Gå direkte til innhold
 

Universiteter og høgskoler - PES2020-rammebevilgning for 2016, inkludert posisjoneringsaktiviteter (frist 1.3.2016)

Universiteter og høgskoler kan søke om en årlig rammebevilgning fra PES2020. Deler av rammebevilgningen kan benyttes til posisjoneringsaktiviteter. Søknadsfrist er 1. mars 2016 kl 13.00.

Prosjektetableringsstøtte Velg

Meldinger:

Fra 2016 vil støtten til universiteter og offentlige høgskoler bli tildelt etter spesielle kriterier. I tillegg til støtte til etablering av enkeltsøknader rettet mot H2020 og til posisjonering, vil deler av midlene kunne benyttes til å styrke institusjonens interne EU-rådgiverapparat. Føringer for bruk av midlene er spesifisert i utlysningsteksten. Søknadsfrist er 1. mars 2016 kl 13.00.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

PES2020 vil i 2016 ha et totalt budsjett på ca 124 mill. kr. Dette er en økning på 61 mill kroner sammenlignet med 2015. Budsjettet skal dekke støtte til enkeltsøknader som sendes inn fortløpende til ordningen fra bedrifter og aktører uten rammebevilgning, og støtte til søknader om rammebevilgning fra institutter, universiteter, høgskoler og helseforetak.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan søke om støtte
Universiteter og høgskoler kan søke om en årlig rammebevilgning fra PES2020. Velger en institusjon ikke å søke om en årlig ramme men heller sende inn søknader om støtte til enkeltprosjekter til PES2020, kan den maksimalt få utbetalt 500.000 kr i støtte i 2016 til prosjektetablering. Støtte til posisjoneringsaktiviteter kan ikke inkluderes i enkeltsøknader.

Hva kan PES2020-midlene brukes til
Forskningsrådet vil fra 2016 innføre et nytt system for rammebevilgninger for universiteter og høgskoler. Midlene foreslås brukt til å styrke det interne EU-rådgivningsapparatet på institusjonen slik at søkere kan få nødvendig hjelp til å utvikle, skrive og kvalitetssikre sine H2020-søknader, støtte til reiser knyttet til etablering av konsortier og prosjekter, støtte til frikjøp av tid til søknadsskriving, innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning knyttet til prosjektetablering og søknadsutvikling. Midlene kan også brukes til å posisjonere institusjonen. Høgskoler med mindre aktivitet mot H2020 vil, som i dag, kunne sende enkeltsøknader til PES-ordningen. Støtten fra PES2020 vil kunne dekke 100% av relevante kostnader. For universiteter med medisinsk eller helsevitenskapelige fakulteter forutsettes et tett samarbeid med helseforetakene. Helseforetakene vil kunne søke egne rammebevilgninger for prosjektetablering og posisjonering.

Forskningsrådet oppfordrer alle søkere til å legge vekt på kjønnsbalansen ved valg av prosjektledere for H2020-prosjekter. Spesielt gjelder dette for H2020-prosjektsøknader med norsk koordinator.

Støtte til prosjektetablering
Rammebevilgningen skal dekke arbeid med prosjektforslag rettet mot utlysninger fra H2020, eller fra programmer som mottar finansiering fra H2020, slik som Eurostars, Joint Techology Initiatives, Active and Assisted Living Programme (AAL) og COST. Søknader rettet mot ERA-NET og Joint Programming Initiatives kan også støttes dersom prosjektene mottar delfinansiering fra H2020.

Støtten kan dekke følgende kostnader:

 • Reisekostnader
 • Innkjøp av ekstern assistanse og rådgivning
 • Frikjøp av personale
 • Styrking av internt EU-rådgiverapparat
 • Posisjonering av institusjonen
 • Andre relevante tiltak som spesifiseres i søknaden

Med unntak av frikjøp, dekkes ikke lønnskostnader for ansatte ved universiteter og høgskoler. Øvrige relevante, påløpte kostnader kan dekkes med 100% oppad begrenset til tildelt støttebeløp.

Støtte til posisjonering
PES2020 kan dekke posisjoneringsaktiviteter, i tillegg til kostnader knyttet til etablering av H2020-søknader. Søknaden om rammebevilgning må gjøre rede for hvilke posisjoneringsaktiviteter som planlegges gjennomført i 2016, og hva dette forventes å koste. Inntil 15% av tildelt rammebevilgning vil kunne benyttes til dette formålet, med mindre det er spesielle grunner til å bruke mer. Dette må i så fall spesifiseres og begrunnes i søknaden, eller eventuelt avtales med Forskningsrådet i løpet av året. Det er institusjonens egne posisjoneringsaktiviteter som skal dekkes av rammebevilgningen. Posisjoneringsaktiviteter som støttes fra tematiske programmer i Forskningsrådet kan ikke inkluderes i rammebevilgningen.

Hva menes med posisjonering?
Posisjonering handler om å bli synlig, bli hørt og være en aktør som de beste miljøene i Europa ønsker å samarbeide med. Effekter av posisjoneringstiltak vil styrke norske aktørers evne til å lykkes i Horisont 2020. Med posisjonering menes for eksempel tiltak som retter seg mot

 • å bygge relasjoner med ledende europeiske miljøer (nettverksbygging)
 • å styrke institusjonens innsats (tiltak internt)
 • å delta på arenaer som medvirker til å sette den europeiske forsknings- og innovasjonsagendaen (strategisk arbeid)
 • kortsiktig posisjonering for å komme inn i eksisterende konsortier

Vær ellers oppmerksom på at støtte til strategisk og faglig posisjonering lyses ut fra flere programmer i Forskningsrådet, jfr denne oversikten.  

Hva skal søknaden inneholde:

I tillegg til elektronisk søknadsskjema skal følgende punkter besvares i vedlegg til søknad DOCX - 25 KB (maks 5 sider):
• Gi et anslag over hvilke H2020-prosjektforslag institusjonen planlegger å delta i eller koordinere i 2016
• Hvilke rutiner har institusjonen for utarbeidelse og kvalitetssikring av egne søknader?
• Hvilke tiltak vil institusjonen iverksette i 2016 for å styrke sin deltakelse i H2020?
• Hvilke posisjoneringsaktiviteter planlegger institusjonen å gjennomføre i 2016, og hva forventes dette å koste?
• Hvilke fagområder eller forskergrupper ønsker institusjonen spesielt å profilere/posisjonere i H2020-sammenheng?

Gjør også rede for institusjonens planlagte bruk av egne ressurser for å nå målene som er beskrevet i søknaden.

Hva vektlegges for tildeling av PES-støtte for 2016

 • Antall søknader institusjonen har sendt til H2020
 • Innvilget støtte til H2020-prosjekter så langt i rammeprogrammet
 • Relevans av beskrevne posisjoneringsaktiviteter
 • Potensial for å oppnå økt profilering og nye deltakelser i H2020-prosjekter
 • Kvalitet på søknaden om rammebevilgning

Ved fordeling av midler vil det legges vekt på resultater fra rammeprogrammet så langt. Samtidig vil vi sikre at søkere med liten erfaring og lav deltakelse i H2020-prosjekter tildeles midler som gjør det mulig å styrke sin deltakelse. Forskningsrådet vil benytte egen, oppdatert statistikk over norsk H2020-deltakelse i forbindelse med søknadsbehandlingen.

Rapportering om bruk av PES2020-midler
Støtten fra Forskningsrådet utbetales på grunnlag av rapportering fra institusjonene. Rapporten skal inneholde:

 1. Forskningsrådets standard skjema for prosjektregnskapsrapport.
  Denne kan sendes inn flere ganger årlig, men minst 1 gang per år og seinest 20. januar for forutgående år. Forskningsrådets samlede støtte kan utgjøre 100% av godkjente kostnader, men begrenset til årlig bevilgning.
   
 2. Et vedlegg som spesifiserer gjennomførte tiltak og kostnader knyttet til disse, i henhold til søknad:
 • styrking av interne veiledningstjenester for deltakelse i H2020-prosjekter
 • utgifter til å delta i H2020-søknader
 • posisjonering

Obligatorisk vedlegg til søknaden

Kontaktpersoner