektene som støttes må ivareta det nasjonale helhetsperspektivet.

Søkere
Norske forskningsinstitusjoner, universiteter/høyskoler, næringslivsaktører, interesseorganisasjoner med nasjonal gjennomslagskraft og grupperinger av disse.

Aktiviteter som kan støttes
Lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved offentlige universiteter/høyskoler/institusjoner/myndighetsorganer dekkes ikke.

Det gis støtte til følgende aktiviteter:

• Prosjektrelevante personal- og indirekte kostnade budsjettert i henhold til Forskningsrådets standard retningslinjer. Bedrifter kan kan beregne timesats med opp til 1,2 promille av nominell årslønn, og maks 1 100 kr timen. Les mer om retningslinjer for personal- og indirekte kostnader her.
• Frikjøp av personale  eller vikarutgifter
• Direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med relevante møter
• Deltagelse i møter, og begrenset for- og etterarbeid i forbindelse med deltagelse på EU-fora-møter/workshops (typisk 3-4 dager) og noe begrenset oppfølgingsarbeid ved lederroller.
• Begrenset for- og etterarbeid i forbindelse med arrangering av nasjonal «skyggegruppe»/info-møter/workshops.
• Arrangementskostnader ifm nasjonal "skyggegruppe", informasjons- og koordineringsarbeid.

Støttenivå:

For søknader fra næringslivsaktører vil det kunne gis støtte på inntil 50 % av støtteberettigede kostnader. For forskningsinstitusjoner kan det være aktuelt å gi støtte på inntil 75 %. Støttenivået vil bli vurdert individuelt i hver enkelt søknad.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes for alle søknader. Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk. Det skal vedlegges en kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 5 sider) PES2020-2016 strategisk posisjonering DOCX - 24 KB som adresserer på følgende punkter:

• Kort beskrivelse av det EU-forumet søker ønsker å delta i. Oppgi navn på forumet og fagområdet som dekkes, status for forumet, søkers posisjon i forumet og annen relevant informasjon
• Planlagte aktiviteter (inkl. antall og type møter) med tilhørende budsjett (kostnad per aktivitet) og fremdriftsplan.
• Redegjørelse for egne målsetninger og hvordan målsetningen vil oppfylle hensikten med utlysningen
• Kort sammendrag av egen relevant løpende nasjonal og internasjonal aktivitet innen området.
• Kort beskrivelse av hvordan det nasjonale perspektivet skal ivaretas. Oppgi aktuelle nasjonale samarbeidspartnere med kontaktpersoner

CV for prosjektleder (maks 4 sider) skal vedlegges.

Behandlingsprosedyre:

Søknadene behandles og besluttes internt i Forskningsrådet.

Søknader vil bli evaluert etter følgende kriterier som må omtales og underbygges i søknaden og prosjektbeskrivelsen:
• Relevans: Forumets relevans for strategiske prosesser inn mot ERA
• Gjennomføringsevne: Hvilken/hvilke rolle/roller søker/samarbeidspartnere har i forumet
• Prosjektkvalitet: Aktiviteter og tiltak som planlegges for å medvirke i utformingen av utlysninger i EU i retning av norske prioriteringer og norsk forskningsagenda innenfor det aktuelle området
• Prosjektleder og prosjektgruppen: Søkerens og samarbeidspartneres kompetanse og evne til å få frem norske prioriteringer i de aktuelle foraene i EU.

Saksbehandlingstiden anslås til totalt 4-6 uker. 

Dokumenter

Kontaktpersoner