Gå direkte til innhold
 

H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020

Forskningsrådet kan gi økonomisk støtte til norske institusjoner og bedrifter som vil delta på arrangementer som gir mer kunnskap om Horisont 2020. Målet med arrangementene må være at dere kan få tilgang til nye nettverk og at dere får profilere dere som attraktive partnere i framtidige H2020-søknader.

Prosjektetableringsstøtte Velg

Meldinger:

Forskningsrådet får nye nettsider, og alle løpende utlysninger fra PES2020 stenges 5. april 2019. Nye PES2020-utlysninger vil bli publisert ca 15. mai 2019. I perioden 5. april – 15. mai 2019 kan du ikke sende inn søknader til PES2020-ordningen. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

5 millioner kroner. Utlysningen er åpen til alle midlene er brukt opp.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Støtten fra Forskningsrådet skal styrke norske institusjoner og bedrifter som attraktive partnere i framtidige utlysninger fra Horisont 2020, inkludert Eurostars. Legg merke til at det ikke er mulig å søke om støtte til reiser som allerede er gjennomført. Søknader kan sendes inn forløpende.

Hvem kan søke
Ordningen er åpen for alle private og offentlige aktører, interesseorganisasjoner og institusjoner som kvalifiserer for deltakelse i et H2020-prosjekt, med unntak av institusjoner som har årlig rammebevilgning fra PES2020. 

Har du allerede fått støtte fra Forskningsrådet i forbindelse med en konkret H2020-søknad rettet mot en bestemt frist, belastes reiser denne.

Bedrifter som søker om støtte må dokumentere sine økonomiske og ressursmessige forutsetninger for å delta i, eller koordinere, fremtidige H2020-prosjekter. Alle bedrifter bør gjennomføre en såkalt Financial Viability Check dersom de vurderer å delta i et H2020-prosjekt. Testen er tilgjengelig her

Dette kan dere få støtte til

 • Direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med H2020-relevante møter, (f.eks. Brokerage Events, konferanser, kongresser, men også mindre møteplasser), der hensikten er å finne mulige samarbeidspartnere til fremtidige H2020-prosjekter. Støtten forutsetter aktiv deltakelse på møtene gjennom presentasjon av egne prosjektidéer og interesseområder. Reiseutgifter dekkes etter Statens reiseregulativ.
 • Kontingenter/påmeldingsavgifter
 • Utgifter ifm. leie av stand på konferanser (må spesifiseres)

Dette kan dere ikke få støtte til

 • Timekostnader dekkes ikke
 • Det kan heller ikke søkes om midler til aktiviteter som allerede får støtte gjennom annen finansiering fra Forskningsrådet eller andre
 • Reiser som allerede er gjennomført kan ikke finansieres
 • Vi dekker ikke utgifter ifm. reiser til H2020-relevante arrangement i Norge.

Hvilket støttebeløp kan dere få

Det kan søkes om støtte for flere personer som skal delta på samme arrangement i samme søknad. Maksimalt støttebeløp per person per kalenderår er 20 000 kroner. Maksimalt støttebeløp er 100 000 kroner per søknad. Forskningsrådet kan dekke 100 prosent av godkjente kostnader. Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av dokumenterte utgifter.

Når kan jeg søke om prosjektetableringsstøtte og når kan jeg søke om reisestøtte og profilering?

 • Arbeid og reiser som gjelder en konkret H2020-søknad rettet mot en bestemt frist; søk om støtte til prosjektetablering (PES)
 • Reiser for å finne nye nettverk, nye partnere, profilere seg på relevante møteplasser; søk om reisestøtte og profiliering

Midlene er bagatellmessig støtte
Bedrifter får utbetalt midler som såkalt bagatellmessig støtte fra PES2020. I henhold til regelverket kan en bedrift maksimalt motta 200.000 Euro i bagatellmessig støtte fra det offentlige i løpet av en periode på tre regnskapsår. Les mer her:  PES2020 og bagatellmessig støtte til bedrifter PDF - 408 KB

Dette skal søknaden inneholde
Prosjektbeskrivelse (fra 1-5 sider) som svarer på følgende punkter Last ned DOCX - 24 KB . Punktene bør  være så konkrete og spesifisikke som mulig. Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.

- Hva er den langsiktige målsetningen med aktiviteten du søker om støtte til, og hvordan er denne knyttet til H2020?
- Hvilke aktiviteter søkes det om støtte til? Beskriv kort forberedelser, profilering og oppfølgingsaktiviteter.
- Navn og relevant nasjonal og internasjonal erfaring for hver deltaker det søkes om støtte for.
- Dersom søker er en bedrift: gjør rede for økonomiske og ressursmessige forutsetninger for å delta i eller koordinere et eventuelt H2020-prosjekt. Blant annet må det gjøres rede for hvordan egenfinansiering skal dekkes ved eventuell deltakelse i et H2020-prosjekt.

Slik vurderer vi søknadene  
Søknadene vurderes internt i Forskningsrådet etter disse kriteriene:

 • Er søknaden rettet mot relevante H2020-aktiviteter?
 • Vil deltakelse på de beskrevne arrangementer/aktiviteter bidra til profilering og synliggjøring av norske H2020-søkere?
 • Vil søker ha de nødvendige økonomiske eller ressursmessige forutsetninger for å kunne delta i et H2020-prosjekt?

Sluttrapport
Elektronisk sluttrapport må inneholde:
1) Kort rapport om gjennomførte aktiviteter og resultater ( Reisestøtte sluttrapport DOCX - 20 KB
2) Utfylt og signert "prosjektregnskapsrapport"
3) Kun bedrifter: Egenerklæringsskjema for bagatellmessig støtte

Dersom det vurderes som hensiktsmessig, kan utlysningen bli justert fortløpende

Kontaktpersoner